MANŞET

Hakaret Suçu Nasıl İspatlanır*2023

Hakaret Suçu Nasıl İspatlanır*2023

Hakaret suçu bir kimseye onur şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle gerçekleşen bir suçtur. Hakaret suçunun hüküm altına alınmasıyla korunmak istenen amaç kişin onuru, şeref ve saygınlığıdır Bu suç tipi iki farklı şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Bunlardan biri sövme yoluyla işlenebilen hakaret suçu diğer ise somut olgu isnadı yoluyla hakaret suçudur.

-Salt Sövme Sebebiyle Hakaret Suçu:

Bu suç tipi, klasik olarak bir kişiye küfretmek suretiyle gerçekleşen eylemlerdir. Bu eylemin oluşması için sözle söylenmesi gerekli olmayıp, resim, yazı, el hareketi tarzı birçok farklı şekilde gerçekleşmesi mümkündür.

Somut Bir Fiil veya Olgu İsnadı Yoluyla Hakaret Suçu:

Bu tip hakaret eylemlerinde ise yer-zaman-mekan gibi ayrıntılar belirtilerek kişiye somut bir fiil veya olgu isnad edilmesi sonucu bu olgunun/fiilin kişinin onur şeref ve saygınlığını zedeleyici niteliği mevcut olduğu takdirde hakaret suçu oluşacaktır. Yine suçun oluşması için olayın gerçek olup olmamasının bir etkisi bulunmamakla birlikte, basının haber yapma hakkı, eleştiri hakkı gibi hususlar çerçevesinde bazı durumlarda hukuka uygunluk sebeplerinden dolayı eylemi gerçekleştiren cezalandırılmayacağı gibi TCK 127’de de izah edildiği üzere somut olgu isnadının bir suç teşkil etmesi durumunda bu suç ispatlandığı ve isnad edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı verildiği takdirde suçun maddi unsuru oluşmayacaktır.

HAKARET SUÇU NASIL İSPAT EDİLİR?

Hakaret suçunun ispatı çeşitli yollarla mümkün olmakla birlikte örneğin mektup, sms, whatsapp, e-posta gibi çeşitli yazışma yöntemleriyle veya güvenlik kamerası kayıtlarıyla ispat anlamında geçerli olabildiği gibi, tanıklar huzurunda gerçekleşmesi durumunda tanıkla ispatı da mümkündür. Kişinin rızası olmadan alınan ses kayıtları ise hukuka aykırı delil olarak nitelendirilebileceğinden, bu delillerin kullanılabilmesi mağdurun suça ilişkin başka bir delil elde etme imkanının bulunup bulunmamasına göre değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. Hakaret suçunda bu tip delillerin kullanılıp kullanılamayacağı öğretide ve yüksek mahkeme kararlarında tartışmalıdır.

HAKARET DAVASI NASIL AÇILIR?

Hakaret davası, iki şekilde açılabilir:

1- Ceza davası,

2- Tazminat Davası

Hakaret suçu nedeniyle açılacak ceza davası, şikayet üzerine veya bazı durumlarda resen Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma neticesinde açılır. Bu ceza davası, şikayete tabi olsa dahi kamu davası niteliğindedir. Yani, Cumhuriyet savcısı açtığı davayı sonuna kadar takip eder.
Hakaret suçu nedeniyle tazminat davası, bizzat mağdur veya vekili tarafından mahkemeye talep dilekçesi verilmek suretiyle açılır. Tazminat davası, Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde açılır.

HAKARET SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

Bu suçu işleyen kişilere karşı 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verileceği kanun kapsamında hüküm altına alınmıştır. Ancak suçu ağırlaştıran bir durumun mevcudiyeti durumunda nitelikli halden kaynaklı verilecek cezalar ağırlaştırılabileceği gibi hafifletici sebeplerin varlığı durumunda verilecek ceza azaltılabilir hatta cezaya hükmolunmayabilir.

HAKARET SUÇUNDA AĞIRLAŞTIRICI SEBEPLER

-Suçun Kamu Görevlisine karşı görevinden kaynaklı işlenmesi
-Suçunun kişinin dinsel siyasal sosyal felsefi inanç düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden yaymaya çalışmasından mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlenmesi
-Suçun Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi
-Suçunun Alenen herkese açık bir yerde işlenmesi

HAKARET SUÇUNDA HAFİFLETİCİ SEBEPLER VEYA HİÇ CEZA VERİLMEYECEĞİ SEBEPLER

Karşılıklı Hakaret

Bu suçun karşılıklı birbirine hakaret yoluyla işlenmesi durumunda taraflardan her ikisine ya da birine cezasında üçte bir indirim yapılarak verilebileceği gibi hiç ceza verilmeyebilir.

Kasten Yaralamaya Tepki Olarak İşlenmesi

Bu durumda kasten yaralanan kişinin buna tepki olarak hakaret etmesi durumunda hakaret eden kişiye herhangi bir ceza verilmeyecektir.

İddia ve Savunma Dokunulmazlığı

Bu durumda yargılamayla bağlantılı kişilerin iddia ve savunmalarındaki somut olgu isnadları gerçek ve somut vakıalara dayanıyorsa bu kişilere de herhangi bir ceza verilmeyecektir.

Hakaret Suçu Nasıl İspatlanır*2023

Av. Hande SAVAŞ

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.

Hakaret Suçu Nasıl İspatlanır

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu