CEZA HUKUKU

Ceza Hukuk | Ceza Mahkemesi

Ceza Hukuk | Ceza Mahkemesi

Ceza Hukuku, Ceza Mahkemesi, Ceza Davası Merak Edilen Konular?

Ceza davası, savcılığın bir iddianameye göre suç işlediği konusunda şüpheci şahıslar hakkında yargı hakkını kullanması için açılan dava türü olmaktadır.
Bir kamu davası olan ceza davalarının açılması ve davanın yürütülmesi için Asal Hukuk Danışmanlık hizmetleri mevcut olmaktadır.

Mahiyeti ne olursa olsun, tüm ceza davaları kamu davası niteliğini taşımaktadır. Bunun en önemli nedeni ise savcılık şartları var ise dava açılması zorunlu olmaktadır. Ceza davalarına bakmakla görevli genel mahkemeler, ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi tarafından ceza davaları yürütülmektedir.
Genel mahkemeler dışında suçun niteliği veya suç işleyenin sıfatı nedeni ile ceza davalarına bakan özel mahkemelerde mevcut olmaktadır. Bu mahkemeler arasında çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemeleri yer almaktadır.

Ceza davası, savcılığın bir iddianameyle suç işlediği konusunda “yeterli şüphe” olan şahıslar hakkında yargılama yapılması için açtığı kamu davasıdır. Ceza davalarına bakmakla görevli genel mahkemeler şunlardır: Ağır ceza mahkemesi, Asliye ceza mahkemesi.

Ceza yargılaması temel olarak iki evreden oluşur: soruşturma ve kovuşturma. İki evreyi birbirine bağlayan bir de ara muhakeme evresi bulunur.

Mahkemede yazılı savunma nedir?

Esas hakkında savunma, savcılığın esas hakkında mütalaasına karşı savunma tarafının beyan ve görüşlerini yargılamayı yapan mahkemeye bildirmesidir. Diğer bir deyişle, esas hakkında savunma, ceza mahkemesinde yapılan yargılamada mahkemenin son kararının nasıl olması gerektiği konusunda yapılan son savunmadır.

Mahkemede hakim ne sorar?

Hakim tanığa öncelikle “anlattırıcı soru” sorar. Yani tanık örneğin sanık tarafının tanığı ise bu durumda önce sanık tarafı tanığa anlattırıcı sorular sorar. Katılan taraf çapraz sorgu yapar. Eğer katılan tarafın tanığı ise önce katılan taraf tanığa sorular sorabilir.

Mahkemede soruları kim sorar?

Cumhuriyet savcısı, müdafi veya vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat; sanığa, katılana, tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilere, duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler. Sanık ve katılan da mahkeme başkanı veya hâkim aracılığı ile soru yöneltebilir.

Mahkemede tutuklama olur mu?

Tutuklama kararı, hakim veya mahkeme tarafından verilir. Ceza yargılaması, soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki ana aşamadan oluşur. Soruşturma, suç şüphesi ile başlar, şüpheli hakkında düzenlenen iddianamenin kabulüyle sona erer.

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Ceza Davaları

Ağır ceza mahkemesi, ilk derece ceza yargılamasında kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görevi 5235 sayılı kanun md. 12’de düzenlenmiştir.

Ağır cezada görülmek için yetersiz olan davalar asliye ceza mahkemelerinde görülür.

Ağır Cezada Bakılan Davalar,

Gasp Suçu,
Kasten adam öldürme,
İrtikap Suçu,
Taksirle insan öldürme suçu,
Zimmet Suçu,
Zorla Senet İmzalatma Suçu,
Nitelikli dolandırıcılık,
Hileli iflas suçu,
Devletin egemenliğine ve saygınlığına karşı gelme,
Anayasal düzene karşı gelme,
Milli savunmaya karşı gelme,
Devlet sırlarına karşı casusluk,
Terörle Mücadele siyasi suçları,
Resmi belgede sahtecilik suçu,
suçları ağır ceza mahkemelerinde görülür.

Asliye Cezada Bakılan Davalar

Kasten veya taksirle adam yaralama,
Tehdit,
Mala zarar verme suçu,
Basit dolandırıcılık suçu,
madde kullanımına teşvik,,
hırsızlık,
Hakaret suçu
Şantaj suçu,,
kişisel verilerin kaydedilmesi,
İftira suçu,
evrakta sahtecilik,
Cinsel saldırı(tecavüz) suçu,
Cinsel taciz suçu,
fuhuş yapmak ve yaptırmak,
kaçakçılık,
Cumhurbaşkanına hakaret suçu,
suçları asliye ceza mahkemelerinde görülür.

Ceza Davalarında Zamanaşımı Nasıl Hesaplanır?

Dava zamanaşımı suçun işlenmesi tarihinden başlayarak belli bir zaman geçmesi halinde sanık için yapılan soruşturma ve kovuşturmanın devamına engel teşkil eden zamanaşımına dava zamanaşımı denir.

TCK md. 66’ya göre

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 30 yıl, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 25 yıl, 20 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezası gerektiren suçlarda 20 yıl, 5-20 yıl arası gerektiren suçlarda 15 yıl, 5 yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezası gerektiren suçlarda 8 yıl geçmesiyle düşer.

Ceza Davalarında Arabuluculuk Mümkün müdür?

Arabuluculuk, ceza davalarında değil de özel hukuk davaları konularında uygulanan mahkeme dışı bir uyuşmazlığın çözülmesi için uygulanmaktadır.

Ceza Davası Neden İptal Olur ?

Cumhuriyet Savcısı soruşturma aşamasında iken kovuşturmaya gerek olmadığı kanaatine varabilir. Kovuşturmaya gerek olmadığı kanaatine varılırsa, şüphelinin hakkında ceza davası açılamaz. Fakat şikâyetçi, mağdur ya da suçu ihbar eden 3. Kişinin itiraz hakkı bulunmaktadır.

Mahkemede Davacı Nerede Durur?

Türk mahkemelerinde hâkim ve savcı kürsüde oturmaktadır. Hâkimin hemen sağ tarafında Cumhuriyet Savcısı oturmaktadır.
Hâkimin sağ tarafında davacı, sol tarafında ise davalı yer almaktadır. Hâkimin hemen önünde ise kâtip yer almaktadır.

Gerekçeli Karar Ne Anlama Gelir?

Gerekçeli karar, mahkeme tarafından görülen ve mahkeme tarafından açıklanan kısa kararın kesinleşmiş halidir. Gerekçeli karar, kısa kararın açıklanmasının ardından taraflara tebliğ edilen detaylı karar olarak ifade edilmektedir.

Mahkemeler tarafından verilen tüm kararlar, dava konusuna göre, yasal çerçevede oluşturularak, kararın hangi unsurlara göre verildiğinin açıklanması ve yazılı olarak kayıtlara geçmesi gerekmektedir. Her türlü karar gerekçeli olarak yazılmalıdır.

Hukukta Tevzi Etmek Ne Demek?

Hukuk mahkemelerine açılacak davalara ilişkin dilekçeler, ön büro, tevzi ile görevli yazı işleri veya tevzi bürolarına teslim edilerek açılabilmektedir.
Kelime anlamı olarak tevzi etmek; dağıtmak, ait olduğu yere verilmek ve taksim etmek gibi anlamlara gelmektedir. Bu tanımlara göre hukukta tevzi etmek, dilekçelerin iletilmesi anlamına gelmektedir.

Müdafii Ne Demek?

Lügat anlamı olarak müdafi; savunan, müdafaa eden kimse demektir.
Hukuk davalarında davalı veya davacının haklarının korunması ve savunmasının yapılmasını üstlenen kişilere müdafi denmektedir.

Bir Üst Mahkeme Ne Demek?

Hukuk sistemimiz içinde üst mahkeme olarak; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemeleri tanımlanmıştır. Görev alanına göre ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararlar söz konusu üst mahkemeler tarafından bozulabilmektedir.
Türk hukuk sisteminde tüm adımlar izlendikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapma yolu da açıktır. Üst mahkeme, davanın görüldüğü mahkeme tarafından verilen kararın bozulmasını veya değiştirilmesini talep edebilir.

Kesinleşme Şerhi Nedir Hukuk?

Görevli ve yetkili mahkemelerce görülen davaların, mahkeme tarafından verilen kararının kesinleştiğini bildiren karardır. Kesinleşme şerhi, davanın kapandığının bir göstergesidir.
Bu şerh taraflara mahkeme sonrasında tebliğ edilmektedir. Kanunda belirtilen süreler içinde söz konusu kararlara temyiz imkânı bulunmaktadır.

Koşullu Salıverilme Ne Demek?

Yargılanan kişinin iyi halinden veya kanunda ön görülen diğer unsurlardan dolayı cezalarının, infaz kurumunun dışında devam etmesi olarak tanımlanmaktadır.

Koşullu salıverilme, herhangi bir suçtan hüküm giymiş kişinin ceza süresinden önce şartlı olarak salıverilmesini ifade etmektedir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kısa adı ile hagb ceza muhakemeleri kanununda yer almaktadır.

Ceza Muhakemeleri Kanunu 231. maddesine göre;

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl(2) veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.

Ceza Hukuk | Ceza Mahkemesi

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının şartları nelerdir;

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,

Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,
Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, gerekir.

Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez.

Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Memuriyete Engel midir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, yargılanan kişinin yaşamında hiçbir değişikliğe neden olmaz. Bu karar adeta devlet ile kişi arasında “lekelenmeme hakkı” ile “kamu düzeni”nin takas edilmesidir. Kişi kamu düzenine en azından 5 yıl aykırı davranmayacağını; devlet ise kişinin lekelenmeme hakkını koruyacağını taahhüt eder.

HAGB kararı, kişinin mevcut hukuki statüsünde olumsuz bir değişikliğe yol açmaz. Hakkında HAGB kararı verilen kişinin devlet memurluğu, avukatlık, hakimlik, ve hatta milletvekilliği yapmasının önünde hiçbir yasal engel yoktur. Hakkında HAGB kararı verilen kişinin memuriyetten veya başka bir kamu görevinden uzaklaştırılması da mümkün değildir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Adli Sicil Kaydına İşler mi?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, Adli sicil kaydında (sabıka kaydı) görünmez. HAGB kararları, bu hükümlere özgü bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, hakim veya savcı tarafından bir soruşturma veya kovuşturma sebebiyle görülebilir. Zira kişinin suç işlediğinde başka bir suçtan dolayı hakkında HAGB kararına hükmedilip, denetim süresinde olup olmadığının tespiti gerekir. Bu nedenle hem e-devlet üzerinden alınan sabıka kaydında hem de adliyeden alınan sabıka kaydında HAGB kararı gözükmez.

Adli Para Cezasında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması:

Sanık hakkında mahkemece adli para cezasına hükmetmiş ise bu durumda adli para cezasının miktarına bakılmaksızın (diğer koşulların da varlığı halinde) Hükmün Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

Bir başka ifadeyle hapis cezası açısından iki yıl sınırı var iken, adli para cezasında cezanın miktarı konusunda herhangi bir sınırlama yoktur.

Ceza Hukuk | Ceza Mahkemesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu