Kaybolan Faturalar ve Matrah Takdiri Danıştay Kararı

T.C.

Danıştay

Dördüncü Daire

Esas No: 1997/2135

Karar No: 1998/3771

Tarihi: 21/10/1998

Özeti: Kaybolan Faturalar ve Matrah Takdiri

Bir kısım faturaların kaybolduğu gerekçesiyle ibraz edilememesi durumunda, bu faturaların herhangi bir teslim veya hizmet karşılığı

kullanıldığı yolunda bir tespit bulunmadan, re’sen takdir yoluyla matrah belirlenerek tarhiyat yapılamaz.

İstemin Özeti: Davacının 1995 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu bir kısım faturaların ibraz edilmemesi üzerine

kayıt dışı satış hasılatı bulunduğu öne sürülerek düzenlenen rapora göre adına re’sen gelir vergisi ve geçici vergi salınmış,

kusur cezası kesilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; tarhiyatın hesaplanmasına esas teşkil eden faturaların incelemeye ibraz edilmemesi ve

bu faturaların yükümlü tarafından kullanıldığı halde kayıt dışı bırakılması nedeniyle re’sen matrah takdir edilmiş ise de,

söz konusu faturaların herhangi bir teslim veya hizmet karşılığı kullanıldığı yolunda bir tespit bulunmadan tarhiyat yapılmasında isabet görülmediği gerekçesiyle

Kaybolan Faturalar ve Matrah Takdiri Danıştay Kararı

vergi ve cezanın kaldırılmasına karar vermiştir. Vergi Dairesi Müdürlüğü,

mükellef hakkında düzenlenen raporla tespit edilen matrah üzerinden yapılan tarhiyatın yerinde olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

Karar: Vergi dairesi,

temyiz dilekçesinde öne sürülen gerekçeler, dayandığı gerekçeler karşısında,

yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.