Ana SayfaANAYASA MAHKEMESİ KARARLARIAnayasa Mahkemesinin E2005/52 K 2007/14 Yürürlüğü Durdurma

Anayasa Mahkemesinin E2005/52 K 2007/14 Yürürlüğü Durdurma

Anayasa Mahkemesinin E2005/52 K 2007/14 Yürürlüğü Durdurma

07 Nisan 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26486

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2005/52

Karar Sayısı : 2007/14 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü : 3.4.2007

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Ali TOPUZ, Haluk KOÇ ile birlikte 114 milletvekili

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 21.4.2005 günlü, 5335 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un;

A – 2. maddesiyle 26.5.1927 günlü, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu’na eklenen Ek Madde 12’nin,

B – 3. maddesinin (b) bendiyle değiştirilen 8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının ikinci tümcesinin “… hizmet süreleri ne olursa olsun

61 yaşını dolduranlar hakkında da hizmetin gereğinin ve niteliğinin zorunlu kıldığı durumlarda kurumlarınca yaş haddi uygulanabilir.” bölümünün,

C – 5. maddesinin (b) bendiyle 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin,

D – 19. maddesinin;

1 – (a) bendiyle 28.3.2002 günlü, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının sonuna eklenen cümlelerin,

2 – (f) bendiyle 28.3.2002 günlü, 4749 sayılı Yasa’nın 17. maddesinin yeniden düzenlenen (C) fıkrasının,

a – (1) numaralı bendinin “… ile bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca imzalanan hibe anlaşmaları ve 10 uncu maddesi uyarınca imzalanan borç verme ve yeniden yapılandırmaya ilişkin anlaşmalar …” bölümü,

b – (2) ve (3) numaralı bentlerinin,

E – 21. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle 10.7.2003 günlü, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 33. maddesine eklenen ikinci fıkranın (2) numaralı bendinde yer alan “…yaşları ilgili mevzuatın getirdiği yaş sınırının üzerinde olanları…” ibaresinin,

F – 25. maddesiyle 27.6.1989 günlü, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 1’in birinci ve sonuncu fıkralarının,

G – 28. maddesinin (m) fıkrasıyla değiştirilen 10.7.2004 günlü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 6. maddesinin dördüncü fıkrasının,

H – 30. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının,

I – 31. maddesinin “… ihtiyaç fazlası olan personelin, ilgili kuruluşların da görüşü alınarak, genel bütçeye dahil dairelere,

katma bütçeli idarelere, döner sermayelere, kefalet sandıklarına, sosyal güvenlik kurumlarına,

bütçeden yardım alan kuruluşlara nakledilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanı yetkilidir.” bölümünün,

İ – 32. maddesinin altıncı fıkrasının birinci tümcesinin,

J – Geçici 6. maddesinin birinci fıkrasının,

Anayasa’nın Başlangıç’ının dördüncü paragrafı ile 2., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13., 49., 56., 60., 65., 67., 90., 123., 125., 127., 128., 153., 161., 162. ve 163. maddelerine aykırılığı savıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması istemidir.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, bu konudaki esas inceleme raporu ve ekleri,

iptali istenilen kurallar, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

21.4.2005 günlü, 5335 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un;

A – 1- 3. maddesinin (b) bendiyle değiştirilen 8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının ikinci tümcesinin “… hizmet süreleri ne olursa olsun

61 yaşını dolduranlar hakkında da hizmetin gereğinin ve niteliğinin zorunlu kıldığı durumlarda kurumlarınca yaş haddi uygulanabilir” bölümü,

2 – 19. maddesinin (f) bendiyle 28.3.2002 günlü, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 17. maddesinin yeniden düzenlenen (C) fıkrasının (1) numaralı bendinin “…ile bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca

imzalanan hibe anlaşmaları ve 10 uncu maddesi uyarınca imzalanan borç verme ve yeniden yapılandırmaya ilişkin anlaşmalar” bölümü,

3 – 31. maddesinin “… ihtiyaç fazlası olan personelin, ilgili kuruluşların da görüşü alınarak, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere,

döner sermayelere, kefalet sandıklarına, sosyal güvenlik kurumlarına, bütçeden yardım alan kuruluşlara nakledilmesine ilişkin esas ve usûlleri belirlemeye Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanı yetkilidir” bölümü,

4 – 32. maddesinin altıncı fıkrasının birinci tümcesinin “…askı sürelerine tâbi olmaksızın…” ibaresi,

3.4.2007 günlü, E. 2005/52, K. 2007/35 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu bölümler ve ibarenin,

uygulanmalarından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve

iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA,

B – 1- 5. maddesinin (b) bendiyle 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine,

2 – 19. maddesinin;

a – (a) bendiyle 4749 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının sonuna eklenen cümlelere,

b – (f) bendiyle 4749 sayılı Yasa’nın l7. maddesinin yeniden düzenlenen (C) fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentlerine,

3 – 21. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle 10.7.2003 günlü, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 33. maddesine eklenen ikinci fıkranın (2) numaralı bendinde yer alan “… yaşları ilgili mevzuatın getirdiği yaş sınırının üzerinde olanları …” ibaresine,

4 – 25. maddesiyle 27.6.1989 günlü, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 1’in birinci ve sonuncu fıkralarına,

5 – 28. maddesinin (m) fıkrasıyla değiştirilen 10.7.2004 günlü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 6. maddesinin dördüncü fıkrasına,

6 – 30. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına,

7 – 32. maddesinin altıncı fıkrasının birinci tümcesinin “…askı sürelerine tâbi olmaksızın…” ibaresi dışında kalan bölümüne,

8 – Geçici 6. maddesinin birinci fıkrasına,

yönelik iptal istemleri, 3.4.2007 günlü, E. 2005/52, K. 2007/35 sayılı kararla reddedildiğinden, bu fıkra, bent, tümce, bölüm ve ibarelere ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

C – 2. maddesiyle 26.5.1927 günlü, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu’na eklenen Ek Madde 12 hakkında

3.4.2007 günlü, E. 2005/52, K. 2007/35 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden,

bu maddeye ilişkin YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

3.4.2007 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Karar

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: