Ana SayfaDANIŞTAY KARARLARIDefter ve Belge Saklama İbraz Yükümlülüğü

Defter ve Belge Saklama İbraz Yükümlülüğü

Defter ve Belge Saklama İbraz Yükümlülüğü

Danıştay 4. Dairesine Ait Kararlar E.2014/271 E.2014/272

Sayı: 29089
Esas No: 2014/271
Karar No: 2014/2893
Esas No: 2014/272
Karar No: 2014/2894
Esas No: 2014/271
Karar No: 2014/2893
Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı
Davacı : ……..

DENİZLİ

Karşı Taraf: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı.‘’DENİZLİ (Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü)

İstemin Özeti:

Davacının 2006 yılına ilişkin yasal defler ve belgelerinin istenilmesine rağmen inceleme elemanına ibraz edilmemesi nedeniyle

katma değer vergisi indirimleri reddedilerek yeniden düzenlenen beyan tablosuna göre 2011/3. 4 ve 6 ncı dönemleri için

tarh edilen katma değer vergisi üzerinden üç katı tutarında kesilen vergi zıyaı cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.

Denizli Vergi Mahkemesi Hakimliğinin 22/11/2012 tarih ve E:2012/455, K.2012/1059 sayılı kararıyla;

2006 yılına ilişkin defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle yeniden düzenlenen beyan tablosu uyarınca

ihtilaflı dönemler için tarh edilen katma değer vergileri üzerinden üç katı tutarında vergi ziyaı cezasının kesildiği aynı nedene bağlı olarak

2006 yılına ilişkin olarak yapılan tarhiyat üzerinden kesilen cezalara karşı Mahkemelerine açılan davada,

davacının defter ve belgelerini muhasebeciden alamadıkları için ibraz edemediği İleri sürülmüş ise de

defter ve belge saklama ve ibraz yükümlülüğü olan ve ispat yükü kendisine düşen davacı tarafından mücbir sebebin varlığına dair

hukuken itibar edilebilecek herhangi bir belge ibraz edilmediğinden mücbir sebep hali olmadan

defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyerek indirim hakkından yararlanmak için yasal koşullardan birini yerine getirmeyen davacı adına

tarh edilen vergiler üzerinden kesilen üç kat vergi ziyaı cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği

bu durumda, düzeltilerek yeniden belirlenen beyan tablosu uyarınca sonraki döneme devreden katma değer vergisi miktarları dikkate alınarak

davacı adına tarh edilen katma değer vergisi üzerinden kesilen dava konusu 2011/3, 4 ve 6 nc dönemlerine ait cezalarda da hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle

davanın reddine karar verilmiştir. Davacının itiraz başvurusu üzerine,

Denizli Bölge İdare Mahkemesinin 26/03/2013 tarih ve E:2013/195, K:2013/276 sayılı kararıyla; matrah farkının davacının beyannamelerinden tespit edilmesi nedeniyle

vergi zıyaı cezasının üç katı değil, bir kat uygulanması gerektiği gerekçesiyle itiraz konusu Vergi Mahkemesi kararı kısmen bozularak davanın kısmen reddine,

kısmen kabulüne karar verilmiş, davalı İdarenin karar düzeltme istemi de reddedilmiştir.

Danıştay Başsavcılığı tarafından hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek Denizli Bölge İdare Mahkemesinin 26/03/2013 tarih ve E:2013/195,

K:2013/276 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51 inci maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.

Danıştay Başsavcısı: Mevlüt Çetinkaya

Düşüncesi:

Davacının 2006 yılına ilişkin yasal defter ve belgelerinin istenilmesine rağmen inceleme elemanına ibraz edilmemesi nedeniyle

katma değer vergisi indirimleri reddedilerek yeniden düzenlenen beyan tablosuna göre

2011/3.4.6 dönemleri için tarh edilen katma değer vergilerinin üç katı tutarında kesilen vergi ziyaı cezasına karşı açılan davada;

davanın reddine dair verilen Denizli Vergi Mahkemesi Hakimliğinin 22/11/2012 tarih ve E:2012/455. K:2012/1059 sayılı kararına karşı yapılan itiraz başvurusu üzerine,

olayda matrah farkının davacının beyannamelerinden tespit edilmesi nedeniyle vergi ziyaı cezasının üç kat değil,

bir kat uygulanması gerektiği nedeniyle itiraz konusu mahkeme kararının kısmen bozulması,

kısmen de onanmasına dair verilen ve davalı idarenin karar düzeltme istemi de reddedilerek kesinleşen Denizli Bölge İdare Mahkemesinin 26/03/2013 tarih ve E: 2013/195, K: 2013/276 sayılı kararının;

Denizli Vergi Mahkemesi Üyesi Abdullah Mutlu Türker tarafından olayda vergi ziyaı cezasının üç kat olarak uygulanması gerektiği iddiasıyla

mahkeme kararının bozulmasına dair kısmının kanun yarama bozulması konusunda

Danıştay Başsavcılığını bilgilendiren 11/11/2013 gün ve 2012/455 sayılı yazısı üzerine konu incelendi:

Defter ve Belge Saklama İbraz Yükümlülüğü
Defter ve Belge Saklama İbraz Yükümlülüğü

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 51‘inci maddesinde, “niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden’ kararların kanun yararına temyiz olunabileceği belirtilmiştir.

Uyuşmazlık, davacının 2006 yılına ait yasal defter ve belgelerinin istenilmesine rağmen ibraz edilmemesi nedeniyle

2011/3,4 ve 6 dönemleri için tarh edilen katma değer vergileri üzerinden

üç kat olarak kesilen vergi ziyaı cezasının, bir katı tutarında mı, yoksa, üç katı tutarındamı uygulanacağına ilişkin bulunmaktadır

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 253’üncü maddesinde; bu kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanların,

tuttukları defterlerle, üçüncü kısımda yazılı vesikaları ilgili…

Karar Linki

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!
%d blogcu bunu beğendi: