Ana SayfaYARGITAY KARARLARIİkramiye İcra Kesintisi

İkramiye İcra Kesintisi

İkramiye İcra Kesintisi

Karar İçeriği
12. Hukuk Dairesi 2012/32967 E. , 2013/7593 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İzmir 12. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 23/10/2012
NUMARASI : 2012/764-2012/665

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup,

dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde;

alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğünce, borçlunun işyerinden almakta olduğu maaşının 1/4’ü, maaş dışındaki ikramiye ve diğer ödemelerin ise tamamının üzerine haciz konulmuştur.

Borçlunun icra mahkemesine başvurusu, ücretinin 1/4’ü dışındaki tazminat, kıdem tazminatı,

ihbar tazminatı, istihkak, ikramiye, prim ve tüm hak edişlerinin tamamı üzerine konulan haczin kaldırılmasına yöneliktir.

İkramiye İcra Kesintisi
İkramiye İcra Kesintisi

4857 Sayılı Kanun’un 35. maddesine göre; işçinin almakta olduğu ücretin 1/4’ünden fazlası haczedilemez.

İkramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur.

6772 Sayılı Kanun’un 4. maddesinde ise;

“fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin haczedilemeyeceği” belirtilmiştir. Bu durumda borçlunun ikramiyesinin de 1/4’ünden fazlasının haczi mümkün değildir.

O halde mahkemece borçlunun ikramiyesinin 1/4’ünü aşan kısmı üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin tümden reddi isabetsizdir.

SONUÇ :

Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA),

ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/03/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Linki

 

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!
%d blogcu bunu beğendi: