Ceza Avukatı – Cinsel İstismar Suçu Uzlaşma

Uzlaşmaya tabi suç olması halinde soruşturma aşamasında savcılık, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından uzlaşma için uzlaşma bürosuna gönderilecektir. Ancak cinsel istismar suçları, uzlaşmaya tabi değildir. Bu nedenle taraflar soruşturma ya da kovuşturma aşamasında anlaşmış, aralarında uzlaşmış olsa dahi yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Cinsel İstismar Suçu Zamanaşımı

Cinsel istismar suçunda zaman aşım süresi 15 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren dava açılmaz veya dava açılsa da dava sona ermemiş ise zamanaşımının dolması nedeniyle davanın düşmesine karar verilecektir.

Cinsel İstismar Suçu Görevli Mahkeme

Sarkıntılık düzeyinde olan cinsel istismar suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.
Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçu haricinde olan suçlarda ise görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Suçun işlendiği yerde ağır ceza mahkemesinde dava görülecektir.

Ceza Avukatı – Cinsel İstismar Suçu Uzlaşma

Cinsel İstismar Suçu Savunma Dilekçesi

İSTANBUL ( ). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: …/…. Esas
SAVUNMADA BULUNAN SANIK: Ad Soyad
MÜDAFİİ: Av. Ad Soyad
SUÇ: Çocuğun Cinsel İstismarı
KONU: Sanık hakkında açılan dosyaya karşılık savunmaların sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Sanık müvekkil aleyhine yukarıda esas numarası belirtilen dosya üzerinden cinsel istismar suçu işlediği iddiası ile dava açılmıştır. Sanık müvekkil üzerine atılı suçu işlememiştir. Dosya içerisinde bulunulan ifadeler, deliller ile de sanığın suç işlemediği açıktır.

2-) Öncelikle dosyada mağdur olan kişi ile mağdurun annesinin ifadelerinde çelişkiler bulunmaktadır. Mağdurun annesi ile mağdurun ifadelerinin karşılaştırılması halinde somut bir şekilde çelişkiler olduğu ortaya çıkacaktır.

3-) Diğer bir husus da sanığın işlediğini iddia etmiş olduğu eylem nedeniyle mağdurun vücudunda birtakım bulguların olması gerekmektedir. Ancak mağdurun vücudunda adli rapor muayenesinde hiçbir bulguya rastlanılamamıştır.

Sanık müvekkil aleyhine gerçek dışı ifadeler kullanılarak kamu davası açılmıştır. Mağdur ile mağdurun annesinin ifadelerindeki çelişki bulunmakta, sanığın işlediğini iddia etmiş oldukları eyleme dair gerçek dışı beyanda bulunulmaktadır.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle; sanığın tahliyesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Ceza Avukatı – Cinsel İstismar Suçu Uzlaşma

Cinsel İstismar Yargıtay Kararları

Okul Müdürünün Öğrencisine Karşılık Cinsel İstismar Suçu İşlediği İddiası
Mağdur, proje ödevini almak için olay tarihinde müdür olan sanığın odasına gitmiştir. Sanık, mağdurun ödevini vermesinin ardından mağdura kapının arkasından sarılmıştır. Olaydan yaklaşık iki hafta kadar sonra sanık, mağduru odasına çağırmıştır.

Sanık, mağduru tekrardan kapının arkasına götürmüş ve ”Sen hep böyle giyin, göğüslerin çok belli olmuş” demiş ve mağdurun göğüslerine dokunmuştur. Başka bir gün de sanık, mağdurun test vermesini istemiş ve yine kapının arkasında kollarını açmış, mağdurun yanına gelerek mağdura sarılmıştır. Mağdura sarıldıktan sonra sanık, mağdurun yanağından birkaç kez öpmüş, birkaç saniye sonra da dudağından öpmüştür.

Cinsel Suçlar Nelerdir – Ceza Avukatı

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından çocuğun basit cinsel istismarı suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi ise istinaf başvurusunun esastan reddi kararı vermiştir. İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın mağdura yönelik eylemlerinin ani ve kesintili olarak gerçekleştiği anlaşıldığını belirtmiştir. Mahkemenin sanığın eyleminde sarkıntılık düzeyinde kaldığını gözetmeden hüküm kurulduğu belirtilerek hukuka uygun olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle sanık müdafisinin itirazları yerinde görülerek Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen istinaf başvurusunun reddine yönelik karar hakkında bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2018/9245 Esas, 2019/8531 Karar)

Ceza Avukatı – Cinsel İstismar Suçu Uzlaşma

Çocuğun Cinsel İstismarı Şikayetten Vazgeçme

Mağdur, dosyaya konu olan eylemini olay olduktan hemen sonra vermiş olduğu ifadesinde dile getirmediği konuyu olaydan iki gün sonra alınan beyanında dile getirmiştir. Mağdur, sanığın kendisine yönelik anüsüne bıçak soktuğunu ve nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmiştir. Bunun üzerine mağdur, …

Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Uzmanlar Kuruluna gönderilmiştir. Kurul raporuna göre mağdurun anüsünde sıyrık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca raporda mağdurun anlattığı olay tarihi ile uyumlu nitelikte olduğu, fakat anlatımına uygun bulgular tespit edilememiştir.

Ancak mağdur, olaydan yaklaşık beş ay sonra dosyaya yazdığı dilekçe ile sanığın kendisine cinsel bir amaçla eylemde bulunmadığını ve makatına cisim sokmadığını belirterek şikayetten vazgeçtiğini bildirmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli cinsel saldırı ve nitelikli yağma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı kurulmuş, karara karşılık istinaf yoluna başvurulmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından istinaf başvurusu esastan reddedilmiştir. Esastan ret kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde deliller ile dosya içerisinde bulunulan bilgilerin çeliştiğini bildirmiştir. Bu nedenle istinaf başvurusunun kabulü yerine esastan reddi kararı doğru bulunmamıştır. Temyiz itirazları yerinde görülerek bozma kararı oybirliği ile verilmiş, dosya Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2018/9343 Esas, 2019/8436 Karar)

Ceza Avukatı – Cinsel İstismar Suçu Uzlaşma

15 Yaşından Küçük Çocuğun Cinsel İstismarı Cezası

Sanık, olayın olduğu tarihte on yedi yaşında olup mağdurun abisinden lisede bir dönem ders almıştır. Olayın olduğu gün mağdurun abisi ile karşılaşan sanık, mağdurun abisinin elindeki poşetleri evine bırakmasını istemiştir. Bunun üzerine sanık, eve gitmiş ve evde gördüğü mağdura poşeti vermiştir. Poşeti verdikten sonra mağdurun arkasından sarılıp öpmüş ve cinsel organını sürttürmüştür. Mağdur, bu olay karşısında bağırmış ve evden ayrılmıştır. Bütün bu olaylar komşu tarafından görülmüş ve olayla ilgili tanık olarak komşu beyanda bulunmuştur.

Mağdurun abisi aynı gece eve gitmiş, mağduru evde bulamayınca komşulardan araştırma yaparak mağdurun bulunduğu yere gitmiştir. Mağdur, abisine durumu ağlayarak anlatmıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde soruşturma evresine beyanı alınan tanık ile istinabe yoluyla dinlenen tanığın beyanlarının yeniden alınması gerektiği ve beyan verilirken mağdurun abisi tarafından bulunduğu süre boyunca nerede olduğu, kimin yanında kaldığının da sorulması gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca bu konuların araştırılması gerektiği de belirtilmiştir. Mahkeme eksik araştırma ile karar verildiği belirterek mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2018/3885 Esas, 2019/8386 Karar)

Ceza Avukatı – Cinsel İstismar Suçu Uzlaşma