MANŞET

Kadastro Tespitine İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Kadastro Tespitine İtiraz Süresi Ne Kadardır

3402 sayılı Türk Kadastro Kanunu kadastroyu tanımlamıştır. Bu tanıma göre kadastro, taşınmaz mallarının sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve bu arazi ve taşınmaz malların üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemidir.

Kadastro çalışması sonucunda, kadastro tutanaklarına göre yapılmış olan tespitler, müdürlük ve ilgili yer muhtarlığında askı ile ilan edilir. Askı ile ilan süresi otuz gündür. Kişiler belirlenen bu süre içerisinde kadastro tespitine itiraz davası açabilirler. Açılan bu davada görevli mahkeme kadastro mahkemeleridir. Yetkili olan mahkeme ise kadastro tespitine konu yerde bulunan mahkemelerdir. Kadastro tespitine itiraz davasında görev ve yetki kamu düzenine ilişkindir.

Kadastro Tespitine İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Kadastro tespitine itiraz süresi, kadastro tutanaklarının askı ile ilan tarihinden itibaren 30 gündür. Bu süre içerisinde kadastro mahkemesine itirazda bulunulmazsa, hak sahibi 10 yıl içerisinde genel hükümlere göre tapu iptal ve tescil davası açabilir.

Kadastro Tespitinden 10 Yıl Geçtikten Sonra Dava Açılabilir mi?

Genel kural 10 yıl olmakla birlikte, bazı durumlarda 10 yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra da dava açılabilmektedir.

Kadastro askı ilanına itiraz nereye yapılır?

Kadastro tespitine itiraz için kadastro teknisyenliğine ya da kadastro komisyonuna başvurulmalıdır. Ancak dava yoluna gidilecekse; Yetki Yönünden: Kadastro tespitine itiraz davasında, tespite ilişkin taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkili kılınmıştır.

Kadastro mahkemesinde tanık dinlenir mi?

Kadastro hizmetleri 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince Kadastro Müdürlükleri tarafından ve yasada öngörülen ekipler eliyle gerçekleştirilir. Kadastro çalışmaları alenidir. Hak sahipleri tespit sırasında hazır bulunabilir, belge ibraz edebilir, tanık gösterebilirler.

Kadastro Tespitine İtiraz Davasında Harç ve Masraflar

Kadastro tespitine itiraz davasında öngörülen harç, nispi harçtır. Bu hususta Yargıtay kararı mevcuttur. İlgili Yargıtay kararına göre, kadastro tespitine karşı açılan tespite itiraz davaları 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 36. Maddesi hükmü uyarınca harca tabi kılınmıştır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu