Ana SayfaDANIŞTAY KARARLARIDanıştay 4. Daire E. 2003/1733 Eş Gayrimenkul Haciz

Danıştay 4. Daire E. 2003/1733 Eş Gayrimenkul Haciz

Danıştay 4. Daire E. 2003/1733 Eş Gayrimenkul Haciz

T.C.

Danıştay

Dördüncü Daire

Esas No: 2003/1733

Karar No: 2003/2369

ÖZETİ: Vergi Mükellefi olan davacının vergi borcundan dolayı eşinin adına kayıtlı gayrimenkul üzerine haciz uygulanmayacağı hakkında.

Temyiz Eden: ……………. Vergi Dairesi

Vekili: …………………..Av. …….. – Av. …………

İstemin Özeti: Eşinin vergi borçlarından dolayı davacının adına kayıtlı olan gayrimenkulü üzerine uygulanan haciz işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Danıştay 4. Daire E. 2003/1733 Eş Gayrimenkul Haciz

Afyon Vergi Mahkemesi 23.7.2003 günlü ve E. 2003/32, K. 2003/213 sayılı kararıyla;

olayda davacının tapuda kendi adına kayıtlı bulunan gayrimenkulü üzerine eşi …………………..’ın vergi borçları nedeniyle idarece haciz uygulanarak tapu kaydına şerh düşülmüş ise de,

haciz işlemi kütüğe şerh verilen gayrimenkulün davacı adına kayıtlı olması ve gayrimenkulün

mülkiyeti konusunda bir ihtilaf bulunmaması nedeniyle tapuda kayıtlı olan söz konusu gayrimenkul için tapu iptali gibi herhangi bir dava açılmadan 1.1.2002 tarihinde Medeni Kanunda yapılan değişiklikten önceki

edinilmiş malların eşler arasında katılma rejimine tabi olacağı varsayımından hareketle davacıya ait taşınmaz üzerine eşinin vergi borcundan dolayı haciz uygulanamayacağı gerekçesiyle haciz işleminin iptaline karar vermiştir.

Davalı idare, uygulanan haczin yasal olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti: Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Tetkik Hakimi Abdurrahman Gençbay’ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar,

temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı İbrahim Erdoğdu’nun Düşüncesi:

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp

vergi mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay 4. Daire E. 2003/1733 Eş Gayrimenkul Haciz

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği düşünüldü:

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerine ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine 12.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi

SON EKLENENLER