EN SON EKLENENLER

Ziynet Eşyası Talepli Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Ziynet Eşyası Talepli Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanmada Ziynet Davası

Düğünde eşlere takılan takılar ve değerli eşyalar ziynet eşyası olarak nitelendirilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 220. maddesine göre ziynet eşyası kişisel mal niteliğindedir ve yine 226. maddeye göre boşanma sonucu ziynet eşyaları diğer tarafta kalan eş, dava açarak bu alacağını talep edebilir.

Borçlar Kanununa dayalı ziynet alacağına ilişkin olup davaya bakma görevi Asliye Hukuk Mahkemesine aittir.

Kadın eş tarafından açılan ziynet eşyası alacağı davasının konusu olan eşyalar;

Düğünde kadına takılan bilezik, küpe, yüzük kolye, iğne, gerdanlık olarak sıralanan eşyalar; ziynet eşyası olarak tanımlanmaktadır. Evlenme sebebiyle kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından takılmış olursa olsun kadına bağışlanmış sayılır.

Eğer düğünde ziynet eşyası yerine para takılmış ise, bunun için de dava açılması mümkündür.

Ziynet eşyası iadesi davasının açılması için boşanmanın gerçekleşmesi veya mal rejiminin tasfiye edilmiş olmasına gerek yoktur.

Ayrıca boşanma davası ile birlikte de ikame edilebilir. Boşanma davasından tefrik edilmesi önerilmekle birlikte, tefrik edilmezse, Yargıtay bozma sebebi değildir. Davalar, birlikte de yürütülebilir.

Davacı, dava konusu yaptığı ziynet eşyaların cins, nitelik, kıymetleriyle ilgili açık ve net bir şekilde somutlaştırmalıdır. Aksi halde bu konuda kadın lehine hüküm kurulması mümkün değildir.

Ziynet alacağı davasında kadın önce ziynet eşyalarının varlığını ispat etmelidir.
Hayat deneyimlerine göre olağan olanın dava konusu edilen ziynet eşyasının kadının üzerinde olması ya da evde saklanması, muhafaza edilmesidir.

Ziynet eşyasının, erkeğin zilyetlik ve korumasına terk edilmesi olağan durumla bağdaşmaz.

Ziynet eşyalarının kadın üzerinde taşınması doğal ise de kadının evden ayrılırken altınlarını taşıyacak durumda olmadığı anlaşılmışsa davanın kabulü ya da reddi hakkında verilecek kararda bu olgular dikkate alınacaktır.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi tarafından kadının davasının kabulünü gerektiren olgular;

-Kadının fiziksel şiddete uğrayarak evden ayrılması,
-Hastaneye giderek kadının evden ayrılması,
-Kadının kovularak evden ayrılması,
-Evlilik birliği sırasında kadının altınlarının bozdurulması,
-Kayın hısımlarınca kadının altınlarının elinden alınması,
-Kiralama suretiyle altın takılması,
-Kasa anahtarlarının kadında bulunmaması.

Ziynet alacağı davasında davacının seçim hakkı vardır:

Davacı seçimlik hakkını kullanarak dava konusu ziynet eşyalarını aynen isteyebilir. Mahkeme istekle bağlı olduğundan ziynet eşyalarının aynen iadesine karar vermelidir.

Davacı, seçimlik hakkını kullanarak ziynet eşyalarının sadece bedelini isteyebilir.

Boşanma nedeniyle ziynet yani altınların iadesi davasında davaya bakacak olan mahkeme aile mahkemesi olup davaya bakacak yer mahkemesi de eşlerden birinin ikametgahı mahkemesi veya eşlerin son 6 aydır birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesidir.

Yani eğer eşler İstanbul’da boşanma davası açmışlarsa veya eşlerden birinin ikametgahı ya da eşlerin en son 6 ay içinde birlikte ikamet ettikleri yer İstanbul ise ziynet eşyalarının iadesi davası da Antalya Aile Mahkemesi’nde açılacaktır.

Eğer boşanma davası İstanbul’da ise İstanbul boşanma avukatı aracılığı ile gerek ayını boşanma davası içerisinde veya ayrı bir dava olarak ziynet eşyalarının yani altınların davalı kocadan iadesi istenebilir.

Boşanma nedeniyle ziynet eşyalarının yani altınların iadesi davasında davaya konu olacak altınların düğünde takılan altınlar olduğunu yukarıda belirtmiştik.

Bu nedenle eğer davaya konu edilen altınlar düğünde takılan altınlar değilse yani eşlerin daha sonra yatırım ve birikim amacıyla satın aldıkları altınlar ise bu altınlar kesinlikle ziynet eşyalarının iadesi davası olarak değil ancak mal paylaşım davası (aile rejiminin tasfiyesi davasıkatılım payı alacağı) olarak talep edilebilecektir.

