CEZA HUKUKU

Yağma Suçu Nedir 2021

Yağma Suçu Nedir 2021

Farsça kökenli olan yağma kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre; “Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması, talan.” anlamlarına gelmektedir.

Yağma suçunun faili cebir veya tehdit kullanarak bir kişinin menkul malını, mülga 765 Sayılı Türk Ceza Kanunundaki tabiriyle “gasp eden” kişidir.

Yağma Suçu, diğer adıyla gasp suçu, başkasına ait bir malın “cebir” veya “tehdit” kullanılarak alınmasıyla oluşur. Yağma suçu, TCK’nın 148. ve 150. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yağma suçu, mağdurun malvarlığına yönelik gerçekleştirilen haksız bir eylemdir.

Yağma suçunun cezası kaç yıl?

Yağma (Gasp) Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 148. maddesinde yağma suçunun temel halinin cezası belirtilmiştir. Yağma suçunun temel halini işleyen kişi hakkında 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Cezanın alt sınırının 6 yıldan başlamış olması nedeniyle yağma suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesi kararının verilmesi mümkün değildir. Bunun yanında 1 yıl veya altında olan hapis cezalarının adli para cezasına çevrilmesi mümkün olduğundan yağma suçundan adli para cezası verilmesi mümkün değildir.

Senet yağması olarak nitelendirilen ve failin zorla senet imzalatması, senet borcunun tamamlanmış olmasına rağmen borcun tamamlandığına dair belgelenin verilmemesi hallerinde de yağma suçunun temel halinde verilecek olan ceza ile aynı ceza verilecektir. Senet yağması suçunun cezası, 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır.

YAĞMA SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ NELERDİR ?

Yağma suçunun nitelikli halleri TCK’nın 149. Maddesinde düzenlenmiştir.

SİLAHLA İŞLENMESİ

Failin yanında silah bulunması tek başına nitelikli halin gerçekleşmesi için yeterli değildir. Silah ile cebir veya tehdit fiillerinden en az bir tanesi gerçekleşmiş olmalıdır. Silahın ateşlenmesi ya da yaralamak için kullanılmış olması aranmaz, korkutmak amaçlı gösterilmesi de yeterlidir. Fakat silah failin iradesi dışında görünmüş ve failin bundan haberi yoksa nitelikli halden bahsetmek mümkün değildir.

KİŞİNİN KENDİSİNİ TANINMAYACAK BİR HALE KOYMASI SURETİYLE İŞLENMESİ

Failin tanınmamak amacıyla dış görünüşünde kendisinin teşhisini imkânsız kılacak şekilde değişiklik yapması halinde yağma suçunun nitelikli hali gerçekleşir. Takma bıyık, sakal, peruk kullanılması, kıyafet değiştirmesi vb. durumlarda bu nitelikli hal söz konusu olur. Fail kendisini tanınmayacak halde dış görünüşünü değiştirse dahi tanınmış olması durumunda nitelikli hal yine uygulanacaktır.

BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ

Bu nitelikli halin uygulanabilmesi için en az iki kişinin birlikte fail olması gerekir. Azmettirme ya da yardım etme durumunda bu nitelikli hal uygulanmaz.

YOL KESMEK SURETİYLE YA DA KONUTTA, İŞYERİNDE VEYA BUNLARIN EKLENTİLERİNDE İŞLENMESİ

Yol kesmek suretiyle yağma suçunun işlenmesinde mağdurun araçlı ya da yaya olmasının bir önemi yoktur. Bu nitelikli halin uygulanabilmesi için mağdurun seyahat özgürlüğünün ve güvenliğinin ihlali ile yağma suçunun işlenmesi gerekir.

Yağma Suçu Nedir 2021

Ayrıca failin özellikle mağdurun o yoldan geçmesini beklemesi, bunu tasarlaması ve yolunu kesmesi gerekir. Belirli bir kişiye yönelik olması aranmaz. Rastlantı sonucu yolda gerçekleşen yağma suçunda bu nitelikli hal uygulanmaz.
Konut, işyeri veya bunların eklentilerinde yağma suçunun işlenmesi nitelikli hal kabul edilmişse de, Yağma suçunun bu yerlerde işlenmesi halinde ayrıca konut dokunulmazlığından hüküm kurulmaz.

YAĞMA SUÇUNUN MANEVİ UNSURU

Yağma suçunda manevi unsur özel kasttır. Taksirle işlenmesi mümkün değildir. Fail yarar sağlamak amacıyla yağma suçunu işlemektedir. Kast unsuru, yağma suçunun unsurları olan cebir ,tehdit ve malın alınması unsurlarının hepsinde bulunması gerekir. Suçun olası kastla işlenmesi halinde TCK 21/2 gereğince ceza indirilir.

HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ NELERDİR ?

Yetkili bir merciin emrinin yerine getirilmesi (CMK uyarınca el koyma), Meşru Müdafaa (kendisini silahla öldürmeye çalışan birinin elinden silahı zor kullanarak almak), Zorunluluk hali (TCK 25) bu suç için hukuka uygunluk sebebi teşkil etmektedir.

Nitelikli Yağma Suçu (Nitelikli Haller)

Nitelikli yağma suçu kapsamında cezayı artıran nitelikli haller 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 149. maddesinin birinci fıkrasında sınırlı olarak sayılmıştır. Bu sayılanlar harici suçun cezasını artıran unsurlar mevcut değildir. Buna göre;

Suçun delici, ateşli veya kanun tarafından silah olarak kabul gören bir silahla işlenmiş olması,
Kişinin bir maske takarak, yüzünü boyamak suretiyle veya bir başka şekilde kendini tanınmayacak bir şekle sokması suretiyle,
Birden fazla şahısla bir amaç doğrultusunda birlikte işlenmesi halinde,
Yağmaya maruz kalan kişinin yolunun kesilmesiyle,
Yağmanın konutta işlenmesi
İşyerinde veya işyeri sayılan eklentilerde suçun işlenmesi
Kendini beden veya ruh bakımından savunamayacak, güçsüz, düşkün kişilere (çocuk, yaşlı, hastalar vb.) karşı işlenmesi,
Kişiler tarafından var olduğu bilinin veya olduğu varsayılan suç örgütlerinin sağladığı korkutucu yanlardan faydalanılarak,
Bir suç örgütüne fayda sağlamak amacıyla,
Hukuken gece sayılan vakitlerde işlenmesi (güneşin batmasından bir saat sonra başlar, güneşin doğmasına bir saat kalaya kadar devam eder)
yağma suçu fiilini işleyen kişiye verilecek olan hapis cezası suçun temel haline verilen cezadan daha ağır olacaktır. Yine suçun işlenmesi sırasında uygulanan şiddet, neticesi sebebi ile ağırlaşmış yaralamaya sebebiyet vermişse ayrıca fail kasten yaralama suçundan yargılanacaktır.

Yağma Suçunun Cezası

Yağma suçunun temel haline verilen ceza ile nitelikli hallerine verilen cezalar arasında farklılık arz etmektedir. Bu suçun temel haline verilecek olan ceza hükmü 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 148. maddesinin birinci fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre suçun temel halini işleyen kişi altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir.

Suçun cezayı artıran nitelikli hallerinde ise verilen hapis cezası aynı kanunun 149. maddesi gereğince on yıldan on beş yıla kadar olacaktır. Suçun cezayı azaltan nitelikli hallerinde verilecek olan ceza ilgili kanununun 150. maddesinin ikinci fıkrasına göre üçte birden yarıya kadar indirilebilecektir. Bu durumda olayın mahiyeti, hakimin hukuki değerlendirmesi ve takdiri önem arz edecektir.

Yağma (Gasp) Suçunda Tutuksuz Yargılanma

Yargılama aşaması devam ederken fail hakkında tutuklama kararının verilmesinin amacı delillerin korunmasını sağlamak veya şüpheli ya da sanığın kaçmasını önlemektir. Ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu’nda katalog suçlar sayılmış olup yağma suçu, tutuklama kararı verilecek suçlardandır.

Yağma Suçu Nedir 2021

Yağma (Gasp) Suçunda Teşebbüs

Teşebbüs, failin suçu işlemek için harekete geçmesi ve suçu kendi elinde olmayan nedenlerle tamamlayamamasıdır. Suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde faile verilecek olan cezada indirim yapılabilecektir.

Yağma suçunda teşebbüs hükümlerinin uygulanması mümkündür. Yağma suçunun tamamlanabilmesi için kişinin cebir veya tehdit sonucu malın teslim edilmesi ve alınmasına karşı konulamaması gerekmektedir. Failin elinde olmayan nedenlerle yağma suçunu tamamlayamaması halinde suç teşebbüs aşamasında kalmış olacak ve teşebbüs hükümlerinin uygulanacağı anlamına gelmektedir.

Yağma (Gasp) Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, suç işleyen kimsenin işlediği suçtan pişman olması ve ortaya çıkan haksızlığı gidermek amacıyla telafide bulunmasıdır. Etkin pişmanlık hükmünden yararlanan fail hakkında verilecek cezada indirim yapılacaktır. Ancak her suç adına etkin pişmanlık hükümleri uygulanmamaktadır, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen suçlarda uygulanabilmektedir.

Yağma suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaktadır. Suçu işleyen fail, mağdura vermiş olduğu zararın kısmen veya tamamen gidermesi ya da suçu birlikte işlediği kişilerin kim olduğunu da belirtmesi halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak cezasında indirim alabilecektir.

Yağma Suçu Nedir 2021

Suçun işlenmesinden sonra başlatılan soruşturma aşamasında ve mahkeme aşamasına geçilmeden mağdurun zararı giderilir ise faile verilecek ceza ½ oranında indirilebilir. Bunun yanında mahkeme aşamasına gelinmesinden sonra etkin pişmanlık hükmü uygulanmasında faile verilecek cezada 1/3 oranında indirimde bulunulacaktır.

Yağma Suçu Görevli Mahkeme

Yağma suçunun cezasının sınırı nedeniyle görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Dava, yağma suçunun işlendiği yerde ağır ceza mahkemesinde görülecektir.

Yağma Suçu Şikayete Bağlı Mı?

Yağma suçunun hem basit hali hem de yukarıda sayılan nitelikli halleri şikayete bağlı değildir. Suç şüphesi olduğunu öğrenen Cumhuriyet Savcısı re’sen soruşturma işlemlerine başlayacaktır.

Yağma Suçu Nedir 2021

Bu suç şikayet bağlı olmadığından herhangi bir şikayet süresi de bulunmamaktadır. Ancak suç işlendiği tarihten itibaren dava zamanaşımı süresi olan 15 yıl içinde soruşturma işlemlerine başlanmalıdır. Aksi halde suç zamanaşımına uğrayacaktır.

Yağma Suçu Uzlaşma Kapsamında Mı?

Yağma uzlaşma kapsamında değildir.

Yağma Suçu Adli Para Cezası Ve HAGB

Adli para cezası işlenen suça karşılık hapis cezasıyla beraber veya tek başına hükmedilen ve belli miktar paranın ödenmesine ilişkin bir ceza türüdür. Yağma suçunda ceza miktarının fazla olması sebebiyle adli para cezasına hükmedilmesi mümkün değildir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması işlediği suç belli bir ağırlığa ulaşmayan ve ilk kez suç işleyen sanığın hakkındaki mahkumiyet hükmünün açıklanmasının belli şartlar gerçekleştiği takdirde ertelenmesidir.

Basit veya nitelikli yağma suçu sebebiyle verilen hükmün diğer şartların oluşması halinde bile açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi mümkün değildir.

Ceza Hukuku Avukatı

Belirtmemiz gerekir ki yağma suçu son derece ciddi suçlardandır. Bu sebeple mutlaka bir ağır ceza avukatından hukuki destek alınmasını öneririz. Asal Hukuk Danışmanlık olarak ceza hukuku alanında uzman kadromuz ile müvekkillerimize nitelikli hukuki hizmet sunmaktayız.

Yağma Suçu Nedir 2021

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu