Dava Türleri

Amme Alacağı Ne Demek ?

Amme Alacağı Ne Demek ?

Kelime anlamı olarak kamu alacağı anlamına geliyor.

Amme alacakları; Özel idarenin ve belediyelerin alacakları vergiler, resim ve harçlar ile kanunlarında amme alacağı olarak belirtilen alacaklar, kamu hukukundan kaynaklanan alacaklarla yapılan kamu hizmetleri karşılığı elde edilen alacaklara deniyor

Belediye alacağı amme alacağı mıdır?

Belediyelerin kamu hukuku dışında, özel hukuktan doğan gelir ve alacakları da bulunur. … Belediyelerin alacaklarının önemli bir kısmı 1953 tarihli 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun (Kısaca 6183 S.K) hükümlerine göre tahsil edilir.

Emlak vergisi amme alacağı mı?

(Değişik ikinci cümle: 28/2/2018-7101/47 md.) Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.

Kamu alacağı sayılan alacaklar nelerdir?

Asli kamu alacakları; vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme giderleri, vergi cezaları ve para cezalarından oluşur.

Kamu alacağına ilişkin koruma tedbirleri nelerdir?

Kamu Alacağının Korunması Yöntemleri

Kamu alacağının güvence altına alınmasına yönelik tedbirler ise, teminat istenmesi, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, borçlunun hükümsüz sayılan tasarrufları ile iptal davası ve rüçhan hakkı olmak üzere özel alacaklara nazaran daha fazladır.

Amme Alacağı Ne Demek ?

Kamu alacağını korumayı amaçlayan teminat kurumu nedir?

6183 sayılı Kanunda yer alan teminat kurumu, vergilendirme işlemleri dahil henüz kesinleşmemiş kamu alacakları için kesinleşme öncesi bir zamanda alacağın tahsilini garanti altına almayı amaçlayan bir önlemdir

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile buna bağlı olarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerinin tatbikinden doğan uyuşmazlıklar.

Başa dön tuşu