KVKK Kapsamında Veri Sorumlusu

KVKK KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSU VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Kişisel verileri işleyen, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilerdir.
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, aktarılması, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem; kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir.

VERİ SORUMLUSUNUN VERBİS’E KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kaydolmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur.
Kural olarak, tüm veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları gerekmektedir. Söz konusu kayıt işleminin, veri işleme faaliyetlerine başlamadan önce tamamlanması gerekir.

İlgili kayıt yükümlülüğü ve son tarihi aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Veri sorumlusu, Kanunun 10. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bizzat veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebini ilgili kişiye bildirmekle yükümlüdür.

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel veri işlendiği her durumda, veri işleme amacı her değiştiğinde, her bir birim nezdinde ayrıca, sicile açıklanan bilgilerle uyumlu olacak şekilde, yerine getirilmelidir.

VERİ SORUMLUSUNUN VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kanunun veri güvenliğine ilişkin 12. maddesine göre veri sorumlusu; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ile yükümlüdür.

VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRI DAVRANMASI

Veri sorumlusunun yukarıda anılan ve Kanun’da bahsi geçen başkaca yükümlülüklerine aykırı davranması halinde; Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından veri sorumlusuna 1 Milyon TL’ye varan idari para cezası verilebilecektir.

KVKK Kapsamında Veri Sorumlusu

Av. Hande SAVAŞ