Kamulaştırılan Malın Geri Alınması Davası

Kamulaştırılan malın geri alınması hakkı, idarece usule uygun olarak kamulaştırılan bir malın kamulaştırma amacına ve/veya kamu yararına olacak herhangi bir amaca tahsis edilmemesi durumunda, malın maliki tarafından geri alınmasına ilişkin hakkı ifade etmektedir.

Kamulaştırma Kararının İptali Davası Nasıl Nerede Açılır?

Kamulaştırma kararı verilen yere yönelik iptal davası taşınmazı kamulaştırılan malik tarafından idarenin kamulaştırma işlemine yönelik olarak yapılmaktadır.

Bilindiği üzere Anayasa’nın 125. Maddesine göre idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır. Bu sebeple kamulaştırma işlemleri de idari bir işlem olduğundan kamulaştırma işleminin idarenin yetkisinden olmadığı veya kamulaştırma işleminde kamu yararı bulunmadığı düşünülüyorsa kamulaştırma kararının iptali davası açılarak yapılacak işlemin iptali talep edilmektedir.

Kamulaştırma Kararının İptali Davası Nasıl Açılır?

Özel mülkiyet sahipleri arsa ya da konutlarıyla ilgili kamulaştırma kararı alınması ve Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından idarece açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası tebligatının malike tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırmaya itiraz ediliyorsa idare mahkemesine kamulaştırma kararının iptali davası açmak zorundadır. Bu davanın açılması iki şekilde olur:

Kamulaştırmada kamu yararının bulunmaması,

Kamulaştırma işlemini gerçekleştiren belediye, köy tüzel kişiliği gibi idari kurumun yetkisiz olması
Gerekçeleriyle açılabilmektedir. Gerekçeler mahkemeye dava dilekçesiyle sunulmalı ve kamulaştırmanın iptali talep edilmelidir.

İptal davasıyla birlikte kamulaştırmanın yürütmesinin de durdurulması talep ediliyorsa yürütmeyi durdurma kararı alınması asliye hukuk mahkemesinde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasını da durdurmakta kamulaştırmanın iptali davasında karar verilinceye kadar asliye hukuk mahkemesi kamulaştırma davasına bakamamaktadır.

Kamulaştırmanın iptali dava dilekçesinde haksız nedenlerin varlığının iptali dava açana bırakılmıştır. Bu sebeple davadan istenen sonuçların alınması için idare hukuku alanında deneyim sahibi avukatlık bürolarından avukatlık ve danışmanlık desteği alınmasında yarar olacaktır.

Kamulaştırma parası nasıl alınır?

Mahkemece tespit edilen bu bedel, taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkının kamulaştırılma bedelidir. Taraflar mahkemede bu bedelde anlaşması halinde kamulaştırma bedeli olarak anlaşılan miktar peşin ve nakit olarak, idare tarafından hak sahibi adına bankaya yatırılır.

Kamulaştırma bedelleri ne zaman ödenir?

İdarece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırk beş gün içinde, tutanakta belirtilen bedel ödenmeye hazır hale getirilerek, bu durum malike veya yetkili temsilcisine yazıyla bildirilerek tapuda belirtilen günde idare adına tapuda ferağ vermesi istenilir.

Acele kamulaştırmaya kim karar verir?

Acele kamulaştırma kararı alma yetkisi devletin her organına değil Bakanlar Kurulu’na verilmiştir.

Acele kamulaştırmanın kamulaştırmadan farkı nedir?

Acele kamulaştırma ile kamulaştırma arasında fazla bir fark bulunmamaktadır. Yapılan işlemler aynı sıralaması farklıdır. Acele kamulaştırma değer tespiti dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere taşınmaza el konulmasıdır. Sonrasında yapılan işlemler normal kamulaştırma işleminde yapılan işlemlerle aynı olacaktır.

Acele kamulaştırma davası hangi mahkeme?

Acele kamulaştırma davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Kamulaştırma iptal edilebilir mi?

Kamulaştırma işlemine konu olan taşınmaz malın malikinin, kamulaştırma işleminin kendisine idare tarafından tebliğ edilmesinden itibaren otuz gün içinde idari yargıda iptal davası açma hakkına sahiptir.

Belediye kamulaştırma yapabilir mi?

2942 sayılı kanun gereğince; Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malları kamulaştırılabiliyor.

Acele kamulaştırma davası kime karşı açılır?

Kamulaştırmak istediği taşınmazı satın alma usulü ile elde edemeyen idare, taşınmazın malikine karşı, idare asliye hukuk mahkemesinde, “kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası” denen, kısaca “Acele Kamulaştırma Davası” diyebileceğimiz davayı açar.

Kamulaştırılan Malın Geri Alınması Davası