YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Deport Sonrası Türkiye’ye Tekrar Ne Zaman Giriş Yapılabilir?

Deport Sonrası Türkiye’ye Tekrar Ne Zaman Giriş Yapılabilir?

Vize ihlali yapılması durumunda yabancı uyruklu kişinin Türkiye’ye tekrar ne zaman giriş yapabileceği, duruma göre değişiklikler göstermektedir.

Eğer yabancı uyruklu kişi ülkeden ayrılırken cezasını öder ve bununla birlikte on (10) gün içerisinde ikamet izni için başvuru yapacağını taahhüt eder ise, çıkışından bir gün sonra dahi Türkiye’ye giriş yapabilmekte ya da isterse daha sonra da giriş yapabilmektedir.

Deport ceza hesaplama konusunda ayrıntılı bilgiyi avukatlarımızdan alabilirsiniz.

Vize İhlal Sonucu Deport (Sınır Dışı) Edilen Yabancı Ne Yapmalı?

Vize süresini aşmış, oturum izni süresini aşmış ya da çalışma izni süresini aşmış yabancı uyruklu kişiler, vize ihlali yaparak kaçak konumuna düşmüş sayılmaktadır.

Eğer yukarıda belirtilmiş usule göre işlemlerini yapmamış ve cezasını ödememiş ise haklarında beş (5) yıllık deport (sınır dışı) kararı uygulanır. Bu aşamadan sonra beş (5) yıl sınır dışı edilen yabancı uyruklu kişi ancak meşruhatlı vize davetiyesi alarak tekrar

Türkiye’ye giriş yapabilir. Bu da öğrenci, çalışma, evlilik ya da tedavi vizesi gibi sıralanabilir. Fakat durumun koşullarına uygun olan bir tip seçilmelidir. Aksi halde bu başvurularda çoğu zaman olumsuz yanıt alınmaktadır. Başvurunun türüne göre yapılacak işlemler de farklılık göstermektedir.

Yabancı Hakkında Tahdit Kodu Konması

Deport (sınır dışı) edilen yabancı uyruklu kişiler hakkında Ç141, G87, Ç114 gibi kodların uygulandığını görmekteyiz. Bazı kodlar bilgilendirici olduğu gibi bazı kodlar da sınırlayıcıdır. Dolayısı ile hakkında sınırlayıcı kod kararı olan yabancı uyruklu bir kişi, yukarıda anlatılanların tamamını usulüne uygun bir şekilde yapsa dahi Türkiye’ye, hakkındaki kod mahkeme kararı ile kaldırılmadığı sürece giriş yapamaz.

Bu nedenle yukarıdaki işlemler uygulanmadan önce yabancı uyruklu kişi hakkında ne tür bir kod olduğunun kontrolünün yapılması daha büyük önem arz etmektedir.

Yabancılar Hukuku avukatlarımızla bu konuda ilk olarak kod kontrolü yapmakta ve kodun içeriğine göre yol haritasını belirlemekteyiz.

Vize İhlal Ofisi

Vize ihlal ofisi, kaçak kalınan süreye ve bununla birlikte yabancı uyruklu kişinin vatandaşı olduğu ülkeye göre toplam cezanın hesaplanacağı ve bu cezanın ödeneceği yerdir. Vize ihlali ofisi havalimanlarında bulunmaktadır. Kaçak bir şekilde Türkiye’de kalmakta olan yabancı uyruklu kişiler buraya giderek cezalarını ödeyebilir.

Vize İhlali Cezası Nereye Ödenmektedir?

Vize ihlali yapmış olan yabancı uyruklu kişiler belli bir miktarda cezalar ödemelidir. Deport (sınır dışı) edilmemek için bu cezaların ödenmesi gerekmektedir. Vize ihlali cezaları, havalimanlarında bulunan vize ihlal ofisine ödenebilmektedir.
Yapılan ödemenin ardından on (10) gün içerisinde ikamet izni için başvuru yapılacağına dair bir taahhütname imzalanarak ülkeden çıkış işlemi yapılırsa hemen bir sonraki gün tekrar giriş yapmak mümkündür.

Bu konuda mutlaka bir yabancılar hukuku avukatından yardım almanız gerekir. Durumunuzda eksik bir evrak olması, usullere aykırı bir şekilde iş yapılması, cezanın eksik beyan edilmesi ve eksik ödenmesi, yabancı uyruklu kişi hakkında tahdit kodu olması, ülkeye tekrar girişte usuli bir hata yapılması, ülkeye girişten sonraki oturma izni başvurusunda hata yapılması ya da bu sürenin kaçırılması durumlarında beş (5) yıl deport (sınır dışı) kararı uygulanır, yani yabancı uyruklu kişi 5 yıl boyunca Türkiye’ye giremez.

Vize İhlal Ofisi

Vize İhlali Yapan Yabancıya Af

Vize ihlali yapan yabancı kişilere yönelik af uygulamaları dönem dönem görülmektedir. 2021 yılında güncel olarak böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

Fakat kanun bu yabancı kişilere başka bir alternatif sunmuştur. Kanuna göre vize ihlalinde bulunan yabancı uyruklu kişi, cezayı ödeyerek Türkiye’den çıktıktan sonra, on (10) gün içerisinde ikamet iznine başvuru yapacağına dair bir taahhütname imzalar ise, Türkiye’ye bir sonraki gün hemen yeniden girebilmektedir.

Taahhütnamenin imzalanmasına rağmen on (10) gün içerisinde başvuru yapılmaz ise, kişi yeniden kaçak yabancı durumuna düşecektir. Vize ihlali yapan yabancı kişilerin neler yapabileceğine, nasıl bir yol izleyebileceğine dair bir yabancılar uzmanından yardım almanızı öneririz. Uzmanlarımız, vize ihlali yapan yabancı kişiler için tüm gerekli işlemleri yaparak, kişilerin istedikleri sonucu almalarını sağlayabilmektedir.

1 Aralık 2014’te Rusya ile, 13 Mayıs 2017’de Çin’le imzalanan “suçluların iadesi ve cezai konularda karşılıklı adil yardımlaşma anlaşması” sonrası uygulamaya konulan Göç İdaresi

Genel Müdürlüğü’nün G-87 sayılı kodu.

Yabancıların statülerine ilişkin temel kanun niteliğindeki 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 4 Nisan 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaşmıştır.

Yasa’nın genel gerekçesinde de açıklandığı üzere, Kanun’un yapılmasındaki başlıca hedefler, yabancılar ve uluslararası koruma konularındaki çağdaş standartları karşılamaktan oldukça uzak olan, 5682 Sayılı Pasaport Kanunu ile 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki 1950 tarihli iki yasanın değiştirilerek çağdaş esaslara bağlanması ve Avrupa Birliği sığınma ve göç müktesebatı ile uyumun sağlanmasıdır.

Ne var ki idari birimler tarafından yapılan bir takım uygulamalar yasanın bu amacından çok uzakta kalmaktadır. Bu da hukuk güvenliği konusunda sorun teşkil etmektedir. Zira uygulamada idarenin, anılan belirsiz hukuki çerçevede, kendisine bırakılan geniş takdir yetkisini gerekli duyarlılığı göstermeden kullandığı görülmektedir.

Vize İhlal Ofisi

AYM’nin de yerleşik içtihatlarında, hukuk kurallarındaki belirsizlik, hukuki güvensizlik yaratacağı için kabul edilemez bulunmaktadır. Belirsizlik yaratarak hukuk güvenliğini ortadan kaldıran düzenlemeler, Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesine aykırıdırlar.

İdari Gözetim Altındaki Göçmen, Mülteci ve Sığınmacılar için Adalete Erişimin ne kadar zor olduğu ortadadır. Bir yanda hukuki destek hizmetleri ile avukat yardımına ihtiyaç duyan sığınmacı, mülteci ve göçmen nüfusunun büyüklüğü, diğer yanda ilgili mevzuat ve idari prosedürlerin avukatlar için yeni bir uygulama alanı olması sebebiyle, gerek barolar gerekse sivil toplum örgütleri bünyesinde faaliyet gösteren avukat ve hukukçuların bu alanda uzmanlıklarını güçlendirmelerine yönelik çalışmaların yeterli olmaması sebepleriyle bir çok mağduriyetler yaşanmaktadır.

Öte yandan Türkiye’deki yabancılar hakkında Göç İdaresi’ne yabancı ülke istihbarat kaynaklarından bilgi gelmekte olup, bu bilgilere göre 1-2 yaşındaki çocuklar hakkında dahi G-87 kodu işlenerek şahıslar sınırdışı edilmektedir. Bu şekilde kod verilen kişilerin Sulh Ceza Ceza Hakimliklerinin kararlarıyla uzun süre gözetim altında tutularak, adeta tecrit edildikleri ortadadır.

G87 “potansiyel yabancı savaşçı” kodu olarak da bilinmektedir. Diğer anlamıyla muhakkak bir durum değil, şüphe üzerine işlenen bir kod türüdür.

Genellikle Rusya’nın Türkiye’ye veya başka ülkelere “…benim için sakıncalı…” diye bildirdiği isimler ile ilgili uygulanan G-87 kodu, kadın ya da çocuk, yaşı büyük olsun fark etmeksizin keyfi şekilde kanunsuz olarak uygulanmaktadır.

Şahıslar haklarında işlenen bu koddan, polise gittiklerinde, ikamet başvurusu, ikamet izni süresi uzatılması gibi yasal işlemlerini yaptıklarında haberdar olmaktadır. Şahıslar bu kodu öğrendikten sonra sınır dışı, idari gözetim talebi ile özgürlükleri kısıtlanmakta ve aylarca yabancılar şube müdürlüğünde veya GGM’lerde tutulmaktadır.

Bu şekilde uzun süreli gözaltı işlemleri uygulanarak TCK’daki gözaltı süreleri ile ilgili sınırların da dışına çıkılmaktadır.

Haklarında deport (sınır dışı) kararı alınan ve tahdit kodu işlenen yabancı uyruklu kişiler, zamanında açacakları bir dava ile bu kararın iptal edilmesini sağlayabilir.

Konu ile ilgili bir olayda İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin kararında “… bu durumda daha önce ülkede kalmasına yönelik ikamet tezkeresi bulunduğu sabit olan davacının sınırdışı edilmesine ilişkin olarak davalı idare tarafından işlem sebebi olarak gösterilen Ç-114 ve G-87(Genel Güvenlik) kodlu tahdit kayıtlarının tutulma sebeplerinin somut bilgi ve belge ile ispatlanamadığı, bilahare dava konusu işlemin dayanağı tahdit kararlarına karşı davacı tarafından dava açıldığı…” denilerek işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mevzuatta çeşitli sebeplerle sınır dışı edilmesine ilişkin hükümler yer almaktadır. Sınır Dışı Edilme ( Deport Kararı ) sebepleri aşağıdaki şekilde genel olarak özetlenebilir;

İşlediği suç nedeniyle belirli sürelerin üzerinde hapis cezasına mahkum edilenler, sınır dışı-deport edilir.

Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar, sınır dışı edilir, hakkında deport kararı alınır.

Türkiye’ye giriş, vize ve oturma izinleri için yapılan işlemlerde yanlış bilgi ve belge verenler sınır dışı edilir, haklarında deport kararı alınır.

Deport Sonrası Türkiye’ye Tekrar Ne Zaman Giriş Yapılabilir?

Türkiye’de yerleşimi veya ikameti sırasında geçimini yasadışı yollardan sağlayanlar,
Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
Vize veya vize muafiyeti süresini mevzuattaki belirtilen süreyi aşanlar veya vizesi iptal edilenler,

Oturma izinleri iptal edilenler, sınır dışı edilir

Oturma izni süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir bir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini mevzuatta gösterilen süreden daha fazla ihlal edenler,
Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit olunmuş kişiler,

Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler,
Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye giriş yaptığı anlaşılanlar

Uluslararası koruma başvurusu reddedilen kişiler hakkında sınır dışı edilme, deport kararı verilir .
Oturma izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, Türkiye’den çıkış yapmayanlar,
Sınır dışı edilmek suretiyle haklarında deport kararı alınır. Sınır dışı edilme-deport kararına karşı dava açılabilmektedir.G87 Ç114 Kodların İptal davası

SINIR DIŞI EDİLME KARARI ( DEPORT KARARI ) TAHDİT KODLARI

TAHDİT KODLARI

V-69 (Oturma izni iptal edilen yabancılar),
V-71 (Adreste bulunamayan yabancılar),
V-70 (Sahte evlilik yapan yabancılar),
V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuru yapan yabancılar),
V-84 (10 gün Oturma izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancılar),
G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar),
G-87 (Genel güvenlik tehlikesi arz etmekte olan yabancılar),
Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancılar),
Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancılar),
Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar),
Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar),
Ç-117 (Kaçak çalışan yabancılar),

Ç-118 (Oturma izni iptal edilen yabancılar),
Ç-119 (Kaçak çalışan yabancıların, para cezasını ödememe durumu),
Ç-120 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi),
Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancılar),
Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancılar),
Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar),
Ç-138 (INAD yolcu),
Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancılar),
K (Kaçakçılıktan aranan yabancılar),
N-99 (Interpol kodu),

O-100 (Semti meçhul ve ülkeye girişi yasaklı sığınmacı),
N-82 (İstihzan kodu / Girişi ön izine bağlı olan yabancılar),
2016 yılında yapılan bir değişiklikle bazı kişiler bakımından mahkeme kararı beklenmeden sınır dışı işlemlerinin başlatılabileceği ifade edilmiştir.

Deport Sonrası Türkiye’ye Tekrar Ne Zaman Giriş Yapılabilir?

Vize İhlal Ofisi

Bu kapsamda 6458 Sayılı Kanun’un 54.maddesinin b,d,k bentlerindeki,

Terör örgütleriyle ilişkili olanlar,

Kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturanlar,

Uluslararası kurum ve kuruluşlarca terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilenler,

bakımından sınır dışı işlemlerinin başlatılması için mahkeme kararı beklenmez.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı veya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce yabancılar hakkında uluslararası terörizmle bağlantı olmak ya da devlete karşı suçlarda G87, Ç114 gibi kodlar konulabilmektedir. Bu kodların kaldırılabilmesi için de idare mahkemesinde mutlaka sınır dışı edilme işlemine karşı İPTAL davası açılması gerekmektedir.

Deport Sonrası Türkiye’ye Tekrar Ne Zaman Giriş Yapılabilir?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu