Kamulaştırma Avukatı İstanbul

Kamulaştırma, yalnızca yetkili idare tarafından yapılacaktır. Kamulaştırmanın nasıl yapılacağı mevzuata göre belirlenecektir. Kamulaştırılacak taşınmazın sahibi özel mülkiyettir. Bu nedenle kamulaştırmayı zorunlu kılan kamu yararı bulunmalıdır.

Kamulaştırma iptal davası kaç gün?

Bedel tespiti ve tescili davasına ilişkin mahkemece taşınmaz malikine yapılacak tebligattan tarihinden itibaren 30 gün içinde, malik, kamulaştırma kararının iptali talebiyle idari yargıda dava açabilir.

Kamulaştırma iptal davası nerede açılır?

Kamulaştırma işlemine karşı açılan iptal davasında görevli ve yetkili mahkeme kamulaştırma kararı Bakanlar Kurulunca alınmış ise, iptal davası Danıştay’da açılacaktır. Diğer idarelerin aldığı kamulaştırma kararlarına karşı ise, taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesi yetkilidir (İYUK, m.34/1).

Kamulaştırma işleminin iptali davası nedir?

İdare mahkemesine açılan kamulaştırma kararının iptali davası, özellikle idarenin kamu gücünü elinde bulundurarak haksız ve hukuka aykırı kamulaştırma eylemlerini icra etmesi durumunda başvurulan bir hukuki yöntemdir. Kamulaştırma kararının iptali davası da bu bağlamda gündeme gelen hukuki bir yoldur.

Kamulaştırma işleminin idare süreci nedir?

Kamulaştırma işleminin süreci, kamulaştırma yapılacak taşınmaza ilişkin kişilere yapılacak yeterli ödeneğin idare tarafından yeterli temin edilmesi ile başlar. Bu bedel temin edildikten sonra, kamulaştırma kararı veren (Kamu yararı kararı verecek merciler – Madde 5) ilgili idare tarafından kamu yararı kararı alınır.

Kamulaştırma aşamaları nelerdir?,

Kamulaştırma kararları ve dava süreçleri

Kamulaştırmanın Aşamaları:

Birinci Aşama: Kamulaştırma bedeli için ödenek ayrılması gerekir.
İkinci Aşama: Kamu yararı kararı ve onayı alınır.
Üçüncü Aşama: İdare kamulaştırılacak olan taşınmazı belirler.
Dördüncü Aşama: İdarece kamulaştırma kararı alınır.

Kamulaştırmada zamanaşımı var mı?

Kamulaştırma süreçleri ikna yöntemiyle ya da kamulaştırma davaları ile kesinleştirildiği tarihten itibaren, malik ya da mirasçılarının kamulaştırma davası zamanaşımı süresi 20 yıldır. Kamulaştırma davası zamanaşımı süresi olan 20 yıl geçtikten sonra kamulaştırma işlemi için tüm dava hakları düşer.

Kamulaştırma davası nerede açılır?

Bedel tespiti ve tescil davalarında görevli mahkeme; miktara bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemesi, kamulaştırma işleminin iptali davalarında ise İdare Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yer mahkemesidir.

Kamulaştırma parası nasıl alınır?

Mahkemece tespit edilen bu bedel, taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkının kamulaştırılma bedelidir. Taraflar mahkemede bu bedelde anlaşması halinde kamulaştırma bedeli olarak anlaşılan miktar peşin ve nakit olarak, idare tarafından hak sahibi adına bankaya yatırılır.

Kamulaştırma nedir idare hukuku?

Kamulaştırma, devletin kamu yararını gerekçe göstererek bir kimsenin sahipliğinde bulunan özel mülkiyete rızası dışında son vermesidir. Kamulaştırma işlemini yapan idare, bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait bulunan taşınmaz mallara hak sahibi olur.

Istimlak süreci nasıl işler?

Kamulaştırma yapacak olan idare, ayrıntıları yukarıda açıklanan kamu yararı kararını alır ve bu karar, ilgili onay mercii tarafından onaylanır. Böylece kamulaştırma süreci başlamış olur. İdare, kamulaştırılacak olan taşınmaz malların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösteren, ölçekli bir plan yapar veya yaptırır.

Kamu yararı kararı nasıl alınır?

Kamu yararı kararını, kanunda yer alan hükümlere göre köy ihtiyari kurulları; belediye encümenleri; il daimi encümenleri gibi kurumlar tarafından alınabiliyor. Alınan kararların kurumdan kuruma değişmek ile birlikte valilik ve bakanlıklar tarafından onaylanması gerekiyor.

Kamulaştırma nereden öğrenilir?

Kamulaştırma Müdürlüğüne şahsen tapu senediniz ile başvurarak öğrenebilirsiniz. -Taşınmazın açık adresi, pafta, ada, parsel nosu nu belirtilen bir dilekçe ile

Kamulaştırma Müdürlüğüne başvurarak öğrenebilirsiniz.

Istimlak paraları ne zaman ödenecek?

İstimlak bedeli gayrimenkul sahibine nakit ve peşin olarak ödenir. Kamulaştırma kanunun 3. maddesinde Ulaştırma Turizm ve yapılaşma projelerinde bedelin altıda birinden aşağı olmamak şartı ile bir kısmı peşin geri kalanı ise devlet tarafından verilen en yüksek faiz oranı dikkate alınarak 5 yılda ödenebilir.
Kamu yararı kararının hangi merciiler tarafından verileceği Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinde ayrı ayrı belirlenmiştir.

Kamu yararı Kararı Verecek Merciiler Nelerdir ?

Kamulaştırma amacına göre ilgili Bakanlık ya da Bakanlar Kurulu

Köy ihtiyar kurulu,
Belediye encümeni,
İl daimi encümeni,
İl idare kurulu,
YÖK,
Üniversite, TRT, Atatürk Kültür,

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yönetim kurulları,
İl ve ilçe idare kurulu,

Acele Kamulaştırma Nedir ?

İdare; yurt savunması için veya ivediliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde ya da olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında acele kamulaştırmaya başvurabilir.

Acele kamulaştırmada kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanır. Kamulaştırmayı yapacak olan idare, acele kamulaştırma kararı aldıktan sonra, kamulaştırma bedelinin tespiti istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesine başvurur. Mahkeme yedi gün içinde taşınmazın değeri tespit eder. Bu tespitte bilirkişilerden yararlanır. İdare, mal sahibine davetiye gönderir ve mal sahibinin banka hesabına taşınmaz bedeli yatırarak taşınmaz mala el koyabilir. Bu el koyma, taşınmazın mülkiyetini doğrudan idareye geçirmez.

İdarenin taşınmaza el koymasından sonra olağan kamulaştırma süreci devam eder. Mahkemenin bedel tespiti, nihai karar değildir. Bu nedenle bedel tespitine karşı temyiz başvurusu yapılamaz.

Kamulaştırma Bedeli Düzelim Davası Nedir?

Kamulaştırma kararının iptali davası açılabildiği gibi, ilgili taşınmazın sahibi olan malik tarafından, kıymet tespit komisyonunun belirlediği kamulaştırma bedelinin artırılması için de dava açabilir.
Bu davaların hukuki literatürdeki adı kamulaştırma maddi düzeltim davalarıdır. Kamulaştırma kararı iptali davalarında olduğu gibi yine 30 gün içerisinde açılması zorunludur.

Kamulaştırmada Zamanaşımı Var Mı 2022