Uluslararası Hukuk Suçları Nelerdir

Uluslararası Hukuk Suçları Nelerdir

Literatürde uluslararası hukuk suçları olarak soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı savaşı (saldırganlık) suçu olarak dört grup suç kabul edilmektedir. Çekirdek suçlar (Kernverbrechen) olarak da adlandırılan bu suçlar, uluslararası toplumun tamamını ilgilendiren en ağır suçlardır.
Uluslararası ceza mahkemesinde kimler yargılanır?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (kısaca UCM), kuruluş belgesi Roma Statüsü olan, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkemedir.

İnsanlığa karşı suçlar hem Uluslararası Hukuk hem de TCK kapsamında yer almaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı sınırları içinde bulunan suçlardan biridir. Aynı zamanda iç hukukumuzda da TCK77.maddede düzenlenen bir suç türüdür.

İçindekiler

İnsanlığa Karşı Suçlar Nedir?

İnsanlığa karşı suçlar savaş esnasında işleniyorsa özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi devreye girmektedir. TCK kapsamında bulunan insanlığa karşı suçların örgütlü olarak işlenmesi ayrıca değerlendirilecektir. Bu durumda suç daha ağırlaştırılmış bir ceza gerektirir.

İnsanlığa Karşı Suçlar TCK

İnsanlığa karşı suçlar Türk Ceza Kanunu’nun 77.maddesinde düzenlemelere tabi tutulmuştur. 77.maddenin 1.fıkrasındaki suç unsurları şunlardır:

Kasti olarak birini öldürmüş olmak,
Kasti olarak birini yaralamak,
Birisine işkence etmek, ona eziyette bulunmak ve kişiyi köleleştirmek,
Bir kişiyi hürriyet hakkından mahrum bırakmak,
Kişilerin bilimsel deneylere tabi tutulması,
Birine cinsel saldırıda bulunmak, çocukları cinsel olarak istismar etmek,
Kişiyi zorla hamile bırakmak,
Kişiyi zorla fuhuş yapmaya itmek,

Kasti olarak birini öldürmenin cezası İnsanlığa karşı suçlar TCK 77.madde doğrultusunda müebbetleştirilmiş hapistir.

TCK Madde 77, (2) Fıkra TCK Madde 77 ikinci fıkrada belirtilen husus (a) bendinde yer alan fiilin işlenmesi durumunda, fail için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının verileceği yer almaktadır. Failin bu fiili gerçekleştirmesi durumunda herhangi bir savunmanın(delilsiz) söz konusu cezayı hafifleteceği ihtimali bulunmaz.

Diğer 7 bentlerde de belirtilen fiillerin işlenmesi durumunda fail hakkında en az sekiz yıl hapis cezası uygulanır. Uygulanacak olan en az sekiz yıl hapis, bir durumda değişiklik göstermektedir. Bu durum ise Türk Ceza Kanunu’nda şu şekilde belirtilmiştir. ”Ancak, birinci fıkranın (a), (b) bentleri kapsamında işlenen suçlar açısında, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükmolunur.”

TCK Madde 77 ikinci fıkra için TCK’nda belirtilen hususlar bunlardır. 8 bentte yer alan fiilleri işleyen fail yada faillerin ‘kişi’ yada ‘örgütlü’ olarak değerlendirileceği Madde 78’de belirtilmiştir. Ancak Madde 77 ikinci fıkrada belirtilen ise sadece fail hakkında kısıtlanmış olup, cezaların yer aldığı şekilde uygulanacağı bilgisi belirtilmiştir.

TCK Madde 77, (3) Fıkra

TCK Madde 77 üçüncü fıkrada ise, ”Bu suçlardan ötürü tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.” şeklinde yer almaktadır. Yani fail hakkında belirtilen fiillere karşın hükmolunan cezalar mevcut kalacakken, ilave olarak tüzel kişiler hakkında da hükmolunan uygulama ‘güvenlik tedbiri’ bulunur. Faille beraber tüzel kişilere de yansımasından ötürü, hukuki varlıkların bütünü veya kısmı söz konusu güvenlik tedbirine tabi olur.

TCK Madde 77, (4) Fıkra

TCK Madde 77’de yer alan son fıkrada ise, belirtilen suçlardan dolayı zamanaşımının işlenmeyeceği bilgisi yer alır. Dolayısıyla ceza davaları kategorisine dahil olan belirtilen fiiller, zamanaşımına uğramaz, mahkeme resen dikkate alır.
(1) Fıkra, İşlenen Suçlar ve Hukuki Boyutları
Türk Ceza Kanunu Madde 77’nin birinci fıkrasında yer alan bentlerin tamamı insanlığa karşı suçlar olarak bulunmaktadır. Bentlerde belirtilen fiillerin ise insanlığa karşı suçlar kapsamında hukukta ele alınacağı bilinmektedir.

İşlenen bu suçlar ise;

a) Kasten öldürme: Kasten insan öldürme suçu failin bilerek ve isteyerek yapmış olduğu bir suçtur. Karşısındakinin yaşamına bilerek ve isteyerek son vermesi durumunda fail hakkında müebbet hapis cezası uygulanmaktadır.
b) Kasten yaralama: Kasten yaralama, fiziksek teması içeren; kişinin vücut dokunulmazlığı ve bedeninin bütünlüğünü hiçe sayan kasıtla acı vermesi durumunda suç olarak bulunmaktadır. Öte yandan fiziksel teması içermeyen kasten yaralama durumları da söz konusu olabilmektedir. Bu durum kasten yaralamaya teşebbüs olarak örneği ile bulunurken, çeşitli örnekleri de bulunmaktadır. Cezası ise ikinci fıkrada belirtildiği üzere en az sekiz yıldır.
c) İşkence, eziyet veya köleleştirme: Köleleştirme hususu için kesin bir fiil söz konusu olabilmektedir. Uygulanan eylem neticesinde kişi fail olarak köleleştirme fiilini gerçekleştirmiş olacaktır. Ancak işkence ve eziyet durumu oldukça kapsamlı bulunur. İşkence ve eziyet; bedensel veya ruhsal iki farklı şekillerde değerlendirilebilmektedir. İşkence ve/veya eziyet kavramlarına dahil olan bütün fiillerin uygulanması durumunda suçu işleme potansiyeli bulunabileceği için oldukça kapsamlıdır.
d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma: Belirtilen fiil farklı niteliklerine göre suç olarak kabul edilmiş olup, farklı niteliklerine göre cezası bulunmaktadır. Herhangi bir durumda kişiyi hürriyetinden yoksun bırakan kişi, niteliğine göre cezalandırılır.
e) Bilimsel deneylere tabi kılma: Kişiyi iki farklı şekilde etkileyen unsurları barındırır. İlk etapta deneye tabi olan kişinin rızasının olup olmadığı, ikinci etapta ise rızası mevcutsa kanun koşullarına göre bulunup bulunmadığı unsurları yer alır. Netice doğrultusunda unsurlardan ikisinin veya herhangi birinin sağlanmaması durumunda cezası uygulanır.
f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı: Bu bentte yer alan suçun ise cinsel saldırıda bulunma ve çocukların cinsel istismarı cezası, aynı şekilde veya farklı niteliklere bağlı olarak farklı şekilde belirlenmektedir. Failin söz konusu fiili gerçekleştirmesi durumunda cezası ise Madde 77 ikinci fıkrada belirtilmiştir.
g) Zorla hamile bırakma: Zorla hamile bırakma suçu içinse failin bu durumu bilerek ve isteyerek(kasıtlı) gerçekleştirmiş olması, karşı tarafın rızasının bulunmaması durumunda ele alınır. Hukuki çerçevede cinsel saldırıda bulunma kadar eşdeğer olarak yer alır.
h) Zorla fuhuşa sevketme: Fail için söz konusu bu suçla ilişkili iki farklı düzenleme yer alır.

Uluslararası Hukuk Suçları Nelerdir

Bunlar;

– Mağdurun 18 yaşından küçük olması ve
– 18 yaş üzeri mağdurlar.
Buna istinaden fail için söz konusu suçla alakalı iki farklı düzenleme kapsamında ceza uygulanır.
Bentlerde belirtilen fiillere karşın cezalar net olmamakla birlikte, niteliğine ve birçok unsura bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Genel olarak TCK’da yer alan cezaları belirtilmiştir.

Kasti olarak öldürme suçunun dışında kalan suç fiillerinin cezası ise 8 yıldan az olmamaktadır. Öldürme ve yaralama suçlarının düzenlendiği bendlerde mağdur sayısı da dikkate alınmaktadır.

Belirttiğimiz suçlar doğrultusunda tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbiri uygulaması mevcuttur. Söz konusu suç eylemleri için ceza kanununda zamanaşımı hükmü bulunmamaktadır.

TCK’da belirtilen bu suçlar örgütlü olarak işlendiyse bu durum TCK78.maddede düzenlenmiştir:
Belirtmiş olduğumuz suçlar kişi tarafından örgüt kurularak veya yönetilerek işleniyorsa hapis cezası 10-15 yıl arasındadır

Söz konusu örgütlere üye olan kişiler üyelikten ötürü 5-10 yıl arasında ceza almaktadırlar
Zaman aşımı bulunmaz
Tüzel kişiler için güvenlik tedbirleri alınır
Türk Ceza Kanunda insanlığa karşı suçlar özet biçimde belirtilmiştir.

İnsanlığa Karşı Suçlar Uluslararası Hukuk

İnsanlığa karşı suçlar özellikle dünya tarihinde 2.Dünya Savaşı’ndan sonra gündeme gelmiştir. Uluslararası suçlar kapsamında yer almaktadırlar. İlk olarak 1945 senesinde Nürnberg Askeri Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suçlar yargılama alanının içerisine girmiştir.

İnsanlığa karşı işlenen suçlar 2002 senesinden beri Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü dahilinde yer alan bir suç türüdür. Statü’nün 7.maddesi insanlığa karşı işlenen suçları düzenler.

Türkiye Statü’ye taraftır ancak henüz iç hukuk düzenlemeleri yapılmadığı için Statü yürürlükte değildir.

İnsanlığa karşı işlenen suçlar şunlardır:

Öldürme suçu,
Toplu olarak insanları yok etme suçu,
İnsanları köleleştirme suçu,
Bir yerdeki nüfusun sürgün edilmesi yahut zorla başka yere nakledilmesi,
Uluslararası hukukun belirtmiş olduğu temel maddelerin ihlal edilmesi,

kişiyi hapsetme ya da özgürlükten mahrum etme,
Kişilere işkence etme suçu ,Kişinin cinsel köle haline getirilmesi, ırza geçme, zorla hamile bırakma vb. benzer ağır eylemleri içeren cinsel şiddet fiilleri,
Tanımlanabilir bir gruba veya topluluğa ulusal, siyasi, ırki, cinsel, dinsel, kültürel ya da etnik açıdan kabul görmeyecek şekilde zulmetmek
Kişinin ya da kişilerin zorla kaybedilmesi suçu,
Irk ayrımcılığının yapılması suçu,

Kişiye kasıtlı olarak zihinsel, bedensel olarak zulmederek onda ağır hasara yol açmak; ciddi ıstırapları çektirilmektedir
İnsanlık dışı eylemler bu maddeler aracılığıyla tanımlanmıştır. Soykırım suçu genellikle insanlığa karşı işlenen suçlarla karıştırılmaktadır.

Soykırım suçunda gruplar, kitleler toplu olarak hedef alınır. Bu durum soykırım suçları başlığı altında düzenlenir. İnsanlığa karşı suçlarda ise hedefte bireyler vardır.

Uluslararası Hukuk Suçları Nelerdir