Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Nedir?

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Nedir?

Aslında duyduğumuz bir çok haberde, izlediğimiz filmlerde bu suça aşinasınız. “Haneye Tecavüz” veya “Mesken Masuniyetini İhlal“, “Zorla Haneye Girme” olarak da duyduğunuz bu suçun Ceza Yasamızdaki karşılığı Konut Dokunulmazlığını ihlal suçudur.

Yine Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunda mutlaka eve zorla girilmesi gerekmez. Hane halkının izni, belki de isteği ile girilmiş olmasına rağmen, hane halkının istemesine rağmen ve onların rızası olmaksızın haneden çıkılmaması da bu suçu oluşturacaktır.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu, birçok suç ile birlikte gündeme gelebileceği gibi başlı başına bir suç teşkil etmektedir. Bu suçun anlaşılabilmesi için öncelikle “konut” kelimesinin ceza hukukundaki karşılığını, “konut dokunulmazlığı” kavramını ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ile buna ilişkin diğer hususların anlaşılması gerekir.

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun cezası, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md.116/1). Cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, suçun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md.116/4).

Konut Dokunulmazlığı Kavramı ve Anayasal Düzenleme

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’n 116. Ve 119. Maddelerinde düzenlenen Konut Dokunulmazlığını İhlal suçu düzenlemesi dayanağını Anayasa’nın 21. Maddesinden almaktadır.

Anayasa 21. Maddesinde:

“Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.”
Hükmü yer almaktadır.

İşte Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu, Anayasa’nın 21. Maddesinde yer alan Konut Dokunulmazlığına ilişkin Anayasal hakları güvence altına alan, bu hakları ihlal eden kişilere ilişkin cezai yaptırımı düzenlemektedir.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçuna İlişkin Yasal Düzenleme

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 109. Maddesinde düzenlenmiştir.

Konut dokunulmazlığının ihlali

Madde 116- (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.
(4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Şeklinde düzenlenmiştir.

Konut dokunulmazlığı nedir TCK?

5237 Sayılı TCK 116. Konut dokunulmazlığının ihlali suçu; bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak girmek veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmamaktır. Konut dokunulmazlığının ihlali suçu ile korunan hukuki değer kişi özgürlüğü ve konut hakkıdır.

Konut dokunulmazlığı neleri kapsar?

Konut dokunulmazlığı; bir konuta, konut sahibinin rızası dışında girilememesi, arama yapılamaması ve buradaki eşyaya el konulamaması durumu olarak tanımlanır. Konut dokunulmazlığının ihlali, Türk Ceza Kanununda bir ağır suç olarak değerlendirilir.

Konut dokunulmazlığı hakkı kaçıncı madde?

1961 Anayasasında da konut dokunulmazlığı, temel hak- lar ve ödevler bölümünde yer almıştır 25. 1982 Anayasasının 21. maddesinde bir anayasa hükmü olarak yer alan konut dokunulmazlığı, 5237 sayılı TCK’nun 116. maddesindeki yaptırımlarla korunmaktadır. 1961 Anayasası 16. madde: “Konuta dokunulamaz.

Konut dokunulmazlığı hangi mahkeme?

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme. Konut dokunulmazlığının ihlali suçu bakımından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Anılan suç bakımından yetkili mahkeme ise, suçun işlendiği yer mahkemesi yer mahkemesi olacaktır.

Konut dokunulmazlığı hangi durumlarda kaldırılabilir?

Konut, her türlü ihlalden masun tutulmadıkça kişinin özel hayatı korunmuş olmayacaktır. … Bundan önceki maddede olduğu gibi bunda da konut dokunulmazlığının kaldırılması ancak hâkim kararıyla olacak; istisnaen hâkimden başka bir merci de, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, bu dokunulmazlığı kaldırabilecektir.

Ev basmanın suçu nedir?

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Nedir? (TCK md.116)

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu; bir kimsenin konutuna, işyerine veya bunların eklentilerine “rızaya aykırı olarak girme” veya “rıza ile girilen yerden çıkmama” fiilleriyle kişi hürriyetine karşı işlenen bir suçtur.

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun silahla işlenmesi (TCK 119)

TCK 116 suçunun silahla işlenmesi suçun temel şekline göre daha ağır cezayı gerektirir. Silah kavramı da uygulamada sanılanın aksine dar bir anlama sahip değildir. Bıçak, tabanca, makas, el bombası, keser, sapan, hatta taş veya makas bile silah niteliğine sahip sayılabilir. Mahkeme somut olayın şartlarına göre değerlendirme yapar.

Kişinin kendisine tanınmayacak bir şekle büründürmesi suretiyle işlenmesi (TCK 119)

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu işlenirken fail kendini tanınmayacak bir şekle büründürürse, örneğin maske takarsa veya takma sakal peruk gibi şeyler takarsa, bu nitelikli hal söz konusu olur ve suçun temel şekline göre daha ağır ceza verilir.

Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi (TCK 119)

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun faili birden fazla ise ceza artırılır. Burada failler arasında ortak suç işleme iradesinin varlığı gereklidir. Yani suça yardım eden veya azmettiren kişilerin varlığı durumunda bu nitelikli hal söz konusu olmaz. Bu birden fazla kişi arasında müşterek fail olma ilişkisi söz konusudur.

Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin korkutucu etkilerinden yararlanmak suretiyle işlenmesi (TCK 119)

TCK 116 konut dokunulmazlığını ihlal suçu eğer suç örgütlerinin korkutucu etkisinden yararlanarak mağdurların korkutulması şeklinde işlenmişse ceza artırılır. Korkutma aracı olarak kullanılan suç örgütü inandırıcılık özelliğine sahip olmalıdır.

Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi (TCK 119)

Kamu görevlisi kişi, eğer bu görevinin kendine sağladığı nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak konut dokunulmazlığını hakkını ihlal ediyorsa bu suçun nitelikli halini işlemiş olur ve cezası artırılır. Örneğin bir polis memuru karşılaştığı bir vakıada olayı kişisel hale getirip kamu gücünü kötüye kullanarak hakkı olmadığı halde konut dokunulmazlığını ihlal ederse cezası artırılarak verilir.

Bu bahsettiğimiz nitelikli hallerin cezalarına ve suçun temel işleniş şeklinin cezasına aşağıda değindik. Görüleceği üzere hürriyeti bağlayıcı hapis cezası ve kimi durumlarda bununla beraber adli para cezası öngörülmüştür. Bu cezalar hafife alınmamalı ve süreç büyük bir ciddiyetle takip edilmelidir.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Nedir?

error: İçerik korunuyor !!