Ana SayfaDANIŞTAY KARARLARIKatma Değer ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Danıştay Kararı

Katma Değer ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Danıştay Kararı

Katma Değer ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Danıştay Kararı

Danıştay 3. Daire Kararı E.2009/445

T.C.

DANIŞTAY

Üçüncü Daire

Esas No : 2009/445

Karar No : 2011/7534

Özeti : Araç kiralama faaliyetinde bulunan mükelleflerin, kiralama faaliyetlerinde kullandığı araçlara tam amortisman uygulayabileceği,

katma değer vergilerini ve motorlu taşıtlar vergilerini dönem kazancından indirebileceği hakkında.

Temyiz Eden : Seyhan Vergi Dairesi Müdürlüğü Karşı Taraf : … İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

İstemin Özeti : Araç kiralama ve otomotiv ticareti işiyle uğraşan davacı adına düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak 2005 yılı için ikmalen salınan vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisine karşı açılan davada;

davacı adına düzenlenen inceleme raporuna göre, 31.8.2005 tarihinde satın alınan ve kiralama faaliyetinde kullanılmadığı ileri sürülen …plakalı araca tam amortisman uygulanamayacağı,

2005 yılında satın alınarak aktife kaydedilen ve kiralama faaliyetinde kullanılmadığı belirtilen araçlara ödenen katma değer vergilerinin dönem kazancından doğrudan indirilemeyeceği,

söz konusu araçlara ödenen motorlu taşıtlar vergilerinin de gider yazılamayacağı ileri sürülerek dava konusu tarhiyatın yapıldığının anlaşıldığı,

31.8.2005 tarihinde satın alınan …plakalı aracın, 23.6.2006 tarihinde vergi dairesine sunulan listeye göre 2006 yılında kiralama faaliyetinde kullanılan araçlar arasında gösterildiği,

ifadesine başvurulan şirket yetkilisinin, 2005 yılında çok sayıda araç satın aldıklarını ve söz konusu aracın sehven kiraya verilen araçlar arasına kaydedilmiş olabileceğini beyan etmesi üzerine aracın kiralama faaliyetinde kullanılmadığı sonucuna ulaşılmış ise de,

hem inceleme elemanına hem de dava dilekçesi ekinde Mahkemelerine sunulan 31.12.2005 tarihli faturanın incelenmesinden, aracın 31.12.2005 tarihinde kiraya verildiğinin anlaşıldığı,

anılan liste ve söz konusu fatura arasında oluşan çelişkinin nedeninin ortaya konulmasına yönelik hiç bir araştırma yapılmadığı gibi 31.12.2005 tarihli faturanın sahte olduğu yolunda bir tespitin de bulunmadığı,

sadece vergi dairesine bildirilen listeden hareketle aracın 2005 yılında kiralama faaliyetinde kullanılmadığı sonucuna ulaşılarak ikmalen yapılan tarhiyatta hukuki isabet görülmediği;

sözü edilen araçla birlikte … plakalı aracın da kiralama faaliyetinde kullanıldığına ilişkin faturaların düzenlediği,

ayrıca … plakalı aracın 6.4.2006 tarihinde kiraya verildiği inceleme elemanına belirtildiği halde aracın söz konusu tarihte kiraya verilmediğine ilişkin bir tespit yapılmadığından söz konusu üç araca ait katma değer vergisinin dönem kazancından indirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı,

diğer beş aracın ise kiralama faaliyetinde kullanıldığına dair bir belge bulunmamakla birlikte 23 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine göre, araçların alımı sırasında ödenen ancak

kiralama faaliyetinde kullanmadığı için 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereği indirim konusu yapılamayan katma değer vergilerinin kurumlar vergisi matrahının

tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmasında davacının şeçimlik hakkının bulunduğu,

davacının da gider olarak kaydetmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı; kiralama faaliyetinde kullanıldığı belirlenen üç aracın motorlu taşıtlar vergisinin dönem kazancından indirilmesinde hukuka aykırılık görülmediği,

ancak kiralama faaliyetinde kullanıldığına ilişkin belge bulunmayan diğer araçların motorlu taşıtlar vergilerinin dönem kazancından indirilemeyeceği gerekçesiyle matrahı azaltmak

suretiyle değiştiren Adana 2. Vergi Mahkemesinin 24.9.2008 gün ve E:2007/1191, K:2008/1051 sayılı kararının; 01 … plakalı aracın 2005 yılında kiralama faaliyetinde kullanılmadığı,

kiralama faaliyetinde kullanılmayan araçların katma değer vergileri doğrudan gider olarak indirilemeyeceğinden amortismana tabi tutulması gerektiği,

ayrıca kiralama faaliyetinde kullanılmayan araçların motorlu taşıtlar vergisinin dönem kazancından indirilemeyeceği ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

araçların motorlu taşıtlar vergisinin dönem kazancından indirilemeyeceği ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi : İsa AYDEMİR

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından,

temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Savcı : Sevil BOZKURT

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için,

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Katma Değer ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Danıştay Kararı

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı,

aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından,

temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, 13.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Karar 

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!
%d blogcu bunu beğendi: