Ecrimisil Davası Nedir | Ecrimisil Davasının Şartları

Ecrimisil Davası Nedir | Ecrimisil Davasının Şartları

Ecrimisil Nedir?

Ecrimisil bir tazminat türü olarak karşımıza çıkar. Haksız işgal edilerek kullanım sebebiyle ödenecek tazminattır. Bir başkasına ait taşınmaz üzerinde sahibinin bilgisi ve izni olmadan işgal edilmek suretiyle kullanım yapan kişinin ödemesi gereken tazminata ecrimisil denir.

Ecrimisil davası nedir?

Ecrimisil, taşınmaz malı kullanma konusunda hak sahibi olan kişinin rızası veya herhangi bir hukuka uygunluk sebebi olmaksızın hakka konu taşınmazın üçüncü bir kişi tarafından kullanılması karşılığında talep edilebilen haksız işgal tazminatı olarak tanımlanabilir.

Ecrimisil Davası Nedir | Ecrimisil Davasının Şartları
Ecrimisil Davası Nedir | Ecrimisil Davasının Şartları

Ecrimisil davası hangi durumlarda açılır?

Ecrimisil davası, kişinin bir malı haksız yere kullanması ve işgal etmesi durumunda, söz konusu malın asıl sahibine iade edilmesi niteliğinde açılan davalardır. Kişi, söz konusu malı, sahibinin herhangi bir izni olmadan kullanmışsa, ecrimsil davası açılacaktır.

Ecrimisil davasının şartları nelerdir?

Arsa ya da taşınmaz üzerinde haksız bir işgal olmalıdır.

Taşınmaz sahibinin bu konuda bir rızasının olmaması gerekmektedir.

Taşınmaz üzerinde haksız işgal gerçekleştiren kişi kötü niyetli olmalıdır.

Haksız işgalden dolayı taşınmaz sahibinin bir zararı oluşmalıdır.

Ecrimisil ödemesi nasıl yapılır ?

Ecrimisil bedeli tarafların iddia ve savunmaları ile delillerin değerlendirilmesi sonucunda yapılan bilirkişi raporu doğrultusunda belirlenir ve dava sonunda haksız çıkan fuzuli işgalci tarafından hak sahibi davacıya ödenmesine karar verilir.

Mahkeme, kararında bedeli ve faizin türü ile başlangıç tarihini gösterir. Davacı bu kararı icra takibine konu eder. Davalı diğer yargılama masrafları ile birlikte ödemeyi icra dosyasına yapar.

Ecrimisil Davası Geriye Dönük Kaç Yıl İstenebilir?

Ecrimisil davası geriye dönük olarak 5 yıl içinde açılır. 5 yılın üzerindeki süreçlerde karşı taraf bu davaya itiraz ettiğinde dava sürecindeki sonuçlar dikkate alınmaz

Ecrimisil davası kim açabilir?

Haksız işgal tazminatı ismiyle de bilinen ecrimisil davası bir mal ya da taşınmazın sahibi veya idarecisinin rızası olmaksızın kullanılması durumunda talep edilebilen tazminattır.

Devlet Malını Haksız Kullanım Sonucu Tazminat İçin Zarar veya Kusur Aranır Mı?

Hayır. Böyle bi durumda haksız işgal tazminatının doğabilmesi için haksız kullanım yeterlidir. Ayrıca bir zararın ortaya çıkması veya kusurun varlığı gerekmez.

Ecrimisil Davası Görevli Mahkeme?

Kanun aksini emretmediği sürece malvalığına ilişkin davalar, asliye hukuk mahkemesinde görülür. El atmanın önlenmesi davası, şufa (önalım) hakkı davası ve tapu iptal ve tescil davası gibi ecrimisil davası için de ayrıca bir hüküm bulunmadığından görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Ecrimisil hesabı neye göre yapılır?

İlke olarak, kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde, taşınmazın davaya konu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği kira parası, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara alınarak yöredeki rayiçe göre belirlenir.

Ecrimisil borcu ödenmezse ne olur?

Eğer ecrimisil ödemesi rızaen gerçekleşmezse Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kişiden tahsil edilir.

Ecrimisil Davası Nedir | Ecrimisil Davasının Şartları