Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları

Kira ilişkisini düzenleyen mevzuatın kiracıyı korumaya daha eğilimli olduğu aşikârdır. Bu durum ise mal sahiplerinin kiracıları tahliye etmesini zorlaştırmaktadır.

Kiraya verenler, bu zorluğun önüne geçebilmek için (özellikle kira sözleşmesi imzalanırken) sıklıkla kiracılardan tahliye taahhütnamesi almayı tercih etseler de bu süreçte tarafların belirli hususlara dikkat etmesinde fayda vardır. Zira belirli unsurları ihmal etmek, her iki taraf için zaman ve nakit kaybına sebebiyet verebilir.

Tahliye taahhüdü yazılı olmalıdır. Tahliye taahhüdünün en önemli geçerlilik şartıdır. Taahhütnamenin adi yazılı olması yeterlidir. Noterde düzenleme şeklinde de taahhütname verilmesi mümkün olmakla beraber geçerlilik şartı değildir. Ancak tahliye taahhütnamesinin noterde yapılması ispat açısından kolaylık taşır.

Tahliye taahhüdü kiralanın teslim tarihinden sonra verilmelidir. Uygulamada çoğu zaman kira sözleşmesi ile beraber kiracıya tahliye taahhütnamesi de imzalatılmaktadır.

Ancak sözleşmenin kurulması anında kiracı baskı altında hissedip imza atacağı için, kanun kira sözleşmesi ile aynı tarihte imzalatılan tahliye taahhütnamesini geçerli saymamaktadır. Uygulamada kiraya verenler bu durumu aşmak için tarih kısmını boş bırakarak imza almaktadır.

Yargıtay kararlarına göre, kiracı imzaya itiraz etmiyorsa ve tarih kısmı boş ise; Yargıtay kararlarına göre bu taahhütname geçerli kabul edilmektedir.

Bu sebeple mutlaka kira sözleşmesi imzalanırken kiracı tarih kısmını gerçeğe uygun olarak doldurmalıdır.

Tahliye tarihi belirli veya belirlenebilir olmalıdır. Tahliye tarihi gün belirtilerek hazırlanabileceği gibi örneğin mayıs ayının ikinci Pazar günü gibi belirlenebilir gün olarak da hazırlanabilir.

Son olarak tahliye taahhütnamesi mutlaka kiracı tarafından imzalanmalıdır. Kira sözleşmesini kim imzalamışsa taahhütnameyi de o imzalamalıdır. Örneğin aynı konutta yaşayan diğer eşin tahliye taahhüdünü imzalaması geçerli olmayacaktır.

Aile Konutu ve Tahliye Taahhüdü

Eğer kiralayan eş kiralanan taşınmaz için aile konutu şerhi konulmasını isteyecekse tahliye taahhüdü de mutlaka diğer eş tarafından da imzalanmalıdır. Medeni Kanun 194. Maddeye göre; “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.” Bu sebeple aile konutu konulması halinde tahliye taahhüdünde mutlaka her iki eşin de imzası olmalıdır.

Yenilenen Kira Sözleşmesinde Tahliye Taahhüdü

Kira sözleşmesinin yılı dolmuş ve taraflar yeni bir kira sözleşmesi hazırlamışsa, tahliye taahhütnamesi yeni sözleşme ile aynı tarihte de verilebilir. Burada artık kiracı başlangıçtaki konumuna göre kiraya verenin karşısında daha güçlü olduğu için aynı tarihte de imzalanabilir.

Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye Ne Kadar Sürer?

Kiracı, taahhüt ettiği tarihte taşınmazı boşaltmamışsa, kiraya veren taahhüt tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ya dava açmalı ya da icra takibi yapmalıdır.

Kiraya veren Sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açabilir. Dava kabul edildiği takdirde mahkeme gerekçeli kararı ile tahliye gerçekleştirilecektir.

Kiraya veren doğrudan icra takibi de başlatabilir. Bu durumda İcra müdürlüğü kiracıya 15 gün içerisinde evi tahliye etmesini ve kiraya verene teslim etmesi için  tebligat gönderir. Kiracı ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz edebilir. Borçlu yani kiracı itiraz durumunda icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını ya da genel mahkemelerde tahliye davasını açabilir. Kiracı itiraz etmezse takip kesinleşir ve tahliye işlemlerine başlanır.

Tahliye Taahhütnamesinde tahliye tarihi ne olmalı?

Ancak bu yollara başvurulabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bunlar öncelikle tahliye taahhüdünün geçerli olması, tahliye davası veya tahliye yoluyla icra takibinin, taahhüt edilen tahliye tarihinden itibaren 30 gün içinde açılmış olmasıdır.

Tahliye taahhütnamesi yeterli mi?

Yani kiralanan taşınmazın belirlenen tarihte boşaltılacağı beyanı yazılı olarak verilmelidir. Bu şart kanun maddesinde açıkça belirtilmiştir. Burada adi yazılı şekilden bahsedilmektedir. Yani basit bir kağıt üzerinde tahliye taahhütnamesi imzalanması yeterli olacaktır.

Kiracinin tahliye taahhütnamesi süresi bitince ne olur?

Borçlar Kanunu’nun 352. maddesine göre kiracı, tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihte evi boşaltmamışsa gayrimenkul sahibinin bazı hakları doğar. Gayrimenkul sahibi söz konusu tarihin bitiminden itibaren 1 ay sonra kira sözleşmesini sonlandırmak için icra yoluna başvurabilir ya da dava açabilir.

Kiracı tahliye taahhütnamesi vermek zorunda mı?

Tahliye taahhüdünün geçerli olması için yazılı ve imzalı olması gerekir. 20 tane şahit olsa sözlü taahhüt geçersizdir. Yazılı taahhüt için noter tasdiki gerekmez. Tahliye taahhüdünün bizzat kiracı tarafından ya da temsilcisi tarafından verilmesi gerekir.

Tahliye taahhüdü alt kiracıyı bağlar mı?

Kiracı kiralananı alt kira sözleşmesi ile alt kiracıya kiralasa bile, kiracının yazılı tahliye taahhüdünde bulunduğu durumda kiraya veren ancak asıl kiracıya yönelik tahliye davası açabilir. Asıl kiracı hakkında verilen tahliye kararı, alt kiracıyı da bağlar.

Tahliye taahhütnamesi nasıl alınır?

Tahliye taahhütnamesi kiracı ile kiralayan arasında imzalanan, kiracının kiraladığı meskeni tahliye tarihinin belirli olduğu bir belgedir. Peki tahliye taahhütnamesi nasıl alınır? Tahliye taahhütnamesi kiracının kendi el yazısıyla yazılıp verilebileceği gibi, noter aracılığıyla da hazırlanabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

….. TC Kimlik Numaralı …….. adresinde mukim …… ‘den kiraladığım ……. adresinde bulunan kiralık gayrimenkulü …./…../….. tarihinde hiç bir şart ve koşul ileri sürmeksizin, …. tarihli kira sözleşmesine uygun şekilde ayıpsız ve hasarsız şekilde tahliye etmeyi taahhüt ederim. Belirttiğim tarihten daha geç yahut Sözleşme’ye aykırı şekilde tahliye işlemlerini gerçekleştirmem halinde doğacak her türlü zarar şahsıma ait olup bu zarardan kaynaklanan masrafları ivedilikle ödeyeceğimi kabul ve beyan ederim.

 

Kiracının Adı ve TC Kimlik No’su

Kiracının Adresi:

İmza

Bu noktada her tahliye taahhütnamesinin farklı mahiyetleri bulunabilecek olup özellikle büyük meblağlı kira sözleşmeleri için alınacak tahliye taahhütnamelerinde uzman avukatlara danışmanız önem arz etmektedir

Kiracının Tahliyesi

Esasında taahhütname almak kiracının tahliyesi için her zaman yeterli olamayabilir. Zira kiracı gerek kendisinden kaynaklanan gerekse de diğer sebeplerden ötürü, taahhütnamede bildirdiği sürede kiralananı tahliye edemeyebilir.

Bu gibi durumlarda taahhütnamede belirtilen tarihten itibaren bir ay içerisinde kiracı aleyhine icra takibi başlatılabileceği gibi sulh hukuk mahkemeleri nezdinde dava da açılabilir. Tahliye taahhütnamesi, (varsa) alt kiracılar için de hüküm doğuracaktır.

Son olarak belirtmek gerekir ki, kiracıların tahliyesi yalnızca kiracılardan taahhütname almak suretiyle olmayıp kiraya verenlere birçok imkân tanınmıştır.

Kiracı Tahliye Davası

Dava tahliye taahhüdü nedeniyle kiralananın tahliyesine yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının 25.11.1997 başlangıç tarihli sözleşme ile kiracı bulunduğunu, davalının 30.10.2006 tarihinde taşınmazı tahliye edeceğine dair 10.5.2006 tarihinde tahliye taahhüdü verdiğini, tahliye edeceği tarihte taşınmaz tahliye edilmeyince hakkında icra takibi yaptıklarını, davalının takibe haksız olarak itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptali ve kiralananın tahliyesini istemiştir.

Davalı ise müvekkilinin 1997 yılından beri kiracı olduğunu, her yenilenen kira sözleşmeleri ile tahliye taahhüdü alındığını, bu tahliye taahhüdü nedeniyle kiralayanın talep edeceği kira bedelinin ödeme zorunluluğu ile karşı karşıya kaldıklarını, tahliye taahhüdündeki düzenleme tarihinin sonradan atıldığını, şimdiye karar verilen tahliye taahhütlerinin tahliye amaçlı kullanılmadığını belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı nasıl çıkarılır

Taraflar arasında düzenlenen 25.11.1997 başlangıç tarihli ve iki yıl süreli sözleşme ile 1.3.2006 başlangıç tarihli ve 20.12.2006 bitiş tarihli yenileme sözleşmesi konusunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık yenilenen sözleşme ile verilen tahliye taahhüdünün geçerli olup olmadığı noktasındadır.

Takibe dayanak yapılan 10.5.2006 düzenleme tarihli ve 30.10.2006 tahliye tarihli tahliye taahhüdü 1.3.2006 başlangıç tarihli yenileme sözleşmesinden sonra verildiği anlaşılmaktadır. Davalı taahhütnamedeki düzenleme tarihinin sonradan atıldığını belirtmiş ise de, taahhüt altındaki imzaya karşı çıkmadığından davalı imzalı boş kağıdın istenildiği gibi doldurulacağını peşinen kabul etmiştir. Açığa imza atan kimse bunun sonucuna katlanmak zorundadır.

Öte yandan tevali eden tahliye taahhütleri geçerli olduğundan her yıl yenilenen sözleşmelerde tahliye taahhüdü alınması en son kiralananda oturulurken verilen tahliye taahhüdünü geçersiz kılmayacağı gibi tahliye taahhüdü son dönem yenilenen kira sözleşmesi süresi içinde kalmaktadır.

Bu nedenle yenilenen sözleşmenin bitiş tarihinin 20.12.2006 olması, 10.5.2006 düzenleme ve 30.10.2006 tahliye tarihli taahhütnamenin geçersiz olduğu anlamına gelmez. O nedenle davanın kabulü ile itirazın iptaline ve tahliyeye karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın red edilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

Şirket Tahliye Taahhütnamesi

Dava itirazın iptali ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece itirazın iptaline ve tahliyeye karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının 20.08.2002 başlangıç tarihli ve bir yıllık kira sözleşmesi ile kiracı olduğunu, davalının 18.12.2002 tanzim ve 20.08.2002 tahliye tarihli tahliye taahhüdü verdiğini, davalının taşınmazı tahliye etmemesi üzerine tahliye taahhüdüne dayalı icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı üzerine takip durduğundan davalının itirazın iptaline ve tahliyeye karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde, tahliye taahhüdünde imzası bulunan K1 isimli kişinin tek başına davalı şirketi temsile yetkisi bulunmadığını, kira sözleşmesinde şirketi temsilen çift imza bulunduğunu, tahliye taahhüdünün geçerli olmadığını, ayrıca tahliye taahhüdünün kira akdi ile aynı gün imzalanması nedeniyle de geçersiz olduğundan davanın reddini savunmuştur. Mahkemece itirazın iptaline ve tahliyeye karar verilmiştir.

