Hırsızlık Suçu Avukatı – Ceza Avukatı *2021

Hırsızlık Suçu Avukatı – Ceza Avukatı *2021

Hırsızlık Suçu Avukatı

Hırsızlık bir başkasına ait olan ve kişinin kendisinin olmayan bir malın İzinsizce alınmasıdır. Hırsızlık suçu 5237 sayılı Türk ceza kanununun kişilere karşı suçlar başlığı altındaki ikinci kısmının onuncu bölümünde yer alan mal varlığına karşı suçlar başlığı altındaki maddelerde düzenlenmiştir.

Hırsızlık suçu, başkasının zilyedi olduğu taşınır bir malı zilyedin rızası olmadığı halde kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alınmasıyla meydana gelir. Hırsızlık suçu, malvarlığı değerlerine karşı ve ekonomik bir çıkar elde etmek amacıyla işlenen suçlardandır.

Bir mal üzerinde hâkimiyete sahip olan kişinin rızası alınmadan ve başkasına ait olan taşınır bir malın alınması hırsızlığı oluşturur. Kişinin bunu almasındaki amaç kendisine veya bir başkasına yarar sağlamak olmalıdır. Bu maksat ile mali bulunduğu yerden alan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı kanun hükmünde düzenlenmiştir.

Ceza verilirken eğer bir suçun daha ağır halleri bulunuyor ise daha ağır bir yaptırım uygulanır. Bir suçun daha ağır veya daha hafif olduğunun nitelendirilmesinin yapılması ve bunun sonucunda suçun normal şekline göre cezasının daha az veya daha çok olarak arttırılmasını gerektiren durumlar varsa bu durumlar nitelikli hali oluşturur.

Hırsızlık suçu içinde bazı nitelikli haller belirlenmiştir. Hırsızlık suçunun nitelikli halini oluşturan durumları tek tek söylemek mümkündür.
Öncelikle kimi ait olduğu önemli olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış olan yerlerde bulunan veya kamu yararına veya kamu hizmetine tahsis edilmiş olan eşya hakkında hırsızlık suçu işlenirse bu hırsızlık suçunun nitelikli halini oluşturur.

Halkın yararlanması için sunulmuş olan ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşyalar hakkında hırsızlık suçu işlenirse bu suç hırsızlık suçunun nitelikli halini oluşturur.

Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirilebileceği zararları önlemek amacıyla veya bu felaketin meydana getireceği zararları hafifletmek amacıyla hazırlanmış olan eşya hakkında hırsızlık suçunun işlenmesi halinde bu hırsızlık suçunun nitelikli halini oluşturur.

Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış olan eşya hakkında hırsızlık suçunun işlenmesi durumunda bu nitelikli hırsızlık suçunu oluşturur.

Hırsızlık Suçunun Özellikleri

Failin belli bir cinsiyetten, meslek grubundan vs. olması suçun oluşmasına etki etmez. Bu açıdan hırsızlık suçunda fail herkes olabilir. Mağdur ise malı elinden alınan kişidir. Bu suçun mağduru olmak için mala malik olmak zorunlu değildir. Malın zilyedi olunması yani malı fiilen elinde bulunduran kişi de bu suçun mağduru olabilir.

Hırsızlık suçu ile kişilerin zilyetlik hakları yani kişilerin mal üzerindeki fiili egemenlikleri korunur. Bu kapsamda mülkiyeti muhafaza kaydıyla satılmış yahut rehin edilmiş bir malın malik tarafından alınması da hırsızlık suçunu oluşturur.

Türk Ceza Kanun’unun 142/4 maddesine göre hırsızlık suçunu işlemek maksadıyla konut dokunulmazlığını ihlal yahut mala zarar verme suçları da işlenirse içtima uygulanmaz ve fail her bir suçtan ayrı ayrı cezalandırılır.

Hırsızlık suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Başka bir ifadeyle hırsızlık suçu taksirle (istemeden, arzu etmeden, kazayla) işlenemez. Ancak hırsızlık suçu olası kastla işlenebilir. Aynı şekilde hırsızlık suçunda fail kendisine ya da başkalarına yarar sağlama düşüncesinde olmalıdır.

Ayrıca başkasının yayınına girerek kablolu tv izlemek, internet kullanmak, telefonla konuşmak vs. gibi fiiller hırsızlık suçunu değil, karşılıksız yararlanma suçunu oluşturur.

Hırsızlık Suçu Avukatı – Ceza Avukatı *2021

Hırsızlık suçu taksirle işlenebilir mi?

Türk Ceza Kanun’unun 142/4 maddesine göre hırsızlık suçunu işlemek maksadıyla konut dokunulmazlığını ihlal yahut mala zarar verme suçları da işlenirse içtima uygulanmaz ve fail her bir suçtan ayrı ayrı cezalandırılır. .Başka bir ifadeyle hırsızlık suçu taksirle (istemeden, arzu etmeden, kazayla) işlenemez.

Cezayı Ağırlaştıran Sebepler (Suçun Nitelikli Halleri)

Kanunda bazı hallerde verilecek cezanın artırılacağı ifade edilir. Buna suçun nitelikli halleri denir. Hırsızlık suçunun nitelikli hallerini verilecek ceza bakımından iki grupta incelemek gerekir. Bu kapsamda 5237 sayılı Kanunun 142/1 maddesine göre,

Hırsızlık suçunun;

Kamu kurumlarında, ibadethanelerde yahut kamu yararına ayrılmış mallar bakımından işlenmesi,

Halkın yararına sunulan ulaşım araçlarında ya da bunların duraklarındaki eşya bakımından,

Bir afet yahut tehlikenin zararlarının önüne geçmek maksadıyla hazırlanmış eşya bakımından,

Gelenek, tahsis amacı ya da kullanım yapısı gereği açıkta bırakılmış eşya bakımından işlenmesi halinde üç yıl ila yedi yıl arasından hapis cezasına hükmolunur.

5237 sayılı Kanunun 142/2 maddesinde ise ikinci grup ağırlaştırıcı sebeplere yer verilmiştir. Bu sebepler uygulanacak ceza daha ağır öngörülmüştür.

Buna göre suçun,

Malını koruyamayacak durumda olan kişiye karşı bu durumundan yahut kişinin ölmesinde yararlanarak işlenmesi,
Kapkaççılık yahut yankesicilik gibi beceri ile işlenmesi,
Doğal afetin yahut sosyal olayların sağladığı kargaşadan yararlanmak suretiyle işlenmesi,
Haksız şekilde elde bulundurulan anahtarla yahut anahtar benzeri bir aletle işlenmesi,
Bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesi,
Kimliğini gizlemek yahut resmi kişi kimliğin bürünerek işlenmesi,
Büyük yahut küçükbaş hayvan çalmak suretiyle işlenmesi,

Umuma açık olmakla birlikte kilitlenmiş ya da bina yahut eklentilerinde bırakılmış eşya bakımından işlenmesi durumunda beş yıl ila on yıl arası hapis cezasına hükmolunur. Eğer kapkaççılık yahut yankesicilik gibi özel beceri kullanılmak suretiyle suç fiziksel yahut ruhsal olarak kendini savunması mümkün olmayan kişiler aleyhine yapılmışsa verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

Birden fazla ağırlaştırıcı sebep aynı anda mevcutsa bu durum Türk Ceza Kanun’unun 61.maddesine göre temel cezanın belirlenmesi aşamasında dikkate alınır. Kanunun 143.maddesinde genel bir ağırlaştırıcı neden ifade edilmiştir. Buna göre suç gece vakti işlenirse verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Hirsizliktan kac seneden basliyor?

İlk Hırsızlık Suçunun Cezası

Hırsızlık suçunu işleyen kimse basit hırsızlık suçunu işlemiş ise 1 yıldan 3 yıla kadar, hırsızlık suçunun nitelikli halini işlemiş ise 3 yıldan 7 yıla kadar belirlenecek olan hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Hırsızlık suçu ne suçudur?

Hırsızlık suçu, malvarlığı değerlerine karşı ve ekonomik bir çıkar elde etmek amacıyla işlenen suçlardandır. Başkasının zilyedi olduğu taşınır bir malın, zilyedin rızası olmadığı halde kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alınmasıyla meydana gelmektedir

Nitelikli hırsızlık cezası nedir?

Türk Ceza Kanununa göre zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Hırsızlık Çeşitleri Nelerdir?

Malvarlığına Karşı Suçlar:
Hırsızlık,
Yağma (Gasp),
Kundaklama,
Mala zarar verme,
Dolandırıcılık,
Nitelikli dolandırıcılık,
Sebepsiz zenginleşme,
İntihal,

Basit ve nitelikli hırsızlık nedir?

Hırsızlık suçu bir kimsenin, zilyedinin rızası olmadan başkasına ait bir taşınır malı. kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alınmasıdır. Hırsızlığın basit hali 5237 Sayılı T.C.K. nın 141. maddesinde nitelikli halleri ise aynı Kanunun 142. maddesinde düzenlenmiştir.

Şahsi Cezasızlık Nedenleri

Hırsızlık suçu ayrılık kararı verilmemiş eşlerden, üstsoy yahut altsoy ya da bu derecedeki kayın hısımlarından, aynı konutta birlikte yaşayan kardeşlerden birine karşı işlenmişse ceza verilmez.

Hırsızlık Suçu Ve Etkin Pişmanlık

Türk Ceza Kanun’unun 168.maddesine göre hırsızlıktan sonra ancak hakkında kamu davası açılmadan önce zararı tazmin eden fail hakkında verilecek ceza üçte iki oranında indirilir. Eğer zarar kamu davası açıldıktan ancak hüküm verilmeden giderilmişse verilecek ceza üçte bir oranında indirilir.

Teşebbüs, İştirak, İçtima

Hırsızlık suçuna teşebbüs mümkündür. Fail kendi rızası olmaksızın fiiline son vermek zorunda kalmışsa, örneğin polis sireni duymuş ve malı bırakıp kaçmışsa suç teşebbüs aşamasında kalmıştır. Hırsızlık suçuna iştirak mümkündür. Bu kapsamda birden fazla kişinin bu suçu işlemesi halinde hepsi iştirakçi ve asli fail sayılır. Fail hırsızlık suçunu konuta girmek suretiyle yapmışsa hem hırsızlık suçundan hem de konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ayrı ayrı cezalandırılır. Bu açıdan hırsızlık suçunda içtima mümkündür.

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hırsızlık suçu ve cezası, Türk Ceza Kanun’unun 141/1 maddesinde ifade edilmiştir. Hırsızlık suçunun cezası bir yıl ila üç yıl arası hapis cezasıdır. Ayrıca ilk grup ağırlaştırıcı sebepler varsa hırsızlık suçunun cezası üç ila yedi yıl ikinci grup ağırlaştırıcı sebepler varsa beş ila on yıl arasında hapis cezası olur.

Hırsızlık Suçu Avukatı – Ceza Avukatı *2021

error: İçerik korunuyor !!