Boşanma Avukatı – Tek Celsede Boşanma Sebepleri

Tek Celsede Boşanma Sebepleri

Zina, hayata kast, haysiyetsiz yaşam sürme, terk gibi özel nedenler delillerle ispat edilmesi gereken nedenlerdir. Özel nedenlerin olduğu durumlarda tek celsede boşanmak zordur. Nedenlerin ispat edilmesi, tanıkların dinlenmesi, kusurun ortaya konması zaman alabilir.

Tek celsede boşanmak için ne yapmalı?

Tek celsede boşanılabilmesi için her iki tarafın boşanma konusunda, çocukların velayeti ile nafaka yükümlülüğü gibi mali konularda anlaşmış olmaları ve bunu bir protokolle tasdik etmeleri yeterlidir. Anlaşmalı boşanma olduğu için hakimin boşanma sebeplerin varlığını ve yerindeliğini inceleme yetkisi bulunmamaktadır.

Özel boşanma sebepleri nelerdir?

Medeni Kanunda belirtilen boşanma sebepleri, özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu kapsamda zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı sebebiyle boşanma, özel boşanma sebepleridir

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Evlilik birliği, iki tarafın hayatı paylaşması gerektirir. Ancak farklı iki bireyin ortak bir hayat kurması pek çok sorunu da beraberinde getirebilmektedir.

Tarafların evlilik birliğinden beklentilerinin farklı olması, kişisel farklılıkları ya da ailelerin evliliğe müdahalede bulunması gibi pek çok sebep bu sorunları artırmaktadır. Ancak, taraflar arasında yaşanan her olay boşanmak için yeterli görülmemektedir.

Bunun yanında boşanmanın, taraflar ve toplum için daha yararlı olacağına hakim tarafından kanaat getirilmesi gerekmektedir.

Hakim tarafların ve şahitlerin beyanlarını dikkate alarak somut olayın değerlendirmesini yapacak ve ancak eşlerden en az birisinin ortak hayatı sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek ise boşanmaya karar verecektir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olgularda davacı eşin kusuru davalı eşin kusurundan daha fazla ise, davalı eş boşanma davasına itiraz edebilecektir. Dikkat edilirse kanun itiraz hakkının kullanılabilmesi için davalı eşin tamamen kusursuz olmasını aramamaktadır. Davalı eşin davacı eşe oranla daha az kusurlu olması, itiraz edilebilmesi için yeterlidir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sonucunu doğurabilecek nedenler sınırlı sayıda değildir.

Bu kapsama nelerin sokulabileceği daha çok Yargıtay kararlarıyla şekillenmiştir.

Yargıtay kararlarında yer alan bazı sebeplere

Eşin ailesine hakaret etmek,
Eşi ailesi ile görüştürmemek,
Başkasını sevdiğini söylemek,
Eşine iftira etmek,
Aile sırlarını açıklamak,
Eşini sevmediğini söylemek,
Aşırı kıskançlık göstermek,
Bağımsız konut sağlamamak,
Cimri olmak ,
Üvey çocuklara kötü davranmak,
Evi sık sık terk etmek ,
Eşin hastalığı ile ilgilenmemek,
Cinsel ilişki kuramamak,
Cinsel ilişkiden kaçınmak,
Zorla ters ilişki kurmak,
Eşin dövülmesine seyirci kalmak,
Ev eşyasına zarar vermek,
Sürekli alkol almak,
Haklı sebep olmaksızın yıkanmaktan kaçınmak,
Eşlerden birinin diğerinin cebinden para alması,
Fuhuş yapmaya zorlamak,
Ağız kokusu konusunda tedaviden kaçınmak,
Altını ıslatmak,
Eşin tedavisini yaptırmaktan kaçınmak,
Sürekli kavga etmek,
Kayınpeder veya kayınvalidenin, eşe kötü davranmasına engel olmamak,
Kadının mesleğini icra etmesine mani olmak,
Aşırı şekilde borçlanarak birçok icra takibine sebep olmak,
Eşi sosyal ortamlardan soyutlamak,
At yarışı oynamak ve ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşürmek,

Belirtilen sebeplerin tek başına boşanmak için yeterli olmadığı; bu sebeplerin aynı zamanda eş için ortak hayatı sürdürmeyi çekilmez hale getirmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Boşanma Avukatı – Tek Celsede Boşanma Sebepleri