Malpraktis Nedeniyle Açılan Davalarda Görevli Mahkeme

MALPRAKTİS (DOKTOR HATASI) DAVASINDA (MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT) GÖREVLİ MAHKEME

Malpraktis nedeniyle açılan davalarda görevli mahkeme “tüketici mahkemesi” olarak düzenlenmiştir (6502 sayılı Kanun m.3/1-L):

1- Bağımsız çalışan doktorlar aleyhine açılacak maddi ve manevi tazminat davaları tüketici mahkemesinde görülür.

2- Özel hastaneler aleyhine açılacak maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya tüketici mahkemeleri görevlidir.

3- Kamu hastaneleri veya sağlık kuruluşları aleyhine açılan tazminat davalarında idare mahkemesi görevlidir.

4- Tüm kamu hastanelerinde meydana gelen tıbbi malpraktis hallerinde, tam yargı davası olarak nitelendirilen maddi ve manevi tazminat davalarına bakma görevi idare mahkemesine aittir.

5- Vakıf veya devlet üniversitesi hastanelerinde meydana gelen doktor uygulama hataları nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarına bakma görevi idare mahkemesine aittir.

6- Aile sağlığı merkezi veya benzeri nitelikteki kamu sağlık kuruluşlarına karşı açılacak maddi ve manevi tazminat davalarına bakma görevi de idare mahkemesine aittir.

7- Hizmet kusurundan ayrılabilen kişisel kusura dayalı doktor hataları nedeniyle açılacak tazminat davaları adli yargı görevlidir.