Üst Hakkı İrtifakı

Üst Hakkı İrtifakı

Üst hakkı; başka bir kişi lehine arazinin altında ya da üstünde yapı yapma veya mevcut bir yapıyı muhafaza etme yetkisi veren irtifak hakkıdır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda yer alan bu hakka göre arazinin mülkiyeti malikte kalır; fakat arazi üzerine inşa edilen taşınmaz malın hakkı, sahibinin kabul edilir.

Üst hakkı, Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 726, 826 ve 836. maddelerinde düzenlenmiştir.

İçindekiler

Üst irtifakı nedir?

Üst hakkı, başkasının taşınmazı üstünde veya altında inşaat yapma veya önceden yapılmış bir inşaatı koruma yetkisi sağlayan ve inşaat üzerinde irtifak hakkı sahibine mülkiyet hakkı kazandıran bir irtifak hakkıdır.

Üst hakkının tapuya tescili nasıl olur?
Üst Hakkının Tapuya Tescili

Tapu Sicil Müdürü önünde resmi senet düzenlendikten sonra irtifak hakkı, tapu kütüğünün irtifak hakları bölümüne kaydedilmektedir. Kanun’un 826. maddesinin son fıkrasında “bağımsız ve sürekli nitelikteki üst hakkının tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilmesi” öngörülmüştür.

İrtifak hakkı en fazla kaç yıl?

İrtifak hakkı 30 yıl süre ile tapuya tescil ettirilebilir ancak süresiz değildir. En çok 100 yıl olarak tescil ettirilebilmekle birlikte 75’inci yılında süresi 100 yıl daha uzatılabilir.

İrtifak hakkı ne zaman sona erer?

Genel olarak. Madde 783 – İrtifak hakkı, tescilin terkini veya yüklü ya da yararlanan taşınmazın yok olmasıyla sona erer.

İntifa Hakkı

İntifa hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilir. Aksine düzenleme olmadıkça bu hak, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlar. İntifa hakkı, taşınırlarda zilyetliğin devri, alacaklarda alacağın devri, taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kurulur. İntifa hakkı devredilemez ve mirasçılara geçmez.

Bu nedenle gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona erer.

Sükna oturma hakkı nedir?

Sükna hakkı; halk arasında “oturma hakkı” olarak da bilinen ve Türk Medeni Kanunu’nun 823. maddesinde açıklanmış bir haktır. Bu hakka sahip kişiler bir evin belirli bir bölümünde ya da tamamında ikamet etme hakkına sahiptir. Oturma hakkı, binanın veya bir bölümünün tamamından yararlanma yetkisi veriyorsa; bina veya bölümün muhafazası ve olağan bakımı için gerekli onarım ve yenileme giderleri, oturma hakkı sahibine aittir. Oturma hakkı sahibi bina veya onun bir bölümünü malik ile birlikte kullanıyorsa, bakım ve onarım giderleri malike ait olur.

Geçit Hakkı Nedir?

Geçit hakkı ana yola bağlantısı bulunmayan ve genel yola çıkmak için yeterli yolu olmayan taşınmaz malikinin mahkemeye başvurarak elde edebileceği komşu parsellerden geçiş yapabilme hakkıdır. Geçit hakkı; şahıs lehine kurulabileceği gibi taşınmaz lehine de kurulabilmektedir.

Mecra hakkı ne demektir?

Mecralar, bir arazinin altından veya üstünden geçen her şeyin ve arazideki yapıların o arazinin mütemmim cüzü ve bu sıfatla da mülkiyetlerinin arazi sahibine ait olması şeklindeki genel hukuk kuralının istisnalarından biri olup, kuvvet ve maddelerin taşınması ve dağıtımına yarayan teknik yapılardır.

Üst hakkı üzerinde ipotek kurulabilir mi?

Üst hakkı üzerindeki ipotek, süreli veya süresiz olarak kurulabilir. Ancak, ipoteğin süreli olması durumunda, en fazla üst hakkının süresi kadar kurulabilecektir. Uygulamada bu tür ipoteklerin süresiz (fekki bildirilinceye kadar) şekilde kurulduğu görülmektedir.

Üst hakkı başkasına devredilir mi?

Üst hakkı belirli bir gerçek veya tüzel kişi lehine kurulabileceği gibi, eşyaya bağlı irtifak olarak da kurulabilir. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça bu hak, devredilebilir ve mirasçılara geçer.

Üst Hakkı İrtifakı