Yabancılar Vakıf Kurabilir mi?

Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır. Vakıf kurma iradesi, noterde düzenleme şeklinde yapılacak bir resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Ancak vakfın kurulması için yetkili asliye hukuk mahkemesine başvurularak tescilinin sağlanması gereklidir.

Vakıf kurmak için ne kadar para gerekli?

5737 sayılı Vakıflar Kanununun 5. maddesi ile Vakıflar Yönetmeliğinin 111. maddesinin (ğ) bendine istinaden, 2021 yılı için Yeni Vakıfların kuruluşunda, amaçlarına özgülenecek asgari mal varlığı Vakıflar Meclisinin 30.11.2020 tarihli ve 391/391 sayılı kararı ile 80.000-TL (SeksenBinTürkLirası) olarak belirlenmiştir.

Vakıf kurmak için kaç kişi gerekir ?

Vakıf kurmak için 1 kişi yeterlidir. Fiil ehliyetine sahip olan her gerçek kişi vakıf kurabilme hakkına sahiptir. Gerçek ya da tüzel kişiler vakıf kurabilir. Türk Medeni Kanunu uyarınca velayet altında bulunan, fiil ehliyetine sahip olmayan kişiler adına vakıf kurulamaz.

Vakıf ne amaçla kurulmuştur?

Vakfın Amacı

Vakıf malvarlığı değerlerinin belirli bir amaca tahsisi ile kurulur. Bu nitelikteki bir amaca sahip vakfın tescil edilmesi halinde vakıf tüzel kişilik kazanamaz. Amacı imkansız olan vakıflar da tüzel kişilik kazanamaz.

Vakıf kurmak için izin alınır mı?

Anayasa’nın 33.maddesine göre herkesin önceden izin almaksızın vakıf kurma hürriyeti mevcuttur. Vakıflarla ilgili düzenlemeler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliğinde yer almaktadır.

Vakıf nasıl kurulur hukuk?

Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır. Vakıf kurma iradesi, noterde düzenleme şeklinde yapılacak bir resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Ancak vakfın kurulması için yetkili asliye hukuk mahkemesine başvurularak tescilinin sağlanması gereklidir.

Kimler vakıf kuramaz?

Vakıf kuranın sağlığında kurulacak vakıflar için gerekli vakıf kurma işleminde tam ehliyetli olması aranır. Tam ehliyetsizler ve sınırlı ehliyetsizler vakıf kuramaz; bunlar adına kanuni temsilcileri de vakıf kuramaz. Zira vakıf kurma yasak işlemlerdendir (MK 449).

Vakıflar ve görevleri nelerdir?

Vakıf, bir hizmet ve yarar sağlamak amacıyla kişilerin kendi arzusu doğrultusunda bağışladıkları para ve mülklerle oluşan bir kuruluşu ifade eder. Vakıflar, tüzel kişiliğe sahiptir ve kâr amacı gütmezler. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenirler. Vakıflar yardımlaşma ve dayanışma amacıyla kurulur.

Vakfa üye olunur mu?

“Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir. Vakıflarda üyelik olmaz.

Vakıf üyesi ne demek?

Vakıf Üyeliği: Vakfın amaç ve faaliyetlerine hizmet edeceği kanaatine varılan ve vakfa müracaat ederek vakıfça hazırlanan üye kabul formunu doldurarak en az iki üyenin uygunluk onayını alan kişiler, Vakfa üye kabul edilir.

Vakıflar kamudan bağımsız mıdır?

Vakıf bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. Vakıf tüzel kişiliği, kanunlar ve bu senet hükümleri dairesinde, özel Hukuk ve Kamu Hukuku alanında bütün haklardan faydalanma ve bunları kullanma yetkisine haiz olup, kuruluş amacına uygun hakları kazanır ve borçları yüklenebilir.

Kimler Vakıf Kurucusu Olabilir?

Gerçek ya da tüzel kişiler vakıf kurabilirler. Ancak kurucu gerçek kişi ise Türk Medeni Kanununda belirlenen fiil ehliyetine sahip olmalı, tüzelkişi ise fiil ehliyetine sahip olmakla birlikte, kuruluş statüsünde vakıf kurabileceğine ve vakfa malvarlığı özgüleyebileceğine dair hüküm olması gerekir.

Vakıflar özel hukuk tüzel kişisi olup, Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtilen tüm hak ve yetkilere sahiptir. Vakıflar Genel Müdürlüğü denetim makamı olup, vesayet makamı değildir.

Vakıf kurucularının sayısında herhangi bir sınırlama olmayıp bir veya birden fazla kurucu olabilir.

Yabancılar Vakıf Kurabilir mi?

Yabancılar Türkiye’de hukuki ve fiili mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilirler. Ancak yeni vakıfların yönetim organlarında görev alanların çoğunluğunun Türkiye’de yerleşik bulunması gerekir.
Yabancı vakıfların Türkiye’de şube açması Dernek Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu konudaki başvurunun İçişleri Bakanlığına yapılması gerekmektedir.

Vakıf nasıl kurulur? (Kuruluş şekli)

Vakıf kurma iradesi, noterde düzenleme şeklinde yapılacak bir resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Ancak vakfın kurulması için yetkili asliye hukuk mahkemesine başvurularak tescilinin sağlanması gereklidir. Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır.

Resmî senetle vakıf kurma işlemi temsilci aracılığıyla yapılabilir. Ancak, temsil yetkisinin noterlikçe düzenlenmiş bir belgeyle verilmiş olması ve bu belgede vakfın amacı ile özgülenecek mal ve hakların belirlenmiş bulunması gereklidir.

Yabancılar Vakıf Kurabilir mi?