Ana SayfaCEZA HUKUKUCeza Hukuku Nedir

Ceza Hukuku Nedir

Ceza Hukuku Nedir

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku alt dalıdır. Ceza hukuku, genel ve özel ceza hukuku olarak iki alt dala ayrılır.

Ceza Hukuku Nedir
Ceza Hukuku Nedir

Genel ceza hukukunun konusunu, maddi ve manevi unsurlarıyla suç kavramı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler,

cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler, içtima, iştirak, teşebbüs gibi tüm suçlar için geçerli olan ilke ve kavramlar oluşturur.

Özel ceza hukukunun konusu ise ceza kanununa göre suç sayılan eylemler, bunların kendi aralarında tasnifi, suç sayılma nedenleri, kapsam ve sınırları ile birbirlerinden ayrılan yönleri ve bunlar için yasada öngörülen cezalar ve diğer tedbirlerdir.

Ceza hukuku ayrıca ceza yargılaması usulü (ceza usul hukuku veya ceza muhakemesi hukuku) ile ceza infaz hukuku gibi geniş anlamda ceza hukuku kapsamında yer alan diğer dallar ile de yakından ilgilidir

Ceza hukuku, kişi hak ve hürriyetleri üzerinde en fazla etkisi olan hukuk disiplinidir.

Bu nedenle, ceza hukuku uygulamasında kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almaya yönelik bazı temel ilkeler kabul edilmiştir.

Ceza hukukun en önemli iki temel ilkesi suçta ve cezada kanunilik ilkesi ile suçta ve cezada kusur ilkesidir.

Hukuka Uygunluk Nedenleri Ne Demek?

Suç teşkil eden her fiilde bulunan hukuka aykırılık unsurunu ortadan kaldıran, fiili, ceza kuralının amacına aykırı olmaktan çıkarıp meşru bir zemine çeken nedenlere “hukuka uygunluk nedenleri” denilmektedir.

Suçun maddi ve manevi unsurları nelerdir?

Maddi unsur, suçtan bahsedilebilmesi için bir insan davranışının varlığını zorunlu kılar. Manevi unsur, söz konusu insan davranışının failin kusurlu iradesinin iradesi olmasını zorunlu kılar. Hukuka aykırılık ise söz konusu davranış açısından olayda hukuka uygunluk nedeninin bulunmaması demektir.

Suç unsurları nelerdir?

Suçu oluşturan temel unsurlar, kanuni unsur, maddi unsur, hukuka aykırılık unsuru ve manevi unsurdur.

 1. Kanuni unsur (tipiklik) Kanuni unsur, işlenmiş bulunan bir fiilin ceza kanununda düzenlenen suç tanımına birebir uygun olmasıdır. …
 2. Maddi unsur (hareket/fiil) …
 3. 3. Hukuka aykırılık unsuru. …
 4. Manevi unsur.

Suçun manevi unsurları nelerdir?

SUÇUN MANEVİ ( SÜBJEKTİF ) UNSURLARI

 • A. KAST. …
 • KASTIN TÜRLERİ
 • a. Doğrudan Kast. …
 • b. Olası Kast. …
 • B. TAKSİR. …
 • TAKSİRİN TÜRLERİ …
 • Bilinçli Taksir. …
 • OLASI KAST / BİLİNÇLİ TAKSİR AYRIMI.

Ceza hukukunda belirlilik ilkesi nedir?

Ceza kanunu, kanunilik ilkesi yönünden üstüne düşen görevi, ancak suç teşkil eden fiilleri (suç tipi yönünden) ve bunun sonuçlarını (hukuki sonuçlar yönünden) yeterli belirlilikle tarif ettiği zaman yapmış sayılır.

Kanunilik ilkesi ne demek?

Kanunsuz suç ve ceza olmaz, diğer bir deyişle suçta ve cezada kanunilik ilkesi (kanunilik İlkesi), devletin cezalandırma yetkisini sınırsız ve keyfi bir biçimde kullanmasını önleyerek bireye devlet müdahalesine karşı güvence sağlar.

Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi nedir?

Suç ve Cezanın Şahsiliği İlkesi. Çağdaş maddi ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri suç ve cezanın şahsiliği ilkesidir. Bu kural gereğince, kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir, başkasının işlediği fillere iştirak etmedikçe sorumlu tutulamaz.

Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi nedir?

Suç ve Cezanın Şahsiliği İlkesi. Çağdaş maddi ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri suç ve cezanın şahsiliği ilkesidir.

Bu kural gereğince, kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir, başkasının işlediği fillere iştirak etmedikçe sorumlu tutulamaz.

Ceza Hukuku Nedir
Ceza Hukuku Nedir

Kanunilik ilkesinin sonuçları nelerdir?

Kanunilik ilkesinin sonuçları; kıyas yasağı, örf ve adetle suç yaratma ve cezayı ağırlaştırma yasağı, idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulması yasağı, suç ve cezaların belirsizliği yasağı şeklinde sıralanabilir

Ceza hukukunda Tipiklik ne demek?

Tipiklik; fiilin kanundaki suç tanımına uygun olmasıdır.

Biçimsel kanunilik ilkesinin gereği olarak, suç tipi ceza kanununda tanımlanmış ve sınırları belirlenmiş olmalıdır. .

Fiil kanundaki tanıma uygun değilse, zaten ortada suçun maddi unsuru yoktur.

Suç unsuru ne demek?

Suçun maddi unsurları, haksızlığı şekillendiren objektif nitelikli unsurlardır.

Bu unsurlar şunlardır: Fiil, netice, fiil ile netice arasında nedensellik bağı.

Fail, mağdur, suçun konusu, nitelikli haller de bu kapsamda ele alınır.

Kusursuz ceza olmaz ilkesi ne demektir?

Failin işlemiş olduğu suçtan dolayı şahsen kınanabildiği hallerde cezalandırılmasını ifade eder.

İlke ile amaçlanan, cezanın kusuru gerektirdiği ve kusurlu hareket etmeyen kişinin cezalandırılmayacağıdır.”

Mütemadi suçlar nelerdir?

Kesintisiz suç, bir suçun kanuni tanımında gösterilen hareketin icrasının bir süre devam ettiği suçlar olarak tanımlanmaktadır

Muhtemel kesintisiz suçlar ise, ani olarak işlenen suçların kesintisiz olarak devam etmesi hali için kullanılmaktadır.

Nitelikli suçlar nelerdir?

Yüz Kızartıcı Suçlar Nelerdir?

 • Hırsızlık Suçu,
 • Dolandırıcılık Suçu,
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu,
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu,
 • Rüşvet Suçu,
 • İrtikap Suçu,
 • Zimmet Suçu,
 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu,

Ceza Hukuku Nedir
Ceza Hukuku Nedir

Kişisel suçlar nelerdir?

Sosyal Ağlarda İşlenebilen Suçlar Nelerdir?

Hakaret,

Cinsel taciz,

Tehdit,

Haberleşmenin gizliliğini ihlal,.

Kişisel verilerin kaydedilmesi,

Müstehcenlik,

Devlet aleyhine işlenen suçlar nelerdir?

Yasayla devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile cumhurbaşkanına fiile tecavüz, ırza geçme, kötü muamele, çete kurma, rüşvet, yolsuzluk, uyuşturucu ticareti, tehdit, yolsuzluk ve bazı suçlar, tasarıda öngörülen indirimin dışında tutuluyor.

Hukuki Destek Ve Danışmanlık İçin Bizimle İletişime Geçiniz.

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: