Kamulaştırma | Kamulaştırma Kararları

Kamulaştırma, devletin kamu yararını gerekçe göstererek bir kimsenin sahipliğinde bulunan özel mülkiyete rızası dışında son vermesidir. Kamulaştırma işlemini yapan idare, bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait bulunan taşınmaz mallara hak sahibi olur.

Kamulaştırma Bedel

Kamulaştırma, ilgili kanunun 3. Maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmışsa kamulaştırma bedelinin taksitle ödenmesine karar verilebilir. Ancak bu durumda da ilk taksit peşin ve nakit olmak üzere hak sahibinin adına mahkemece belirlenecek banka hesabına yatırılır.

Kamulaştırma Bedeline İtiraz

İstimlak Bedeline İtiraz

Kamulaştırma bedeline itiraz, 30 gün içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak yapılır.

Kamulaştırmada zamanaşımı var mı?

Kamulaştırma süreçleri ikna yöntemiyle ya da kamulaştırma davaları ile kesinleştirildiği tarihten itibaren, malik ya da mirasçılarının kamulaştırma davası zamanaşımı süresi 20 yıldır. Kamulaştırma davası zamanaşımı süresi olan 20 yıl geçtikten sonra kamulaştırma işlemi için tüm dava hakları düşer.

Kamulaştırma Kanunundan doğan tüm anlaşmazlıkların Adli Yargı’da çözümlenmesi gerekenleri, taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemelerinde “Basit Kamulaştırma Kanunundan doğan tüm anlaşmazlıkların Adli Yargı’da çözümlenmesi gerekenleri, taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemelerinde “Basit Yargılama Usulü” ile görülür.

Kamulaştırma nereden öğrenilir?

Kamulaştırma Müdürlüğüne şahsen tapu senediniz ile başvurarak öğrenebilirsiniz. -Taşınmazın açık adresi, pafta, ada, parsel nosu nu belirtilen bir dilekçe ile Kamulaştırma Müdürlüğüne başvurarak öğrenebilirsiniz.

Kamulaştırma bedelini kim tespit eder?

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında Yetkili Mahkeme. Yetkili mahkeme hususunda da 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.12 hükmüne paralel bir hüküm öngörülerek taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili kılınmıştır.

Kamulaştırma bedeli neye göre belirlenir?

Kamulaştırma bedeli ne şekilde hesaplanacağı kanunla belirlenir. Kanun, kamulaştırma bedelinin tespitinde vergi beyanını, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, taşınmaz mallarının birim fiyatlarını ve yapı maliyet hesaplarını dikkate alır.

Kamulaştırma aşamaları nelerdir?

Kamulaştırma kararları ve dava süreçleri

Kamulaştırmanın Aşamaları:

Birinci Aşama: Kamulaştırma bedeli için ödenek ayrılması gerekir.
İkinci Aşama: Kamu yararı kararı ve onayı alınır. …
Üçüncü Aşama: İdare kamulaştırılacak olan taşınmazı belirler.
Dördüncü Aşama: İdarece kamulaştırma kararı alınır.

Acele kamulaştırma süreci nasıl işler?

Acele kamulaştırmalarda olağan kamulaştırmadan farklı olarak önce taşınmaza el konulur. Sonra maliklere tebligat yapılarak dava hakları bildirilir. Bedel mahkemece tespit edilerek malikler adına bloke edilir. Daha sonra yürütülecek kamulaştırma sürecinde bu bedel de dikkate alınır.

Kamulaştırma bedeli ile ilgili davalara hangi mahkeme bakar?

Bedel tespiti ve tescil davalarında görevli mahkeme; miktara bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemesi, kamulaştırma işleminin iptali davalarında ise İdare Mahkemesidir.

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası nedir?

Kamulaştırmanın satın alma usulüyle yapılamaması halinde idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılacaktır. İdare, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine kamulaştırma bedelinin tespiti ve bu bedelin ödemeleri karşılığında kendi adına tescilini talep eder

Kamulaştırma davası ne zaman açılır?

Kamulaştırma davasının açılması için konu olan taşınmaz mal maliki yapılan ilah tarihinden itibaren, otuz gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı yargıda düzeltim davası açılması gerekmektedir.

Acele kamulaştırma parası ne zaman ödenir?

Acele kamulaştırma bedelinin bankadan çekilmesi için kararın kesinleşmesi gerekir. Karar kesinleşince acele kamulaştırma bedelinin bankadan çekilebilir.

Kamulaştırma | Kamulaştırma Kararları