Davacı ve davalı arasında 20.08.2002 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi bulunduğu hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. İcra takibine ve karara dayanak yapılan 18.12.2002 tanzim tarihli tahliye taahhüdünde, F1 Pazarlama ve Tic.Ltd.Şti kaşesi altında bir imza bulunduğu ve bu imzanın da davalı şirketi temsile yetkili şirket müdürlerinden K1’a ait olduğu davalı tarafın da kabulündedir.

Dosya arasında mevcut Ticaret Sicil Gazetesinden, davalı ….. müdürlerin temsil edeceği ve şirketin K2 ve K1’ın şirket kaşesi altına müşterek imzalarıyla ile temsil edecekleri anlaşılmıştır.

Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesinde kiracı olarak davalı şirket kaşesi altında şirket müdürlerinin her ikisinin de imzası bulunmaktadır.

Ancak takibe ve davaya dayanak yapılan tahliye taahhüdü şirketi temsile yetkili müdürlerden sadece biri tarafından imzalanmıştır. Bu durumda davalı kiracı şirket tarafından verilen geçerli bir tahliye taahhüdünden söz edilemez. Mahkemece tahliye taahhüdünün geçersiz olması nedeniyle istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile tahliyeye karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

Tahliye Taahhüdü Sözleşmesi

Uyuşmazlık, yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle davalı hakkında yapılan icra takibine vaki itirazın kaldırılması, kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkeme, istemin reddine karar vermiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalı hakkında yazılı tahliye taahhüdüne dayanarak Ankara 9. İcra Müdürlüğü’nün 2006/5300 sayılı dosyası ile icra takibi başlattığını, davalının haksız olarak takibe itiraz ederek takibi durdurduğunu, takibe vaki haksız itirazın kaldırılmasını ve kiralananın tahliyesini istemiştir. Davalı vekili, tahliye taahhüdünün sözleşme ile aynı anda imzalandığını, sözleşmenin başlangıç tarihinde fiilen taşınmazda oturmaya başlamadığını, evlendikten sonra taşınmazda oturmaya başladığını, davanın reddini savunmuştur.

Davaya ve icra takibine dayanak yapılan 01.05.2005 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davalının kiralananı kira sözleşmesinin başlangıcından sonra fiilen kullanmaya başlaması tahliye taahhüdünün sözleşmeden önce düzenlendiği anlamına gelmeyeceğinden, tahliye taahhüdünü geçersiz kılmaz.

Bu nedenle davacı vekilinin, imzası davalı tarafından inkar edilmeyen 20.06.2005 tanzim 01.05.2006 tahliye tarihli yazılı tahliye taahhüdüne dayanarak 08.05.2006 tarihinde icra takibi başlatmasında ve dava açmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

Tahliye taahhüdünde, “01.05.2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiralamış bulunduğum…” ibaresi yazılı olmakla, tahliye taahhüdünün kiralananda oturulurken düzenlendiğinin kabulü gerekir.

Bu nedenle kiralananda oturulurken serbest irade ile verilen ve imzası inkar edilmeyen taahhütnamenin geçerli olduğunun kabulü ile itirazın kaldırılmasına, takibin devamına ve kiralananın tahliyesine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları

Tahliye taahhütnamesi,

Tahliye taahhütnamesi örneği,

Kiracı tahliye taahhütnamesi,

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı nasıl çıkarılır,

Tahliye sözleşmesi,

Tahliye taahhütnamesi nedir,

Kiracı tahliye,

Kiracı tahliye davası,,

Kiracı tahliye süresi