Tahliye Talepli Olarak İcra Takibi Başlatmak

Haklı İhtarnameye Dayanılarak Tahliye Davası Açmak İçin gerekli şartlar;

İhtarnamede; talep edilen kira parasının, kira sözleşmesi altı ay veya daha fazla süreli ise otuz gün içerisinde ödenmesi hususunun ihtar edilmesi şarttır. İstanbul’daki tahliye davası avukatınızın bu koşulu kapsamayan ihtarnamesi geçerli sayılmaz ve bu ihtarnameye dayanılarak açılan tahliye davasının da reddi gerekir.

Yine temerrüt nedeniyle tahliye şartlarından birisi iki haklı ihtardır. “kira bedelinde vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendilerine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, kira müddetinin hitamında” kiralayan, tahliye davası açabilecektir. Ancak tek bir ihtarla iş bu davanın açılması mümkün değildir.
Kiracının iki haklı ihtara sebebiyet vermesi gerekmektedir.

Davacının ihtarnamesinde ”istenilen kira ücretinin hangi seneye ve hangi aylara ait olduğu” açıkça belirtilmelidir.
Ayrıca Kira süresinin sonunu takip eden bir ay içerisinde tahliye davasının açılması gerekmektedir. İki haklı ihtar sebebiyle tahliyenin talep edilebilmesi için kira süresinin sona ermesi gerekmektedir.
Yargıtay içtihatlarına göre İİK m. 272’deki bir aylık sürenin kıyasen uygulanması suretiyle tahliye davasının kira süresi sona erdikten sonra bir ay içinde açılması gereklidir.
Sözleşme süresi 1 yıldan fazla olan sözleşmelerde sözleşme süresi sona ermeden iki haklı ihtara dayanarak tahliye davası açılamaz. Böyle bir durumda kira süresinin bitimi beklenmelidir.

Tahliye Talepli Olarak İcra Takibi Başlatmak

Tahliye Talepli Olarak İcra Takibi Başlatmak

Kira bedelini ödemeyen kiracının tahliyesinde diğer bir yol ise, kiracı hakkında dava açmaksızın tahliye talepli icra takibi başlatmaktır. Tahliye talepli icra takibi başlatmak kiracının tahliyesi bakımından daha hızlı ve pratik bir yoldur. Bunun nedeni ise davaların yoğunluğu, uzun sürelere yayılan dava tarihlerinin verilmesi ve geç sürelerde kararın çıkmasıdır.

Önemle belirtmek gerekir ki, mülk sahipleri ödenmeyen kiralar için kiracı aleyhine başlatacakları icra takibinde tahliye talebinde bulunmazlar ise sadece kira bedellerinin tahsili isteyebilirler ve tahliye talep hakkını kaybederler.

Tahliye talepli icra takibi başlatıldıktan sonra kiracıya ödeme emri gönderilir ve borçlu kiracı, ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra 7(yedi) gün içerisinde itiraz edebileceği, itiraz etmeyecekse şayet 30(otuz) gün içerisinde kira bedelini ödemesi aksi takdirde tahliye edileceği yazmaktadır.

Borçlu, 7(yedi) gün içerisinde itiraz ederse icra takibi durur, 30(otuz) gün içerisinde tüm takip masrafları da dahil olmak üzeri kira bedelini öderse tahliye edilemez.

Kiracı 30(otuz) günlük süre içerisinde tüm takip masrafları da dahil olmak üzeri tüm borcu ödemediği takdirde, 30(otuz) günün sonunda kiracının tahliyesi için İcra Mahkemesinde dava açılır.

Şayet borçlunun, 7(yedi) gün içerisinde itiraz etmesi halinde iki seçenek vardır. Bunlardan biri kiraya verinin elinde yazılı bir kira sözleşmesi olması durumda neler yapılabilir, diğeri ise kiraya verinin elinde yazılı bir kira sözleşmesi yoksa neler yapılabilir.

Kiraya verenin elinde yazılı bir kira sözleşmesi varsa ve kiracı itiraz etmiş ise duran takibin devamı için alacaklı itirazın kaldırılması için icra hukuk mahkemesine itirazın kaldırılması davasını açabilir. İcra hukuk mahkemesinde açılan itirazın kaldırılması davasında hakim sadece kira borcunun ödenip ödenmediğine bakar. Kira borcu ödenmemiş ise kiracının tahliye edilmesine hükmeder. Fakat kiracı imzaya itirazda bulunmuş ise hakim bu sefer imzanın kiracıya ait olduğunu kesinleştirirse kiracının yine tahliye edilmesine hükmeder.

Kiraya verinin elinde yazılı bir kira sözleşmesi yoksa veya kira sözleşmesi sözlü olarak kurulmuş veya alacaklı kira sözleşmesini kaybetmişse bu durumda alacaklının elinde İcra İflas Kanunu madde 68 kapsamında elinde bir belge yok demektir. Elinde belge olmamasından kaynaklı olarak itirazın iptali davasını asliye hukuk mahkemesinde açması gerekmektedir.

Tahliye Talepli Olarak İcra Takibi Başlatmak

MAHKEMENİN KARARINDAN SONRA KİRACINI TAHLİYE İŞLEMLERİ

Mahkeme açılan davanın türüne göre itirazın iptaline ya da itirazın kaldırılmasına hükmedebilir. Borçlu verilen bu hükmü istinaf edebilir. İstinaf talebi de reddedilirse tahliye kararı kesinleşir. Kiraya veren mahkemece verilen hükmü icra memuru ve kolluk marifetiyle cebri icra yoluyla tahliye edilir.

Tahliye kararının kesinleşmesinden sonra icra memuru ve kolluk marifetiyle tahliye işlemleri için öncelikle kiracıya 15 günlük süre verilmesi ve bu süre zarfında evi tahliye etmesi, 15 günlük süre içerisinde evi tahliye etmez ise evin zor kullanarak tahliye edileceğinin bildirimi yapılması daha sağlıklı olur. 15 günlük süre sonunda kiracı tahliye etmemiş ise icra memuru vasıtasıyla hacze çıkılır, tahliye sebebiyle zor kullanma olacağından en az 1 polis memuru tahliye işleminde bulundurulur ve zor kullanarak tahliye işlemi yapılır.

Her ne kadar kira borcunu ödemeyen kiracı için izlenecek yollar belirtilmişse de, tarafımızca en hızlı ve kolay çözüm almanız için tahliye talepli olarak icra takibi başlatmanızı öneririz ve işlemlere başlamadan önce hak kaybına uğramamak adına mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.
Tahliye Kararı Sonrası Kiracı Evi Tahliye Etmezse Ne Yapılır?
Mahkeme açılan davaya göre itirazın kaldırılmasına ya da iptaline hükmederse borçlunun bu kararı istinaf etme hakkı vardır. İstinaf talebinin reddedilmesiyle taliye kararı kesinleşir. Alacaklı kesinleşmiş mahkeme hükmüyle icra memuru ve kolluk marifetiyle taşınmazı zor kullanarak tahliye ettirebilir.

Kiracı Konuttan Ne Kadar Sürede Tahliye Edilir?

Kiracı ödeme emrine itiraz etmemiş ve 30 gün içinde de kira bedelini ödememişse mahkeme ilk duruşmada tahliye kararı verir. Bu halde kiracının tahliyesi 4-5 ayda sağlanabilir.
Kiracıya Tahliye İçin Ne Kadar Süre Verilir?
Tahliye davası sonucu mahkemece verilen tahliye kararının kesinleşmesi üzerine zor kullanarak kiracının tahliye edilmesi hukuken mümkündür. Ancak kiracıya tahliye kararı alındığı hususunun bildirilerek 15 gün içinde evi tahliye etmesini aksi takdirde evin zor kullanılarak tahliye edileceğini bildirmek daha sağlıklı bir yaklaşım olur.

Kiracı Tahliye Kararına Rağmen Evi Tahliye Etmezse Ne Yapılmalıdır?

Tahliye davası sonucu kesinleşen tahliye kararına rağmen kiracı taşınmazı tahliye etmezse bu aşamada zor kullanarak evi tahliye etmek dışında bir seçenek yoktur. Böyle bir durumda icra memuru ile hacze çıkılır, tahliye sebebiyle en az bir polis memuru tahliye işlemine katılır ve taşınmaz zor kullanılarak tahliye edilir. Taşınmazdan çıkarılan eşyalar yediemin deposunda saklanır.

Kiracı Tahliyesinde Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Kiracı tahliyesinde yetkili mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Eğer öncelikle tahliye talepli icra takibi yapılmışsa takip taşınmazın bulunduğu yerdeki icra dairesinde yapılır.

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi İmzalamak Zorunda Mıdır?

Kiracı hukuken tahliye taahhütnamesi imzalamak zorunda değildir. Ancak kiraya veren de tahliye taahhütnamesi imzalamak istemeyen bir kiracıya evini kiraya vermek zorunda değildir. Tahliye taahhütnamesi tercihe bağlı olarak düzenlenebilir.

Konut ya da İş yerini satın alan malikin gereksinim sebebiyle tahliye,
Taşınmazın Onarımı ve Tadilatı Nedeniyle tahliye,
Fuzuli İşgal,
Kira sözleşmesine aykırılık nedeniyle tahliye,
Kira sözleşmesindeki 10 yıl sürenin dolmasıyla kiracının tahliyesi,
Kiralananın amaç dışında kullanılmasıyla fesih ve tahliye,
İlamsız takip örnek 13 ödeme emriyle icra marifetiyle, de alacağınız için icra takibi başlatabilirsiniz.
Yazılı Tahliye Taahhütnamesi  ile tahliye edebilirsiniz.

Tahliye Talepli Olarak İcra Takibi Başlatmak