Boşanma Avukatı – Boşanma Davaları

Boşanma Hukuk Bürosu olarak hem anlaşmalı boşanma avukatı hem de çekişmeli boşanma avukatı olarak hizmet sunmaktayız. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları ile ilgili olarak sıklıkla merak edilen hususlar aşağıda açıklanmış olup, başkaca soru, sorun veya randevu ve avukatlık hizmeti talepleriniz için sitemizde yer alan Whatsapp butonu üzerinden hemen iletişime geçebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir?

Evlilik birliği en az bir yıl sürmüş olmalıdır.
Eşler mahkemeye beraber başvurmalı ya da bir eş, diğerinin açtığı davayı kabul etmelidir.
Hâkim, tarafları bizzat dinlemeli ve iradelerini serbestçe açıkladığına kanaat getirmelidir.
Tarafların yapmış oldukları anlaşma (anlaşmalı boşanma protokolü) hâkim tarafından uygun bulunmalıdır.

166. maddesinin 3. fıkrasında yer aldığı üzere anlaşmalı olarak boşanmak isteyen taraflar, boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususlarında anlaşmalıdır. Anlaşmanın yazılı olması, sözlü olarak yapılmışsa yazıya geçirilmesi gerekir.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatleri doğrultusunda anlaşmada değişiklik yapabilir. Taraflar, değişiklikleri kabul ederse; anlaşma bu yeni haliyle geçerli olur ve boşanmaya hükmolunur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin üzerinde anlaştığı koşullar doğrultusunda hazırlamış oldukları protokol ile son altı ay içerisinde ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesi’ne birlikte başvurması suretiyle açılır.

Ayrıca bir eş tarafından açılan boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmesi suretiyle de boşanma isteminde bulunulabilir. Bu durumda evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilir.

Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekir.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma protokolünde; tarafların isimleri, T.C. kimlik numaraları, adresleri, tarafların hür iradeleri ile anlaştığı hususu, müşterek konutun, ev eşyalarının, sahip olunan malların durumu, nafaka miktarı, maddi ve manevi tazminat talepleri, mal rejimi tasfiyesi, ziynet alacağı, müşterek çocuğun velayeti ve ebeveynle ilişkisi, iştirak nafakası, mahkeme masrafları ve vekâlet ücretine ilişkin hükümler yer almalı ve protokol her iki eş tarafından imzalanmalıdır.

Boşanma sebepleri nelerdir?

Türk Medeni Kanunumuzda Boşanma sebepleri sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Yani boşanma sadece aşağıdaki sebeplerin bulunması halinde gerçekleşir.

Boşanma sebepleri;

Zina Nedeniyle Boşanma (TMK. 161. Madde),
Hayata Kast Nedeniyle Boşanma (TMK. 162),
Pek Kötü Muamele Nedeniyle Boşanma (TMK. 162),
Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma (TMK. 162),
Suç İşleme Nedeniyle Boşanma (TMK. 163),
Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma (TMK. 163),
Terk Nedeniyle Boşanma (TMK. 164),
Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma (TMK. 165),
Evlilik Birliğinin Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma (TMK. 166/1),
Anlaşmalı Boşanma (TMK. 166/3),
Fiili (Eylemli) Ayrılık Nedeniyle Boşanma (TMK. 166/4),
Şeklinde düzenlenmiştir.,

Kaç tür boşanma davası vardır?

Hukukumuzda, Anlaşmalı Boşanma Davası, Çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki tür boşanma davası bulunmaktadır.

Boşanma Avukatı – Boşanma Davaları

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Demektir?

Boşanma ya da boşanmaya bağlı sonuçlar bakımından (nafaka, tazminat, velayet vs.) konusunda taraflar arasında anlaşmanın bulunmadığı hallerde çekişmeli boşanma davasından söz edilir.

Bir başka ifadeyle; bir boşanma davası anlaşmalı boşanma davası değilse, çekişmeli boşanma davasıdır.

Çeşitli olasılıklardan yola çıkarak, bir boşanma davasında:

Eşlerden birisi boşanmak istemekte, diğeri boşanmak istemiyor ise;
Eşler boşanma konusunda anlaşmışlar (her ikisi de boşanmak istiyor), ancak boşanmanın sonuçlarından en az bir tanesi konusunda (Velayet, nafaka, tazminat vs.) anlaşamıyor ise,

Tarafların anlaşmalı boşanma imkanı bulunmuyor ise; (Anlaşmalı boşanma için aranan 1 yıllık evlilik süresi dolmamış ise, eşlerin anlaşmalı boşanma davasının duruşmasında hazır bulunma imkanları yok ise vs.)
Çekişmeli boşanma davası gündeme gelecektir.

Çekişmeli Boşanma Davasının Aşamaları Nelerdir?

Çekişmeli Boşanma Davasının yargılama aşaması Hukuk Muhakemeleri Kanunu’da düzenlenmiştir. Buna göre yazılı yargılama usulünün uygulandığı boşanma davalarında aşamalar,

Dilekçeler Aşaması,
Dilekçeler aşamasında taraflar karşılıklı olarak dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ile ikinci cevap dilekçelerini sunarlar.

Ön İnceleme Duruşması Aşaması,
Ön İnceleme duruşması uyuşmazlığın tespit edildiği, tarafların sulha davet edildiği aşamadır.

Tahkikat Aşaması,
Tahkikat aşaması tanıkların dinlendiği, delillerin toplandığı, bilirkişi incelemesi ile pedagog incelemesinin yapıldığı yani dosyayı aydınlatma adına tarafların iddia ve savunmalarının ispatlamaya çalıştığı aşamadır.

Sözlü Yargılama Aşaması
Sözlü yargılama aşaması dosyanın tümü hakkında tarafların beyanda bulundukları aşamadır.

Hüküm Aşaması
Mahkemece, boşanma davasına ilişkin verilen kararın açıklandığı aşamadır. Mahkeme son duruşmada davaya ilişkin kararını açıklayacaktır.
Olmak üzere 5 (beş) aşamalıdır.

Boşanma Avukatı – Boşanma Davaları