Cinsel Suçlar Nelerdir – Ceza Avukatı

Kanunda cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, dört ana suç tipi halinde, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz başlıkları ile düzenlenmiştir.

Cinsel istismar psikolojik ve sosyal açıdan gelişimini tamamlamamış, yaşı küçük olan bir çocuğun bir erişkin tarafından cinsel doyum amaçlı kullanılması olarak tanımlanmaktadır.

Oral, genital, anal temas ya da temaslar şeklinde istismar gerçekleştirilebileceği gibi temas içermeyen cinsel dokunmalar, teşhircilik, röntgencilik, ensest ve çocuğun pornografik olarak kullanılması da aynı kapsam içinde değerlendirilmektedir.

Cinsel istismarın saptanması en zor istismar türü olduğu uzmanlar tarafından belirtilmekte ve vakaların genellikle gizli kaldığı, adli mercilere erişmediği açıklanmaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nda cinsel suçlar altıncı bölümde kişilere karşı suçlar kategorisi içinde “ Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir.

Çocuklara karşı gerçekleştirilen bu suçların, yetişkin insanlara karşı işlenen cinsel suçlarla ayrıksı yönlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü, uygulamada yaşanabilecek karışıklıklar ve bunların doğuracağı sonuçlar çoğunlukla geri alınması imkansız kayıplara sebebiyet verebilmektedir.

Günümüzde cinsel suçların ceza kanunlarında düzenleniş biçimi ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.

Cinsel Suçlar Nelerdir – Ceza Avukatı

Cinsel suçları Almanya “ Cinsel Özerkliğe Karşı Suçlar ” , Danimarka “ Cinsel Ahlaka Karşı Suçlar” , Fransa ve Finlandiya“ Cinsel Suçlar”, Rusya “ Kişinin Cinsel Dokunulmazlığına ve Cinsel Özgürlüğüne Karşı Suçlar” bölümünde düzenlemişken, Hollanda ve Norveç ’te cinsel suçlar “ Genel Ahlaka Karşı Suçlar ” başlıkları altında yer almaktadır.

Cinsel istismar çocuklara yönelik olan cinsel istismar tüm kültürlerde ve tüm sosyal sınıflarda sıklıkla görülmeye başlamıştır. Çocukların cinsel istismara maruz kalmaları onlar için, bu suça teşebbüs eden saldırgan için ve de toplum için psikolojik ve sosyal sonuçları, yasal ve ahlaki boyutları ve yaptırımları olan bir sorundur.

5237 sayılı TCK’nın 103.maddesinde çocukların cinsel istismarı düzenlenmiş olup, bu maddenin birinci fıkrasında Çocukların cinsel istismarı suçunun basit şekli düzenlenmişken diğer fıkralarda nitelikli hali düzenlenmiştir.

Çocukların cinsel istismarı suçu cinsel saldırı suçunu oluşturan fiillerin çocuklara karşı işlenmesi halinde gerçekleşmektedir. TCK’da çocukların yaşları bakımından üçlü bir ayrım yapılmaktadır.

Buna göre;

15 yaşını doldurmamış veya
15 yaşını doldurmakla beraber fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı vücut üzerinde gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış ile
15 ila 18 yaş arası çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, çocuğun cinsel istismarı suçunun konusunu oluşturmaktadır.

Çocukların cinsel istismarı suçunun temel hali, çocuğun vücuduna temas içeren cinsel saikli davranışların gerçekleştirilmesi yoluyla meydana gelir.

Cinsel saldırı suçunda olduğu gibi çocuk istismarında da vücuda temas içeren fakat cinsel ilişki derecesine varmayan fiillerle vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi durumunda çocukların cinsel istismarının temel hali söz konusu olurken halk arasında ve uygulamada tecavüz olarak bilinen ve vücuda sair cisim sokulması gibi fiiller ise ağırlaştırıcı nitelikli halini oluşturmaktadır.

Cinsel Suçlar Nelerdir – Ceza Avukatı

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Basit Halinin Cezası

Suçun temel hali kanunda 8 ila 15 yıl hapis cezası ile yaptırım altına alınmakla birlikte daha az veya daha fazla cezayı gerektiren halleri de aynı maddede düzenlenmiştir.

Çocukların Nitelikli Cinsel İstismarı veya Tecavüz Suçu ve Cezası(TCK m. 103/2)

Çocukların cinsel istismarı suçunun tecavüz olarak nitelendirilen vücudun dokunulmazlığını ihlal boyutunun daha fazla olduğu fiiller ile işlenmesi halinde daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hali söz konusu olur. Halk arasında ve uygulamada tecavüz olarak bilinen, vücuda vajinal, anal veya oral yoldan organ veya başkaca bir cisim sokulmak suretiyle işlenmesi durumunda nitelikli hal gerçekleşmektedir. öngörülen ceza 16 yıldan, 12 yaşını doldurmamış çocuklarda ise 18 yıldan az olmayacaktır.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Daha Ağır Cezayı Gerektiren Haller

Birden fazla kişi tarafından birlikte
İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından
Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından
Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle
işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır

Çocuğun cinsel istismara hangi mahkeme bakar?

Adli yargı alanındaki mahkemelerde görülecek olan cinsel taciz suçunda, görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. Suçun işlendiği yere göre, Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemeleri, Ankara Ceza Mahkemeleri, İstanbul Ceza Mahkemeleri, Gaziantep, Diyarbakır, görevlidir.

Cinsel istismar Suçu Şikayete Tabi midir?

Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçunun faili de yaşı küçük çocuk olması durumunda suç şikayete bağlı suçlardandır. Mağdurun velisi veya vasisi şikayetçi olmadıkça soruşturma yapılmaz. Mağdurun velisi veya vasisi, şikayet hakkını suçun işlenmesinden itibaren 6 ay içinde kullanmalıdır.

Bunun dışında TCK nın 103. Maddesi kapsamındaki cinsel istismar suçları Cumhuriyet Savcılığı tarafından resen (kamu davası) takip edilir.

Sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçu haricinde cinsel istismar suçu şikayete tabi suçlar arasında yer almamaktadır. Soruşturma, savcılık tarafından doğrudan başlatılacaktır. İstanbul ceza avukatı konusunda yoğunluk gösterir ve bu noktada bir avukattan destek alabilirsiniz.

Cinsel İstismar Suçu Uzlaşma

Uzlaşmaya tabi suç olması halinde soruşturma aşamasında savcılık, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından uzlaşma için uzlaşma bürosuna gönderilecektir. Ancak cinsel istismar suçları, uzlaşmaya tabi değildir. Bu nedenle taraflar soruşturma ya da kovuşturma aşamasında anlaşmış, aralarında uzlaşmış olsa dahi yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Cinsel İstismar Suçu Zamanaşımı

Cinsel istismar suçunda zaman aşım süresi 15 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren dava açılmaz veya dava açılsa da dava sona ermemiş ise zamanaşımının dolması nedeniyle davanın düşmesine karar verilecektir.

Cinsel İstismar Suçu Görevli Mahkeme

Sarkıntılık düzeyinde olan cinsel istismar suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.
Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçu haricinde olan suçlarda ise görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Suçun işlendiği yerde ağır ceza mahkemesinde dava görülecektir.

Cinsel İstismar Suçu Savunma Dilekçesi

İSTANBUL ( ). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: …/…. Esas
SAVUNMADA BULUNAN SANIK: Ad Soyad
MÜDAFİİ: Av. Ad Soyad
SUÇ: Çocuğun Cinsel İstismarı
KONU: Sanık hakkında açılan dosyaya karşılık savunmaların sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Sanık müvekkil aleyhine yukarıda esas numarası belirtilen dosya üzerinden cinsel istismar suçu işlediği iddiası ile dava açılmıştır. Sanık müvekkil üzerine atılı suçu işlememiştir. Dosya içerisinde bulunulan ifadeler, deliller ile de sanığın suç işlemediği açıktır.

2-) Öncelikle dosyada mağdur olan kişi ile mağdurun annesinin ifadelerinde çelişkiler bulunmaktadır. Mağdurun annesi ile mağdurun ifadelerinin karşılaştırılması halinde somut bir şekilde çelişkiler olduğu ortaya çıkacaktır.

3-) Diğer bir husus da sanığın işlediğini iddia etmiş olduğu eylem nedeniyle mağdurun vücudunda birtakım bulguların olması gerekmektedir. Ancak mağdurun vücudunda adli rapor muayenesinde hiçbir bulguya rastlanılamamıştır.

Sanık müvekkil aleyhine gerçek dışı ifadeler kullanılarak kamu davası açılmıştır. Mağdur ile mağdurun annesinin ifadelerindeki çelişki bulunmakta, sanığın işlediğini iddia etmiş oldukları eyleme dair gerçek dışı beyanda bulunulmaktadır.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle; sanığın tahliyesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Cinsel İstismar Yargıtay Kararları

Okul Müdürünün Öğrencisine Karşılık Cinsel İstismar Suçu İşlediği İddiası
Mağdur, proje ödevini almak için olay tarihinde müdür olan sanığın odasına gitmiştir. Sanık, mağdurun ödevini vermesinin ardından mağdura kapının arkasından sarılmıştır. Olaydan yaklaşık iki hafta kadar sonra sanık, mağduru odasına çağırmıştır.

Sanık, mağduru tekrardan kapının arkasına götürmüş ve ”Sen hep böyle giyin, göğüslerin çok belli olmuş” demiş ve mağdurun göğüslerine dokunmuştur. Başka bir gün de sanık, mağdurun test vermesini istemiş ve yine kapının arkasında kollarını açmış, mağdurun yanına gelerek mağdura sarılmıştır. Mağdura sarıldıktan sonra sanık, mağdurun yanağından birkaç kez öpmüş, birkaç saniye sonra da dudağından öpmüştür.

Cinsel Suçlar Nelerdir – Ceza Avukatı

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından çocuğun basit cinsel istismarı suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi ise istinaf başvurusunun esastan reddi kararı vermiştir. İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın mağdura yönelik eylemlerinin ani ve kesintili olarak gerçekleştiği anlaşıldığını belirtmiştir. Mahkemenin sanığın eyleminde sarkıntılık düzeyinde kaldığını gözetmeden hüküm kurulduğu belirtilerek hukuka uygun olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle sanık müdafisinin itirazları yerinde görülerek Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen istinaf başvurusunun reddine yönelik karar hakkında bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2018/9245 Esas, 2019/8531 Karar)

Cinsel Suçlar Nelerdir – Ceza Avukatı

Çocuğun Cinsel İstismarı Şikayetten Vazgeçme

Mağdur, dosyaya konu olan eylemini olay olduktan hemen sonra vermiş olduğu ifadesinde dile getirmediği konuyu olaydan iki gün sonra alınan beyanında dile getirmiştir. Mağdur, sanığın kendisine yönelik anüsüne bıçak soktuğunu ve nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmiştir. Bunun üzerine mağdur, …

Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Uzmanlar Kuruluna gönderilmiştir. Kurul raporuna göre mağdurun anüsünde sıyrık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca raporda mağdurun anlattığı olay tarihi ile uyumlu nitelikte olduğu, fakat anlatımına uygun bulgular tespit edilememiştir.

Ancak mağdur, olaydan yaklaşık beş ay sonra dosyaya yazdığı dilekçe ile sanığın kendisine cinsel bir amaçla eylemde bulunmadığını ve makatına cisim sokmadığını belirterek şikayetten vazgeçtiğini bildirmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli cinsel saldırı ve nitelikli yağma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı kurulmuş, karara karşılık istinaf yoluna başvurulmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından istinaf başvurusu esastan reddedilmiştir. Esastan ret kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde deliller ile dosya içerisinde bulunulan bilgilerin çeliştiğini bildirmiştir. Bu nedenle istinaf başvurusunun kabulü yerine esastan reddi kararı doğru bulunmamıştır. Temyiz itirazları yerinde görülerek bozma kararı oybirliği ile verilmiş, dosya Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2018/9343 Esas, 2019/8436 Karar)

Cinsel Suçlar Nelerdir – Ceza Avukatı

15 Yaşından Küçük Çocuğun Cinsel İstismarı Cezası

Sanık, olayın olduğu tarihte on yedi yaşında olup mağdurun abisinden lisede bir dönem ders almıştır. Olayın olduğu gün mağdurun abisi ile karşılaşan sanık, mağdurun abisinin elindeki poşetleri evine bırakmasını istemiştir. Bunun üzerine sanık, eve gitmiş ve evde gördüğü mağdura poşeti vermiştir. Poşeti verdikten sonra mağdurun arkasından sarılıp öpmüş ve cinsel organını sürttürmüştür. Mağdur, bu olay karşısında bağırmış ve evden ayrılmıştır. Bütün bu olaylar komşu tarafından görülmüş ve olayla ilgili tanık olarak komşu beyanda bulunmuştur.

Mağdurun abisi aynı gece eve gitmiş, mağduru evde bulamayınca komşulardan araştırma yaparak mağdurun bulunduğu yere gitmiştir. Mağdur, abisine durumu ağlayarak anlatmıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde soruşturma evresine beyanı alınan tanık ile istinabe yoluyla dinlenen tanığın beyanlarının yeniden alınması gerektiği ve beyan verilirken mağdurun abisi tarafından bulunduğu süre boyunca nerede olduğu, kimin yanında kaldığının da sorulması gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca bu konuların araştırılması gerektiği de belirtilmiştir. Mahkeme eksik araştırma ile karar verildiği belirterek mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2018/3885 Esas, 2019/8386 Karar)

Cinsel Suçlar Nelerdir – Ceza Avukatı