Miras Avukatı – Veraset İlamı Alınması

Miras hukuku ölen kişinin mal varlıklarının yasada belirlenen kişilere belirli pay oranları nispetinde intikalini ve bunların ne şekilde paylaşılacağını düzenler.

Tereke ise miras bırakanın alacak ve borçları da dahil olmak üzere tüm varlıklarına verilen isimdir. Asal Hukuk Danışmanlık olarak miras hukukunda ihtiyaç duyacağınız özel çözümlerimizi sizlere sunuyoruz.

Miras Paylaşımı

Ölen kişinin mirası kanun çerçevesinde eşit paylar oranında paylaştırılması gerekmektedir. Miras paylaşımı esnasında anlaşmazlık yaşanması durumunda varisler mirasın paylaştırılması için mahkemeye müracaat edebilir.

Asal Hukuk Danışmanlık olarak miras paylaşımında hakkınız olan mirasın payını almanızı sağlıyoruz.

Miras Paylaşımı Oranları Nasıl Belirlenir?

Miras paylaşım oranları yasal mirasçılar arasında kanunda belirtilen oranlarda ölen kişinin sağ kalan eşinin varlığına göre değişmektedir. Onun dışındaki mirasçılar eşit oranlarda miras payı alırlar.

Örneğin sağ kalan eş ve 2 çocuk yasal miraçı oldu ise; sağ kalan eş mirasın 1/4’üne, çocukların her biri mirasın 3/8’ine hak kazanacaktır.

Yasal Mirasçıları Oluşturan Kişiler

Baba
Anne
Torun
Çocuklar
Karı ya da koca
Kardeşler
Üst zümre dediğimiz büyükanne büyük baba ve bunların halefleri

Veraset İlamı Nedir?

Miras bırakanın ölümünden sonra geriye yasal olarak bıraktığı mirasçıları ve bu mirasçıların pay oranlarını gösteren belgeye mirasçılık belgesi veya veraset ilamı denir.

Veraset İlamı Ne İşe Yarar?

Mirasbırakanın ölmesiyle mirasçılar mirasçılık sıfatını kazanır. Ancak belirli işleri yapmak için mirasçılık sıfatının belgelendirilmesi gerektiğinden veraset ilamı çıkartılır.
Mirasçılık belgesine ilişkin hükümler Türk Medeni Kanunu (TMK) madde 598’de düzenlenmiştir.

Mirasçılık belgesi mirasçıya tereke mallarının alacaklarını talep ve tahsil etmek, terekedeki taşınmazların tapuya tescilini ve bunun gibi diğer işlemleri yapmak yetkisi verir.; mirasçılık belgesi olmadan mirasçı ölen kişinin miras bıraktığı paraya ilişkin bankada herhangi bir işlem yapamaz ya da taşınmazları kendi adına tescil ettiremez.

Bu belge miras paylaşımı, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının devri ve miras reddi davaları için de gerekli olmaktadır. Daha detaylı bilgi için uzman bir avukata danışılması gerekmektedir.

Talep İçin Gerekli Belgeler

Mirasbırakana ait ölüm belgesi
Nüfus kayıt örneği

Yurt dışından alınan mirasbırakana ait ölüm belgesi yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilerek apostil şerhi ile birlikte sulh hukuk mahkemesine sunulması gerekmektedir.

Mirasçılık belgesi için talep edilen dilekçenin doğru yazılması oldukça önemlidir. Taslak metinlerin kullanılması halinde dilekçe usuli birçok hatayı barındırır. Dilekçenin yazılmasında uzman bir avukata danışmakta fayda vardır aksi halde bu durum veraset ilamının iptaliyle sonuçlanacak kadar ciddi sonuçlara sebebiyet verebilir.

Yargılama Usulü

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 382. maddesinde bu dava çekişmesiz yargı işlerinden saymıştır.
Sulh hukuk mahkemelerinde açılacak bu davada bir davalı gösterilmesine gerek olmayıp Hasımsız bir davadır.

Sulh Hukuk Mahkemesi

Miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesi ya da mirasçılarının her birinin yerleşim yeri mahkemesi yetkili mahkemedir.

Mirasçılık belgesi talep edecek kimseler yetkili sulh hukuk mahkemesine yukarıda açıklanan gerekli belgeler ile başvurarak mirasçılık belgesini talep edebilir.
Mirasçılık belgesi talebi bir çekişmesiz yargı işidir.

Hasımsız bir taleple alınabileceği gibi talep ederken hasım da gösterilebilir. Eğer burada hasım gösterilecekse diğer mirasçılar davalı olarak gösterilir. Bu durumda dilekçenin doğru yazılması oldukça mühimdir.

Noter

2011 yılına dek veraset ilamı çıkarmak için mirasçıların Sulh Hukuk Mahkemelerine yazılı olarak başvurmaları gerekirken, 2011 yılı itibariyle Medeni Kanun’da yapılan değişiklik ile noterler tarafından da veraset ilamı çıkarılarak mirasçılara verilmesi mümkün hale gelmiştir.

Mirasçılık belgesi talep etmeye yetkili kişiler yukarıda açıklanan belgelerle birlikte noterliğe başvurarak mirasçılık belgesi talep edebilir. Ancak noterler her durumda bu belgeyi düzenleyemez.

Veraset İlamı Alınması Zorunlu Mu?

Yasal olarak varisin hakkı olan mamelekindeki tüm malvarlığı ve borçları kısaca aktif ve pasifi olan tüm malvarlığı otomatik olarak varise ölümle birlikte intikale eder. Ölümden itibaren 3 aylık süre içinde mirasın reddi davası açılmadığı sürece miras kabul edilmiş sayılmaktadır.

Red beyanının mirasçı tarafından yapılması icap eder. Bununla birlikte özel yetki verilmesi suretiyle, temsilcinin (vekilin) de red hakkını kullanması mümkündür. Küçükler ve kısıtlı olarak adlandırılan kişiler için red beyanı kanuni temsilci tarafından yapılır.

Medeni Kanun gereği mirası red hakkı bulunan kişi bu hakkını kullanamadan ölmektedir. Böyle bir durumda reddi miras hakkı, bu hakkını kullanamadan ölen kişinin mirasçılarına kalmaktadır.

Reddi mirasta bulunan kişinin bir gerekçe ileri sürmesi veya red nedenini açıklaması şart değildir. Soyut olarak mirasın reddedildiğinin söylenmesi red sonucunu doğurmaya yeterlidir.

Reddi Miras için nereye başvurulur?

Reddi miras sulh hukuk mahkemesine yazılı veya sözlü bir beyan ile yapılabilir. Yetkili yer mahkemesi ise müteveffanın (ölen, miras bırakan) ölüm yeri veya son ikametgah yer mahkemesidir.
Miras red hakkı süresi içerisinde kullanılmalıdır.

Süresi içinde reddedilmeyen miras, kayıtsız ve şartsız kabul edilmiş olur. Ancak hükmi red denilen durum söz konusu ise örneğin terekenin borca batık olması halinde, red için bir beyana ihtiyaç olmaksızın, mirasın kendiliğinden reddedilmiş sayılabileceği kabul edilir.

Medeni Kanunu 605. maddesi gereği miras bırakanın ölüm tarihinde ödemeden aczi (mirasın açılmasından önce miras bırakanın iflas etmiş veya hakkındaki icra takiplerinin sonuçsuz kalarak aciz belgesine bağlanmış olması hali) açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.

Mirasın Reddi Sonucu Ne olur?

Mirası red eden mirasçı, miras dışı kalır.
Miras en yakın bütün kanuni mirasçılar tarafından reddedilmiş ise sulh mahkemesi tarafından basit iflas usulüne göre tasfiyesine karar verebilir. Bunun nedeni de en yakın yasal mirasçıların hepsinin reddettiği mirasın borca batık olması ihtimalidir. Şayet yapılan tafsile neticesinde arta kalan bir mal varlığı değeri olursa bu değer sanki reddedilmemiş gibi mirasçılara payları oranında dağıtılır.

Verdiği Alanlardan Bazıları;

Mirasçılık belgesinin alınması,

Mirasçılık belgesinin düzeltilmesi davaları,

Mirasçılık belgesinin iptali davaları,

Vasiyetnamenin hazırlanması ve düzenlenmesi işlemlerinin takibi,

Vasiyetnamenin tenfizi davası,

Vasiyetnamenin iptali davası,

Tenkis davası,

Muris muvazaasından kaynaklı işlemlerin iptali için açılacak davalar,

Mirasın reddi davaları,

Miras taksim sözleşmesi ve ilgili davalar,

Miras sözleşmelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi işlemlerinin takibi,

Tereke tespiti davası,

İntikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Paylı mülkiyete dönüştürme davası,

Ortaklığın giderilmesi davası (İzale-i şüyuu davası),

Tapu iptali ve tescili davaları,

En yakın Miras Hukuku Avukatı Nerededir, İstanbul Miras Hukuku Avukatı İletişim, Florya Miras Avukatı arıyorum diyorsanız noter marifeti ile vekalet vererek kendi adınıza vekil tayin edeceğiniz ve hukuki danışmanlık alacağınız avukatın bilgi, birikim, deneyim ve tecrübesi en önemli faktörlerdendir.

Miras Avukatı – Veraset İlamı Alınması