Tapu Tescil Davası

Tapu iptali ve tescili davası; kanuna aykırı, usulsüz veya yolsuz düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için açılır. Tapu iptal ve tescil davası, ayni hakkı ihlal edilen kişinin mülkiyet hakkını temin eden en önemli dava türüdür.

Tapu iptal davası, usule aykırı ve kanunsuz bir şekilde düzenlendiği iddia edilip tapu kaydının tekrar hukuka ve gerçek duruma uygun hale getirilmesi amacıyla açılır. Tapu iptal davası, mülkiyetle ilişkili bir dava olduğu için kesin hüküm verilmeden icra hükmü uygulanmaz.

Mülkiyet hakkının korunması için tapu iptal ve tescil davasının hukuk içerisindeki yeri çok büyüktür. Mülkiyet hakkı gerek Anayasamızla korunan temel haklardan olup, gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1 No’lu Ek Protokolüyle koruma ve uluslararası hukukun denetimi altına alınmış haklardandır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, her devletin vatandaşının mülkiyet hakkını korumakla görevli olduğunu ifade etmiştir. Eğer kişinin mülkiyet hakkı korunamazsa, oluşan mağduriyetin giderilmesi için öncelikle iç hukuk yolları tüketilmelidir.

İlk derece Mahkemesi, istinaf ve davanın değerine göre temyiz yolu açık ise temyiz başvurusu sonucunda da mülkiyet hakkı ihlali varsa, bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine başvuru imkânı mevcuttur. Tüm iç hukuk yolları tüketildikten sonra insan hakkı ihlali iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulabilir.

Tapu tescil davası kaç yıl sürer?

Tapu iptal davasının zamanaşımı süresi dayandığı hukuki sebebe ve kanuna göre değişir. Genel olarak 10 yıldır.

Kadastrodan kaynaklı tapu iptal ve tescil davaları ise,

Kadastro Kanunu’nda yer alan “hak düşürücü süre” nedeniyle 10 yıl içinde açılmak zorundadır.
Kadastrodan kaynaklı tapu iptal ve tescil davaları ise, Kadastro Kanunu’nda yer alan “hak düşürücü süre” nedeniyle 10 yıl içinde açılmak zorundadır. Kadastro çalışmaları sonrasında oluşmuş bir tapu kaydının oluşmasından itibaren 10 yıl geçtikten sonra o tapu kaydının gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla kadastro öncesi sebeplere dayanılarak dava açılamaz.

Miras hukukundan kaynaklı davalarda kanun farklı süreler öngörmüş olabilir. Ancak, mirasçılar arasında muris muvazaasına (mirasçıdan mal kaçırma amacına dayanan hibe, satış, ölünceye kadar bakım vaadi sözleşmesi vs) dayanan tapu iptal davası hak düşürücü süre veya zamanaşımına tabi değildir.

Tapu İptal Davasını kimler Açabilir?

Tapu kayıtları alenidir. İlgili herkes inceleyebilir. Bir tapu kaydı usule ve kanuna aykırı olarak oluşmuş ise, o kaydın iptalinde kendisinin bir menfaati olan herkes tapu iptal davası açabilir.

Tapu kaydının iptali davasının sonuç ve isteminde genelde tescil istemi de olmak durumundadır. Aksi takdirde kaydı iptal edilen taşınmazın malik hanesi boş kalmış olur. Tescil talebi aynı zamanda davayı açan kişinin davayı açmaktaki hukuki yararına da delalet eder. Bu nedenle tapu iptal davaları aslında “tapu iptal ve tescil davası” olarak açılmalıdır. Bir taşınmazın tapusunu iptal ettirmek ilgisini tek başına bir menfaat kazandırmaz, bu nedenle kendisi adına, muris adına veya alacaklı olduğu borçlusunun veya hak sahibi her kimse onun adına tapuda tescilini talep etmek önemlidir. Hak sahibi kim ise tescil talebi onun adına yapılmak durumundadır.

Miras olarak kalan bir gayrimenkulün mirasçıların hepsinin birlikte açması zorunludur. Tek bir mirasçı veya birkaç mirasçı tarafından açılan tapu iptal ve muris adına tescili davası dinlenemez. Bu tür bir dava dilekçesini alan mahkeme, eksiklik nedeniyle davayı hemen reddetmek yerine, Yargıtay kararları çerçevesinde, davayı açan kişi ya da kişilere diğer tüm mirasçıların da davada davacı olarak yer almasını sağlaması veya açılan davaya icazet verdiklerini belgelendirmesi ve giderilebilecek eksikliği tamamlaması için süre tanıması, eksiklik giderilmezse davanın açılmamış sayılmasına karar vermelidir.

Tapu İptal Davası Yetkili Mahkeme ?

Mahkemelerin görevi dava konusuna göre belirlenir. Tapu iptal ve tescil davalarında, genel görevli mahkeme olan Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.
Taşınmazlara ilişkin davalarda taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Taşınmazlara ilişkin yetki kuralı kamu düzeninden olup, mahkemece re’sen dikkate alınır.

Tapu İptal Davası Türleri Nelerdir?

Hukukumuzda en çok karşılaşılan dava türleri tapu iptal ve tescil davalarıdır.

Aşağıda bunların uygulamada en çok karşılaşılanları yazılmıştır.

Zilyetlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, (Olağan ve olağanüstü zamanaşımı),
Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
Taşınmaz satış vaadine dayalı tapu iptal ve tescil davası,
Önalım hakkına dayalı tapu iptal ve tescil davası,
Gabin, hata, hile, ikraha dayalı tapu iptal ve tescil davası,
İnançlı işleme dayalı tapu iptal ve tescil davası,
Ehliyetsizlik nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davası,
Sahtecilik nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davası,
Vekalet görevinin kötüye kullanılmasına dayalı tapu iptal ve tescil davası,
Ölünceye kadar bakam sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davası,
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davası,
Yükleniciden/Arsa sahibinden daire alımına dayalı tapu iptal ve tescil davası,
Aile konutu nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davası,

Asal Hukuk Danışmanlık müvekkillerinin kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları açılması ve takibi, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi, İntifa hakkı, geçit hakkı, ayni haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, kentsel dönüşüm hukuku, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Gayrimenkul İnşaat Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri

Taşınmaz tazminatı davaları,
Müdahalenin men-i davaları,
İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar,
İstihkak davaları,
Ortaklığın giderilmesi davaları,
İpotek davaları,
Kamulaştırma davaları,
Tapu iptal ve tescil davaları,
Kira bedeli tespit davaları,
Tahliye davaları,
Şüfa davaları,
Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları,
Kişiler arasındaki dava takibi,
Tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi,
İnşaat Gayrimenkul Avukatı Danışmanlık Hizmetleri,
Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı,
Gayrimenkul değerleme hizmeti,
Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
Gayrimenkul satış ve kiralama,
Yabancıların gayrimenkul edinme işlemleri için hukuki danışmanlık,
Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri,
İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
İpotek ve rehin tesisi işlemleri,
İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
Kira sözleşmelerinin denetlenmesi,
Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık,
Tapu işlemleri,
Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,
Satın alma vekilliği ve aracılık hizmetleri,
Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere alım-satım analizleri,
Yazılı ve sözlü danışmanlık,

Gayrimenkul Hukuku

Arsa, arazi, apartman, konut, arsa gibi taşınmaz olarak nitelendirilen yapılar hakkında her türlü düzenlemelerin bulunduğu ve taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözümlerin üretildiği hukuk dalına Gayrimenkul Hukuku denmektedir.

Gayrimenkul hukuku çok geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Genel olarak; gayrimenkul alım ve satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, kat irtifakı sözleşmesi, inşaat sözleşmesi, bina yönetimi ve site yönetimi sözleşmesi, proje yönetimi sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, gibi pek çok sözleşmenin düzenlenmesini, gayrimenkullerin satış sürecinin yürütülmesini, yatırım ortaklıklarına ilişkin işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır.

Bu anlamda açılmış veya açılacak olan ön alım davası, istihkak davası, kamulaştırma davası, el atmanın önlenmesi davası, izale-i şüyu davası, kira bedelinin belirlenmesi için açılacak dava ile tapu iptal ve tescil davalarında gayrimenkul hukukuna ilişkin hükümler uygulanacaktır.