Zira çiftlerin yatırım amacıyla birlikte satın altıkları altınlar, birlikte satın aldıkları ev araba gibi ailenin ortak malı ve birikimi olduğundan taraflar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

Boşanma ve ziynet eşyaları davası birlikte istenebilir mi?,

Islah Yoluyla Ziynet Eşyaları Talep edilebilir mi?

Boşanma davası dilekçesi ile talep edilmeyen ziynet eşyaları, ıslah dilekçesi verilmek suretiyle talep edilemez. Bu durumda, ıslah yerine ziynet eşyaları için ek dava açılarak açılan davanın boşanma davası ile birleştirilmesi istenmelidir.

Düğünde takılan ziynet eşyaları kime aittir?

“Kadına özgü ziynet eşyaları, eşler arasında aksine bir anlaşma veya bu konuda yerel bir adet bulunmadıkça evlilik sırasında kim tarafından hangi eşe takılmış olursa olsun kadın eşe bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğindedir.

Düğünde takılan takılar boşanma davasında istenebilir mi?

Düğünde eşlere takılan takılar ve değerli eşyalar ziynet eşyası olarak nitelendirilmektedir. Türk Medeni Kanunu‘nun 220. maddesine göre ziynet eşyası kişisel mal niteliğindedir ve yine 226. maddeye göre boşanma sonucu ziynet eşyaları diğer tarafta kalan eş, dava açarak bu alacağını talep edebilir.

Ziynet eşyası iadesi davası nerede açılır?

Taraflar arasında devam eden bir boşanma davası yoksa, dava boşanma ile sonuçlanmışsa ziynet eşyalarının iadesi için ayrı bir dava açılmalıdır. Ziynet eşyalarının iadesi davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri ,yetkili mahkeme ise davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir.

Ziynet eşyalarının kimde olduğunun ispatı?

Yargıtay ziynet eşyalarının, normal koşullarda ve hayatın olağan akışına göre kadın üzerinde bulunan, saklanabilen ve götürülebilir nitelikte eşyalar olduğunu kabul etmektedir[8]. Bunun sonucu olarak ziynet isteyen kadının, ziynetlerin kocada kaldığını veya götürülmesine engel olunduğunu ispat etmesi gerekmektedir.

Düğünde takılan ziynet eşyaları kime aittir Yargıtay kararı?

Yargıtay’ın güncel içtihatlarına göre kural olarak, düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından ve kime takılırsa takılsın kadına bağışlanmış sayılmaktadır. Düğün takılarından kasıt, bilezik, kolye seti, çeyrek altın gibi tüm takılardır.

Ziynet davası kime açılır?

Evlilik birliğinin devamı süresince eşlerden biri tarafından diğerine alınan ziynet eşyası bağışlanmış sayılır. Ziynet alacağı davasında davacı ziynet eşyalarının rızası dışında elinden alındığı iddia edilen eş tarafından açılabilir.

Düğünde takılan küçük altınlar kime ait?

Hukuk Dairesi’nin 05.11.2015 Tarih, 2014/21125 Esas ve 2015/17417 Karar sayılı ilamı; “Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı sayılır.

Ziynet eşyası davası kesinleşmeden icraya konulabilir mi?

Ziynet talebinin müstakil bir dava ile talep edilmesi halinde tipik bir alacak istemi hüküm altına alınmış olduğu için hükmün icrası kesinleşmesine bağlı olmayacaktır.

Ziynet alacağı belirsiz alacak olarak açılabilir mi?

Altınların kadına iade edilmemesi halinde boşanma davası ile beraber veya boşanma davası ile beraber talep edilmemiş ise, ayrı bir dava açılarak ziynet eşyalarının aynen iadesi talep edilebilir. Yargıtay içtihatlarına göre bu davanın belirsiz alacak davası olarak açılması mümkün değildir.

Kişisel eşyanın iadesi davası nedir?

Kişisel eşyanın iadesi davası ziynet olarak kabul edilen eşyaların paylaştırılmasına yönelik açılan bir davadır.

Türk Medeni Kanunu 220’nci maddesi kapsamında ziynet eşyası kişisel eşya olarak kabul edilir ve yine 226’ncı madde uyarınca boşanma sonucunda ziynet eşyalarının talep edilmesi davası açılabilmektedir.

Ziynet eşyası ne demek?

Düğünde kadına takılan bilezik, küpe, yüzük kolye, iğne, gerdanlık olarak sıralanan eşyalar; ziynet eşyası olarak tanımlanmaktadır.

Boşanma davasında ev eşyası kime kalır?

Evlilik birliğinin kurulmasından önce alınan eşyalarda, ücreti ödeyen kişi aynı zamanda eşyaların da sahibidir.

kinci ihtimal ise evlenmeden önce eşyaların alınması ancak ödemelerin evlilik devam ederken gerçekleştirilmesidir. Bu da mal varlığı olarak kabul edilir. Tasarruf, ödemeyi yapan kişidedir.

Ziynet Eşyası Talepli Boşanma Davası Dilekçe Örneği

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu