Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi

Bir yabancının kanunda öngörülen nedenlerle kendi ülkesine ya da başka bir ülkeye gönderilmesi haline sınır dışı edilmek denmektedir. Kimlerin sınır dışı edileceği ise Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54.maddesinde sayılmıştır. Madde metni şöyledir:

“(1) Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır:

a) 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler,

b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,

c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar,

ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar,

d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,

e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,

f) İkamet izinleri iptal edilenler,

g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler,

ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,

h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler,

ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,

i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar

j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar

k) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler.”
Yabancının 5237 Sayılı Kanunun 59 Uncu Maddesi Kapsamında Sınır Dışı Edilmesi (54/1-A)

Bu madde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 59. Maddesine atıf yapmaktadır. TCK madde 59 ise şöyledir:

“İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancı, koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir.” Yani bu maddeye dayanılarak bir yabancının sınır dışı edilmesi için o yabancının bir suç işlemesi gerekmektedir.

Bu suçtan yargılandıktan sonra koşullu olarak salıverilen ya da hakkında verilen cezanın infazı tamamlanan yabancı her halükar da sınır dışı edilmemektedir. Öncelikle bu yabancıların durumu İçişleri Bakanlığına bildirilmektedir. Bakanlık tarafından ülkeden sınır dışı edilip edilmeyeceğine yönelik bir karar verilecektir, burada bakanlığın takdir yetkisi bulunmaktadır.

Eskiden TCK’nın 59.maddesi işlenen suç için verilen cezanın iki yıl ve üzeri olması halinde yabancının cezasının infazının tamamlanması ile birlikte sınır dışı edilmesi gerektiğine hükmediyordu. Ancak Kanunda yapılan değişiklikle birlikte artık bu iki yıl sınırı kalkmıştır. Her halükarda İçişleri Bakanlığı’ndan gelecek karara bağlıdır.

2021 Yılı Türkiye’de Deport Kaldırma İşlemleri

Türkiye’de bulunan yabancılar aleyhinde verilen sınır dışı kararlarına karşı kaldırma işlemlerine başlanabilmesi için öncelikli olarak kararın altında yatan sebebin tespit edilmesi elzemdir. Zira deport kararına karşı dava açılırken hazırlanacak dilekçe ve diğer argümanlar için bu önemlidir.
Tahdit kodları olarak da adlandırılan bu sebepler Türk makamları tarafından aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

İkamet İzni İptal Edilenler (V-69),
Sahte Bir Evlilik Yapanlar (V-70),
Adresinde Bulunamayanlar (V-71),
Ahıska Türkü Olmamasına Rağmen Öyleymiş Gibi Başvuru Yapanlar (V-77),
Bulaşıcı Hastalığı Olanlar (G-78),
Kamu Güvenliğine Tehlike Arz Edenler (G-87),
Kaçak Girenler (Ç-113),
Suça Karışanlar (Ç-114),
Çalışma İzni Olmayanlar (Ç-117),
Ceza Evinden Çıkanlar (Ç-115),

VİZE İHLALİ OLAN YABANCILARIN GİRİŞ YASAKLARI KALKABİLİR…

Türkiye’den çıkış yaparken para cezası ödemedikleri için beş yıl Türkiye’ye giriş yasağı alan yabancı uyruklu kişiler meşruhatlı vize alarak giriş yasağı sürelerinin dolmasını beklemeden Türkiye’ye gelebilirler.

Vize İhlali Nedeni ile Türkiye’ye Giriş Yasağı Olan Yabancıların Giriş Yasakları Kalkabilir

Türkiye’de vize süresini ihlal eden yabancı uyruklu kişiler kaçak ve cezalı duruma düşerler. Vize ihlalinde bulunan yabancılar yurt dışına çıkarken Türkiye’ye giriş yasağı almamak için Türkiye’de vize ihlalinde bulundukları sürenin para cezasını kapıda nakden ödemek zorundadırlar.

Vize ihlalinde bulundukları sürenin para cezasını ödemeden yurt dışına çıkış yapan yabancılara beş yıl süre ile Türkiye’ye giriş yasağı koyulur

Türkiye’de bulundukları süre içerisinde herhangi bir suça karışmamış ancak Türkiye’den çıkış yaparken sadece para cezası ödemedikleri için Türkiye’ye giriş yasağı alan yabancı uyruklu kişiler meşruhatlı vize alarak beş yıllık giriş yasağı sürelerinin dolmasını beklemeden meşruhatlı vize ile Türkiye’ye gelebilirler.

Meşruhatlı vize ile Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de çalışma ve ikamet izni de alabilirler.
Bazı giriş yasakları meşruhatlı vize ile kaldırılabilirken, bazıları mahkeme kararı veya başka yöntemler ile kaldırılabilir.

Öte yandan Türkiye’ye giriş yasağı olan yabancılar en çok aşağıdaki soruları sormaktadırlar.

Türkiye’ye ne kadar süre ile giriş yasağım var mı?,
Türkiye’ye giriş yasağım hangi nedenlerden koyuldu?,
Türkiye’ye giriş yasağım ne zaman bitiyor?,
Türkiye’ye giriş yasağım kaldırılabilir mi?,
Türkiye’ye giriş yasağım nasıl kaldırılabilir?,
Türkiye’ye giriş yasağın var. Meşruhatlı vize ile gelebilir miyim?,

Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi