Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Nedir

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu nedir, açığa imzanın kötüye kullanılması suçunun cezası nedir?

Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Nedir? (TCK 209) Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu; anlaşmaya uygun bir şekilde doldurulması amacıyla kendisine teslim edilen boş bir kağıdı anlaşmaya ve veriliş nedenine aykırı bir şekilde doldurulması ile meydana gelir

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu, TCK 209. maddesinde Kamu Güvenine Karşı Suçlar başlığı altında açıklanmıştır.

Buna göre; Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen ya da tamamen boş bir kağıdı, kendisine verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İmzalı ve kısmen ya da tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı şekilde ele geçirip veya elinde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır.

Bu suç ile korunmak istenen hukuksal yarar kamu güvenidir. Suçun maddi konusu ise, güvene dayalı şekilde ya da hukuka aykırı olarak elde edilen imzalı, ancak kısmen ya da tamamen boş olan ve bu hali ile “belge” oluşturmayan kâğıttır.

Suçun oluşması için imzanın gerçek olması gerekir. Ayrıca suçun oluşması, buna konu imzalı kağıdın kişiye tevdi ve teslim nedeninden farklı bir şekilde doldurulması gereklidir.

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu şikayete bağlı mıdır?

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Bu nedenle şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesi sonucunu doğurur.

Uzlaşma

Bu suç, Ceza Muhakemesi Kanunu 253. maddesi uyarınca uzlaşma kapsamındaki suçlar arasında yer alır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.
Açığa imzanın kötüye kullanılması suçunun zamanaşımı
Bu suç için dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

TCK 209 1 maddesi nedir?

Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Senedin sonradan doldurulması nasıl ispatlanır?

Senedin sözleşmeye aykırı olarak doldurulduğuna ilişkin iddianın ise iddia eden tarafından ispatlanması gerekmektedir. Boş bırakılan yerlerin sonradan anlaşmaya aykırı şekilde doldurulduğu yolundaki iddianın borçlu tarafından ancak yazılı belgeyle kanıtlanabilir.

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Nedir

Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu

Suçun konusu kağıdın (senet/bono/çek/alelade) boş tarih kısmı, anlaşmaya aykırı biçimde maddi menfaat için geçmiş tarih yazılarak doldurulması,
Suçun konusu kağıdın verildiği esnada yasal anlamda geçersiz belge olması,
Mağdurun faile yasal olarak geçerli belge vermesi ancak evrak üzerinde failin değişiklik yapması (özel veya resmi belgede sahtecilik suçu- TCK m.209/2)

Suçun konusu kağıda (senet/bono/çek/alelade) mağdurun imza atarak kendi isteğiyle teslim etmesi koşulları açığa atılan imzanın kötüye kullanım suç örneklerini göstermektedir.

İspat Yükümlülüğü

Açığa atılan imzanın kötüye kullanım suçu, yazılı delil ile ispat edilmesi gerekmektedir. Ancak belli akrabalık ilişkilerinin varlığı bu suç tipinde, ispat yükümlülüğünü sağlamada geçerli olabilmektedir. Öte yandan imzanın kötüye kullanıldığını iddia eden birey, bunu yazılı kanıtla destekleyemediği durumda, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilememektedir.

Cezai Boyut

Boş, imzalı veya kısmen imzalı kağıdı hukuka aykırı biçimde elde eden ya da elinde tutup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran birey, belgede sahtecilik hükümlerine göre 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Zamanaşımı

Açığa atılan imzanın kötüye kullanım suçu, şikayete tabi bir suç tipidir. Bu suçun, dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.
Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Nedir