TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Verbise Kayıtlı Olmak Zorunluluğu ve Ticari Şirketler

Verbise Kayıtlı Olmak Zorunluluğu ve Ticari Şirketler

Verbis kimler kayıt olmak zorunda 2021?

Yasa hükümlerine göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, kişisel veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e kayıt olmak zorundadır. Buna göre ilgili gerçek ve tüzel kişiler, veri işleme faaliyetleriyle ilgili bilgileri kategorik bazda VERBİS sistemine beyan etmek zorundadır.

Verbis kayıt yükümlülüğü nedir?

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur.

Kişisel verilerin korunması kanunu kimleri kapsıyor 2021?

Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Verbise kayıt nasıl olur?

VERBİS; kişisel veri işleyen gerçek (doktor,danışman vb.) ve tüzel kişilerin, işledikleri kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yaparak kaydolmaları gereken halka açık bir sicil. VERBİS’e kayıt Kurumun internet sitesi www.kvkk.gov.tr ‘den yapılıyor.

Verbis kayıt son gün ne zaman?

31 Mart 2021 tarihinde sona erecek olan VERBİS’e kayıt zorunluluğu, 31 Aralık 2021 tarihine uzatıldı.

Verbis Cezaları, Yaptırımları

KVKK hükümleri gereğince VERBİS sistemine kayıt zorunludur. Kanun’un 18’inci maddesinin birinci fıkrasının ç bendinde kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası verileceği hükmedilmiştir.

Kanunun aynı maddesinin üçüncü fıkrası gereği yükümlülüğü yerine getirmeyen kamu kurum ve kuruluşu ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olması halinde görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve işlemin sonucu ve yaptırım Kurul’a bildirilir.

Yönetmeliğin 8’inci maddesi gereği kayıt yükümlülüğü altında bulunan veri sorumluları, herhangi bir fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle kayıt yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ilgili kişilere bazı kolaylıklar getirmiştir.

Buna göre bu imkânsızlığın ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 7 iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurması gerekiyor ve bu başvuruda belirtilen imkansızlığın gerekçesi belirtilerek Kurum’dan ek süre talep edilebilir. Kurum, bir defaya mahsus olmak ve her halde otuz günü geçmemek üzere gerçek ve tüzel kişiye ek süre verebilir.

Bu arada, yaptırımlar sadece maddi cezalarla sınırlı değil. TCK 138/2’ye göre hapis cezası da bulunuyor. Kişisel verileri yok etmeme suçunun konusu Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması ya da yok edilmesi gereken bir veri ise, verilecek ceza bir kat arttırılır. Yani, suçun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası olur.

Verbis’e Kimler Kayıt Olacak, Kimleri Kapsıyor?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler VERBİS sistemine kayıt olmakla yükümlüdür.

Şirketler, kanunun yayınlanma tarihinden önce işlemiş oldukları tüm kişisel verileri de, 7 Nisan 2018 tarihi itibariyle kanuna uygun hale getirmek mecburiyetindedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16’ncı maddesinde, “Veri Sorumluları Siciline” kayıt zorunluluğuna bazı istisnalar getirilmiştir.

Buna göre;

Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler

Noterler,

Siyasi partiler,

Avukatlar,

Gümrük müşavirleri,

Arabulucular,

Serbest Muhasebeci ,Mali Müşavirler , Yeminli Mali Müşavirler,

Dernekler, vakıflardan ve sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

VERBİS Kaydı Yaparken Hangi Bilgiler İsteniyor?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi” için gerçek ve tüzel kişilerden istenen bilgiler şu şekildedir…

Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,

Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,

Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,

Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,

Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

Verbise Kayıtlı Olmak Zorunluluğu ve Ticari Şirketler

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu