MANŞET

Yeşilköy Tanıma Ve Tenfiz Davası 2023

Yeşilköy Tanıma Ve Tenfiz Davası 2023

Tanıma Ve Tenfiz Davası

Bir mahkemenin verdiği karar kural olarak ait olduğu ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Ancak bazen bir ülke mahkemesinde verilen bir kararın başka bir ülke mahkemesince kabul edilmesi mümkün olabilmektedir. Tanıma, yabancı mahkemede alınan bir kararın Türkiye mahkemelerinde tanınması, tenfiz ise, karar ile ilgili bir icra varsa, bu icranın tenfizi amacıyla açılır. Tanıma ve tenfiz davası, yabancı ülke mahkemesince verilmiş bir kararın Türkiye’de tanınmasını ve icrasını mümkün kılacak mahkeme kararının alınmasını sağlayan davadır. Tanıma tenfiz davasında görevli mahkeme asliye mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise Davalının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir.

Tanıma tenfiz davası açabilmek için hukuki yarar olmalıdır. Mahkeme yabancı mahkeme ilamının tanınmasında veya tenfizinde hukuki yarar görmezse talebi reddedecektir.

Yurtdışında boşanmış ancak Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmamış bireyler Türkiye sınırlarında evli gözükmeye devam ederler.

Her ne kadar büyük oranını boşanma davaları oluştursa da, tanıma tenfiz davaları başka davalarda da görülebilir.

Yabancı mahkemeden alınmış bir mahkeme kararı kendiliğinden Türkiye’de geçerlilik kazanmamaktadır. Kararın geçerlilik kazanması için Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfizinin yapılmış olması gerekir. Tanıma ve tenfiz davasını açabilecek olan kişiler ise kanunda “hukuki yararı” bulunanlar açısından öngörülmüştür. Nitekim Yargıtay vermiş olduğu bir kararda; “Yabancı ilamın taraflarından birinin boşanma sonrasında ölmüş olması halinde; ölenin mirasçıları ve ilamın diğer tarafının boşanma kararının tanıma ve tenfizini istemekte hukuki yararları olduğu kabul edilmiştir.”

Tanıma, yabancı mahkeme kararına kesin delil veya kesin hüküm vasfını kazandırır (5718 s. MÖHUK md 58). Tanıma halinde, yabancı ilamın kesin hüküm ve kesin delil etkisi, yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder (5718 s. MÖHUK md. 59). Diğer bir ifade ile, taraflar yabancı mahkeme kararının kesinleştiği anda boşanmış sayılırlar.
Yabancı ilamın taraflarından biri daha sonra ölmüş olsa bile, ölenin mirasçılarının ve ilamın diğer tarafının, o ilamın tanınmasını istemekte hukuki yararları vardır. Hukuki yararı bulunan herkes de yabancı mahkeme ilamının tanınmasını ve tenfizini iseyebilir (5718 s.MÖHUK. md. 52/1) ( 2. Hukuk Dairesi         2015/21225 E.  ,  2016/508 K.)

Yeşilköy Tanıma Ve Tenfiz Davası 2023

Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

Tanıma ve tenfiz istemi mahkemeye dilekçe vermek suretiyle yapılır. Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenmesi gerekir. Dilekçede yer alması gereken hususlar şunlardır:

  • Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri.
  • Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve numarası ve hükmün özeti.
  • Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu.

Aynı zamanda tenfiz dilekçesine ek olarak eklenmesi gereken bazı belgeler vardır:

  • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
  • İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Türk Milletlerarası Özel Hukukunda, yabancı mahkemelerin hukuk davalarına ilişkin olarak verdikleri ve o devletin kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların tenfizi ve tanınmasına ilişkin davalarda; tenfiz dilekçesine, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesinin; ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin eklenmesi zorunludur.

Bu belgelerde eksiklik varsa yargılama sırasında tamamlanması mümkündür. Bu kapsamda tanıma ve tenfizi istenen yabancı mahkeme kararının o makamlar tarafından onaylanmış aslının bulunması yeterlidir. Yabancı mahkeme tarafından ilama ait  örneğin verilmesi halinde; bu örnek ilamın onaylanması gerekir. Ancak ilamın bizzat aslı verilmişse “aslı ile aynı olduğu” şeklinde bir şerhin olması gerekmez. Aynı zamanda ilamın altında yabancı mahkeme hakiminin imzasının bulunmaması o ilamı “asıl” olmaktan çıkarmamaktadır.

Yabancı mahkemeden alınmış bir kararın tanıma ve tenfizinin istenebilmesi için o ilamın kesinleşmiş olması gerekir. Yani kararın başka bir üst merci veya başka bir merci tarafından görülmeye devam edilmiyor olması gerekir. Buna ilişkin olarak ilamın kesinleştiğine ilişkin yetkili makamlardan yazı alınması gerekir.

Nitekim Yargıtay’ın vermiş olduğu bir kararda;

Dosyaya yabancı mahkeme kararının aslı sunulmuştur. Sunulan yabancı ilam, ilamı veren yargı organı tarafından verilen örnek olmadığına göre, “aslının aynı olduğuna” ilişkin bir onay şerhinin aranmasına lüzum yoktur. İlamda yer alan soğuk ve Edmontan Bölge Mahkemesine ait olduğu apostilde belirtilen ıslak mühür, ilamın asıl olduğunu göstermektedir. Hakim imzasının bulunmaması, ilamı “asıl” olmaktan çıkarmaz. Bu bakımdan kararda ayrıca “hakimin imzasının” varlığı şart değildir. Yabancı mahkeme kararının aslı dosyaya sunulmuş olup, tanıma kararı verilmesine yeterlidir.

Eksik olan kararın Türkçe tercümesinin onaysız olmasıdır. Sunulan tercümenin o yerdeki Türk konsolosluğu tarafından veya noter tarafından yapılmış olması zorunludur. Dosyaya sunulan geçici karara ve son karara ilişkin tercüme,konsolosluk tarafından onaylanmadığı gibi, noter tarafından da yaptırılmamıştır. Sunulan Türkçe tercüme bu haliyle, tanımaya elverişli değildir.

O halde, davacıya yabancı mahkemece verilen 10.09.2012 tarihli geçici kararın ve 27.02.2013 tarihli son kararın o yerdeki Türk konsolosluğu tarafından onaylanmış veya noter tarafından yaptırılan Türkçe tercümesini sunması için uygun süre verilmeli, eksiklik tamamlandığı takdirde, tanıma talebinin 5718 sayılı Yasanın 58/1. maddesinde gösterilen şartları incelenip, hasıl olacak sonucu uyarınca karar verilmeli, verilen süre içinde eksiklik tamamlanmaz ise, davanın usulden reddi yönüne gidilmelidir. Bu husus nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (2. Hukuk Dairesi         2014/17694 E.  ,  2014/25089 K.)

Eğer yabancı mahkeme tarafından verilen ilamın o ülke makamları tarafından onaylanmış örneği bulunmuyorsa; fotokopi ilamı ile kararın tanıma ve tenfizine ilişkin karar verilemez. Ancak bu halde davacıya eksikliğin tamamlanması için süre verilmesi gerekir. Eksikliğin süre içerisinde tamamlanmaması halinde davanın “usulden reddine” gidilecektir.

Tanıma ve tenfiz isteğine ilişkin dilekçe ekinde, yabancı mahkeme kararının aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği mevcut olmayıp, onaysız fotokopisi bulunmaktadır. İlamı veren yargı organının onayını taşımayan fotokopi belge esas alınarak hüküm tesis edilemez. Bu bakımdan davacıya, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneğini ibraz etmesi için uygun süre verilmeli, eksiklik tamamlandığı takdirde, tanıma talebinin 5718 sayılı Yasanın 58/1. maddesinde gösterilen şartları taşıyıp taşımadığı incelenip, hasıl olacak sonucu uyarınca karar verilmeli, verilen süre içinde eksiklik tamamlanmaz ise, davanın usulden reddi yoluna gidilmelidir. ( T. 2. H.D 2015/15599 E., 2015/24938)

Yeşilköy Tanıma Ve Tenfiz Davası 2023

Tanıma Ve Tenfiz Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Tanıma ve tenfiz kararları için görevli olan Asliye Hukuk Mahkemesidir. yetkili mahkeme ise sırasıyla şunlardır:

  • tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri,
  • yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden,
  • Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir istemi dilekçe ile başvurulması gerekir.

İstanbul Florya Tanıma Ve Tenfiz Davası

Tanıma Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler?

Yurtdışında Boşanmanın Türkiye’de Tanınması. Yetkili Mahkeme Hangisidir? Anlaşma Yapan Ülkeler?

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi ilgili maddeler.

(MÖHUK) 50. maddesinde “Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.” şeklinde düzenlenirken,
(MÖHUK) 58. maddesi “Yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilâmın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Tanıma, yabancı bir mahkeme tarafından verilen kararın Türkiye’de sadece kesin hüküm ve kesin delil niteliği kazandırılarak tanınması anlamına gelirken Tenfizi; kararda yer alan Velayet, Nafaka ve Tazminat gibi hususların Türkiye’de uygulanabilir hale getirilmesi anlamına gelmektedir.

Tanıma nedir? Tenfiz nedir?

Yabancı ülke mahkemelerince verilen kararların, Türkiye’de geçerliğini sağlamak için açılması gereken dava tanıma tenfiz davasıdır. Türk vatandaşı olup, yurtdışında herhangi bir ülke vatandaşı ile boşanmış olan kişilerin, bu yeni medeni durumunun Türkiye’deki nüfus kayıtlarında görünmesi için tanıma tenfiz davası açılması gerekir.

Tanıma ve tenfiz davası ne kadar sürer?

Türk Mahkemeleri’nin 45 gün içerisinde sonuçlandırmayı düşündükleri tanıma ve tenfiz davası ne kadar sürer sorusuna avukatlık hizmeti alındığında 10 ila 20 gün şeklinde yanıt verilebilmektedir.

Tanıma tenfiz hangi mahkemede açılır?

Tanıma ve Tenfiz Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Tanıma ve Tenfiz davasında Yetkili mahkeme, Davalının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir. Eğer davalının Türkiye’de yerleşim yeri bulunmuyorsa bu sefer Türkiye’de sakin olduğu yer, bu da yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde bu dava açılacaktır.

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma kararı ne demek?

Tanıma sonucunda kararın hukuki sonuçları tanıyan mahkemece de geçerli hale gelmektedir. İlamın kesin hüküm ve kesin delil olarak Türkiye’de kabul edilmiş olmasına tanıma denir. Tenfiz ise icra anlamına gelmektedir. Bir hüküm icra edilebilir nitelikte bir hükümse tenfiz talep edilmesi gerekmektedir.

Tenfiz davası neden açılır?

Yurt dışında alınan boşanma kararı veya diğer mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olması için Uluslararası Hukuk açısında yapılan ülkeler arası anlaşmalara gereği, Tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Tanıma ve tenfiz davasında harç ne kadardır?

Davada ödenmesi gereken harçlar, Harçlar Kanunu’nda Yargı Harçları başlığı altında düzenlenmiştir. Yargıtay içtihatlarına göre tenfiz davaları tespit davası niteliğinde olduğundan maktu harç ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Değeri para ile ölçülebilen davalarda harç, nispi harçtır.

Tanıma Tenfiz Davası İçin İstenen Koşullar

-Tanıma Tenfiz Davası için davanın hükme bağlandığını gösteren resmi bir belge olması şartı aranır.

-Dava konusu ilham kesinleşmiş hüküm nitelikte olmalıdır.

-Açılan davanın ceza davası yerine hukuk davası olması şartı istenir.

-Türk mahkemelerinin yetkilerine dahil olmayan bir konuda dava açılması gerekir.

-Türk kamu düzenine açık bir şekilde aykırı herhangi bir durum olmaması gerekir.

-Kanunlar ihtilafı kurallarına uygun olunması gerekir.

Tanıma Tenfiz Davasının Süresi

-Her iki tarafın da Türkiye’de avukatı varsa tenfiz davası bir hafta ila bir ay içerisinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası 3 ila 6 ay içinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir yabancı ülke vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası genellikle 6 ila 12 ay içinde sonuçlanmaktadır.

Taraflardan birinin Türkiye’de avukat tutmadığı hallerde tebligat yapılması, tebligatın ulaştırılması ve diğer unsurlara bağlı olarak bu süre uzayabilmektedir.

Yurtdışında Verilen Boşanma Kararını Nüfusa İşletme Şartları

-Tarafların bizzat veya vekilleri aracılığıyla birlikte başvurması

-Yurtdışında boşanmaya yetkili olan adli veya idari makam tarafından verilmiş ve kesinleşmiş bir boşanma kararı

-Kararın Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması

Tanıma ve Tenfiz Davasında Yargılama Usulü

Tanıma ve tenfiz davaları MÖHUK 55 maddesine göre basit yargılama usulüne tabi davalardır. Basit yargılama usulü, çabuk sonuçlandırılması gereken, daha kısa bir incelemeye ihtiyaç duyan ve daha kolay bir inceleme ile sonuçlandırılabilecek dava ve işler için kabul edilmiş basit ve seri bir yargılama usulüdür.

DAVANIN AÇILMASI İÇİN BELLİ BİR SÜRE VAR MIDIR?

Tanıma ve tenfiz davası 10 yıllık zamanaşımına tabiidir; ancak karşı tarafça itiraz edilmediği sürece hâkim tarafından re ’sen değerlendirilmez.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Boşanma Kararlarının tanıma ve tenfizi için açılacak davalarda aşağıda yer alan belgeler gerekmektedir.
Yabancı mahkemece verilen kararın (boşanma kararı) aslı (ıslak imzalı, mühürlü)
Yabancı mahkemenin kararının kesinleşmiş olduğunu gösterir şerh veya belge (ıslak imzalı mühürlü)
Apostil Şerhi

Yabancı mahkemenin vermiş olduğu kararın Türkçe’ ye yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve bu tercümenin Noter veya Konsolosluktan onaylatılması
Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
Vekaletname ( Vekaletnamede vesikalık fotoğraf olması gerektiği gibi vekaletname içerisinde “yurt dışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası açmaya, açılan davayı kabule” yetkilerinin bulunması gerekmektedir.

İstanbul Florya Tanıma Ve Tenfiz Davası 2023
İstanbul Florya Tanıma Ve Tenfiz Davası 2023

Tanıma ve tenfiz davası kime karşı açılır?

Yabancı mahkeme tarafından verilen kararın tanınmasını isteyen taraf, yabancı mahkemede kararın diğer muhatabını davalı göstererek dava açar. Başka bir anlatımla Dava, yabancı mahkemece aleyhine boşanma kararı verilen eski eşe karşı açılır. Dava açıldıktan sonra Türk Mahkemesi dava dilekçesini davalıya tebliğe çıkaracaktır. Tanıma ve

Tenfiz Davasının sonuçlanabilmesi için Dava dilekçesinin karşı tarafa tebliğ olması gerekmektedir.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nedir?

Yabancı ülke mahkemeleri eliyle yürütülen boşanma davalarında verilen kararın Türkiye’de geçerli olabilmesi için boşanma tanıma tenfiz davası açılması gerekir. Boşanmanın yanı sıra, söz gelimi nafaka gibi feri nitelikteki kararların da Türkiye’de geçerli olabilmesi ve icra edilebilmesi adına boşanmanın tenfizi davası açılması gerekir. Yabancı mahkemede verilen karar icrai nitelikte bir karar değilse, yalnızca karar ile meydana gelen hukuki durumun Türkiye’de geçerliliği amaçlanıyorsa tanıma davası, icra edilmesi gereken kararlar bulunuyorsa açılacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu