Ana SayfaDANIŞTAY KARARLARIKanuni Temsilci Limited Şirket Ödeme Emri Tahsil Zaman Aşımı Süresi

Kanuni Temsilci Limited Şirket Ödeme Emri Tahsil Zaman Aşımı Süresi

Kanuni Temsilci Limited Şirket Ödeme Emri Tahsil Zaman Aşımı Süresi

T.C.

DANIŞTAY

Kanuni Temsilci Limited Şirket Ödeme Emri Tahsil Zaman Aşımı Süresi
Kanuni Temsilci Limited Şirket Ödeme Emri Tahsil Zaman Aşımı Süresi

Üçüncü Daire

Esas No : 2012/1491

Karar No : 2015/1216

Eski kanuni temsilci adına kendi dönemiyle ilgili şirket borçlarının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirlerine konu kamu alacağının tahsil zamanaşımı süresinin,

şirkete hisse devri sonucu ortak olup aynı zamanda temsil ve ilzama yetkili kılınan,

sorumluluğu da bu devirden sonraki borçlar için söz konusu olacak yeni kanuni temsilci adına ödeme emri düzenlenip tebliğ edilmekle kesilmeyeceği hakkında.

Temyiz Eden: Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü

Karşı Taraf :

İstemin Özeti: … Hırdavat Civata Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketinden tahsil edilemeyeceği anlaşılan 2000 yılına ilişkin kurumlar vergisi ve fer’ilerinden oluşan kamu alacağının tahsili amacıyla

davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen 24.12.2010 gün ve 2,4 takip numaralı ödeme emirlerinin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Antalya 1. Vergi Mahkemesinin 22.12.2011 gün ve E:2011/521, K:2011/1929 sayılı kararıyla;

şirketin 13.05.1992 tarihinde tescili yapılan kuruluş ana sözleşmesine göre, kurucu ortaklarının davacı ve … olduğu, ilk beş yıl için davacı ve …’ın şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili kılındığı,

davacı de diğer şirket ortağının Antalya Beşinci Noterliğinin 15.04.2004 tarih ve 7217 yevmiye numaralı devir sözleşmeleriyle hisselerini … ve …’a devrettikleri,

…’nın 3 yıllığına şirketi temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılındığı, şirketin unvanın … Granit Mermer İnşaat Elektrik Hafriyat Nakliyat Ticaret Limited Şirketi olarak değiştirildiği,

unvan değişikliğine ve hisse devrine ilişkin ortaklar kurulu kararının 03.05.2004 tarihinde tescil edilerek 11.05.2004 tarih ve 6047 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı,

sözü edilen hisse devrinden önceki dönemlere ait tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmediğinden bahisle düzenlenen ödeme emirlerinin 20.03.2003 tarihinde dairede davacıya tebliğ edildiği,

yapılan araştırmada kamu alacağının şirketin mal varlığından tahsil edilemeyeceğinin ortaya çıkması üzerine kanuni temsilci sıfatıyla davacı adına dava konusu ödeme emirlerinin düzenlenerek tebliğ edildiğinin anlaşıldığı,

6183 sayılı Yasa’nın 103’üncü maddesinde tahsil zamanaşımını kesen nedenler arasında, ödeme yapılmış olması sayılmışsa da Mahkemelerinin ara kararı üzerine gönderilen belgelere göre,

dava konusu ödeme emirleri içeriği kamu alacakları için 06.12.2007 tarihinde yapılan 1,06 TL’lik ödemenin borçlu şirket tarafından yapıldığının kabulü iktisadi icaplara uygun düşmediği gibi hayatın olağan akışına göre normal bir durum da sayılamayacağından,

bu ödeme nedeniyle zamanaşımı süresinin kesildiğinden söz edilemeyeceği öte yandan,

hisse devri sonucu şirkete ortak olup aynı zamanda şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan sorumluğu da bu devirden sonraki borçlar için söz konusu olacak …

adına düzenlenip 29.12.2007 tarihinde ilanen tebliğ edilen ödeme emirleri ile zamanaşımı süresinin kesildiğinden bahsedilemeyeceği,

bu durumda zamanaşımı süresini kesen tek halin şirket adına düzenlenen ödeme emirlerinin 20.03.2003 tarihinde davacıya tebliğ edilmesi olduğu anlaşıldığından,

tahsil zamanaşımı süresinin dolduğu 31.12.2008 tarihinden sonra 25.01.2011 tarihinde davacıya tebliğ edilen ödeme emirlerinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu ödeme emirleri iptal edilmiştir. Davalı idare tarafından;

6183 sayılı Yasa’nın 103’üncü maddesinde tahsil zamanaşımını kesen nedenler arasında, ödeme yapılmış olması ve ödeme emrinin tebliğ edilmesinin sayıldığı,

ödeme halinde tahsil zamanaşımı süresinin kesildiği,

6183 sayılı Yasa’da ödemenin miktarına ilişkin bir kısıtlama getirilmediği, şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan şahsa yapılan tebligatın zamanaşımını kestiği,

şirketten tahsil olunamayan kamu alacağı nedeniyle sorumluluğu bulunan davacı adına düzenlenen ödeme emirlerinin hukuka uygun olduğu deri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi : Muharrem ÇOLPAN

Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi karan, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup,

temyiz istemine ilişkin dilekçede deri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından,

temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 12.03.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Karar Linki

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!
[sg_popup id=6974]
%d blogcu bunu beğendi: