İstirdat Davası

İstirdat Davası

Bir kimsenin aleyhine başlatılmış olan icra takibine itiraz edilmediği veya itirazın reddedilmesinden kaynaklı, kişinin borçlu olmadığı parayı ödemek zorunda kaldığı durumlarda, ödediği parayı geri alabilmesine imkân tanıyan dava türüdür.

İstirdat Davası Görevli Mahkeme Hangisidir?

İstirdat davalarında görevli mahkeme hakkında İcra İflas Kanunu’nda özel bir hüküm mevcut değildir.

İstirdat davasındaki yargılama gerek maddi hukuk, gerekse usul hukuku bakımından genel hükümlere tabidir.

İstirdat davasında görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Ancak taraflar arasındaki istirdat davasının konusu, özel mahkemelerin görev alanına giren bir uyuşmazlık ise istirdat davasında görevli mahkeme, uyuşmazlık konusunun görev alanına girdiği özel mahkeme olacaktır.

İstirdat davasında iki özel yetki kuralı vardır. Bu dava bakımından özel yetkili olan mahkemelerden ilki takibin yapıldığı yerdeki mahkemedir.

İkincisi ise davalının yani alacaklının yerleşim yerindeki mahkemedir.

Taraflar (tacir veya kamu tüzel kişiler) aralarında yetki sözleşmesi yaparak başka mahkeme veya mahkemeleri de yetkili kılabilirler.

Eğer taraflarca münhasır yetki sözleşmesi yapılmışsa, istirdat davası sadece kararlaştırılan mahkemede açılır.

İstirdat Davasını Kimler Açabilir, 3. Kişi İstirdat Davası Açabilir Mi?

Dava, borçlunun borcunu geri istemeye dayalı olarak açılan bir dava olduğundan “borçlu” tarafından açılmaktadır.

Borç, borçlu haricinde bir kimse tarafından yerine getirilmesi halinde dahi istirdat davasını borçlu açacaktır.

İstirdat Davası Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir Mi?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107. maddesine göre davanın açıldığı tarihte alacak miktarının yahut değerinin tam bilinememesi nedeniyle veya imkansız olduğu hallerde asgari miktar belirterek belirsiz alacak davası açılabileceği belirtilmiştir.

Yargıtayın yerleşmiş kararlarında, istirdat  açarken ödeme yapılan alacak miktarı harca esas değer olarak tutulması nedeniyle belirsiz alacak davası olarak açılamayacağı düzenlenmiştir.

İstirdat dava arabuluculuğa tabi mi?

Dava, doğrudan istirdat şeklinde açılıyorsa, bu kez de açıkça alacak talebi olduğundan arabuluculuğa tabi olduğu açık.

Zorunluğa uyulmaması durumunda mahkeme tarafından 1 haftalık kesin süre verilir aksi takdirde dava usulden reddedilecektir.

İstirdat davasının kesinleşmesi gerekir mi?

3) İİK.m.72 uyarınca takipten önce ya da sonra DOĞRUDAN AÇILAN istirdat  ilamının infazı için kesinleşme zorunluluğu yoktur

İstirdat davası ne zaman açılır?

1 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılması gerekir.

Bu süre ödemenin yapıldığı tarihten itibaren başlar. Hak düşürücü süre olması nedeniyle taraflarca ileri sürülmeksizin Mahkeme tarafından re’sen dikkate alınır.

İstirdat davası hangi mahkemeye açılır?

Bakımından görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Yetkili mahkeme ise, davalının yerleşim yeri mahkemesi veya icra takibinin yapıldığı yer mahkemesidir.

Bir Yıllık Süre Geçtiyse Ne Yapmalıyım?

Bir yıllık süreyi kaçıran borçlu, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre sebepsiz zenginleşme davası açabilecektir.

Tabi bu halde de sebepsiz zenginleşme hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli olan şartların oluşmuş olması gerekir.

 

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: