EN SON EKLENENLER

Manevi Tazminatta Harç ve Diğer Giderler

Manevi Tazminatta Harç ve Diğer Giderler 2022

Tazminat Avukatı Nedir ?

Tazminat avukatı, uğramış olduğunuz zarar neticesinde meydana gelen mağduriyetinizi gidermek için yasal süreçler takip edecek, müzakere süreçlerini yönetecek, arabuluculuk ve uzlaşma aşamalarında aktif rol oynayacaktır.

Tazminat Davalarına Hangi Avukat Bakar?

Tazminat davalarına giren avukatlara halk arasında tazminat avukatı denilmektedir.

Maddi Tazminat Nedir?

Hukuka aykırı eylem veya uygulamalar neticesinde kişinin malvarlığında bir eksilme meydana gelecek olursa bu durumda oluşan zarar karşılığında ödenecek bedele maddi tazminat denilmektedir.

Malvarlığında eksilme meydana gelmesini geniş anlamda yorumlamak gerekecektir. Kişinin yalnızca mevcut malvarlığında meydana gelen eksilmelerin yanı sıra malvarlığında meydana gelmesini hedeflediği artışlar, yoksun kalınan kar da bu anlamda maddi tazminata konu edilebilmektedir.

Manevi Tazminat Nedir?

Manevi tazminat, hukuka aykırı eylem veya uygulamalar neticesinde kişini duymuş olduğu acı, keder ve elem nedeniyle yıpranmasından kaynaklı olarak ödenecek bedeldir. Manevi tazminatın bedelini belirlerken hakim, takdir yetkisini kullanacak ve kişinin yaşı, ekonomik durumu, olayın doğurduğu etkileri de göz önünde bulundurarak bir tazminata hükmedecektir.

Tazminat Nasıl Hesaplanır ve Ne Şekilde Talep Edilir?

Maddi ve manevi tazminat davaları birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılabilir ve talepler ileri sürülebilir. Haksız fiilin meydana gelmesi, taraflar arasındaki sözleşmeye aykırı davranışların sergilenmesi gibi durumlarda tazminat talep edilebilecektir.

Tazminat talepleri göreve ilişkin farklı bir düzenlemenin olmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılacaktır. Tazminatın hesaplanmasında maddi tazminat taleplerinde zararın tespiti önem arz eder ve somut olarak Mahkeme tarafından hesaplama yapılır. Manevi tazminat talepleri ise soyut bir zararın tazmini için yöneltilir ve kişinin gelir durumu, olaydan ne derece etkilendiği ve sosyal durumu da önem arz eder.

Tazminat Davası Türleri

İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
İdari işlem ve eylemden kaynaklanan zarar nedeniyle idareye karşı açılacak tam yargı davaları,
İdarenin hizmet kusurundan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
Haksız işgalden kaynaklanan ecri misil talepli dava,

Doktor hatasından kaynaklanan (Malpraktis) maddi ve manevi tazminat davaları,
Boşanma davası nedeniyle boşanmada kusurlu olan eşten talep edilecek maddi ve manevi tazminat davaları,
Rekabet kanunu ihlalinden kaynaklanan kartel tazminatı davası,
İşçilik alacaklarından kaynaklanan tazminat davaları,
Bir suçun işlenmesi nedeniyle mağdurun uğradığı zararın tazmini talepli maddi ve manevi tazminat davaları,
Taraflar arasındaki sözleşmenin haksız feshinden kaynaklı tazminat davaları,
Sözleşmenin ihlalinden kaynaklı tazminat davaları,

İstanbul Barosu 2021 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 8.250,00 TL ‘den az olmamak kaydıyla ücretlendirilir.

Tazminat Avukatı ücretleri her avukatın tecrübesi davanın süreçle alakalı zorluk seviyesine göre değişiklik göstermektedir.
Tazminat avukatı vekaletname ücretinin bir kısmını önceden alıp geri kalanını dava sonrası %15 olarak anlaşabilmektedirler.

Manevi tazminat miktarı neye göre belirlenir?

Borçlar Kanununun 56. maddesinde düzenlenen manevi tazminatta kusurun gerekmediği, ancak takdirde etkili olabileceği, 22.6.1966 tarih ve 1966/7 Esas 1966/7 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında açıkça vurgulanmıştır. Bu kararın gerekçesinde, takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar, her olaya göre değişebileceğinden, hâkim bu konuda takdir hakkını kullanırken, ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

Yargıtay’ın görüşlerini içeren bu kısa bilgiler ışığında; belirtildiği üzere, manevi tazminatın tutarını belirleme görevi hâkimin takdirine bırakılmıştır.

Bu tazminatın tutarını belirleme görevi hâkimin takdirine bırakılmış ise de hâkim; Medeni Kanununun 4. maddesinde yer alan hakkaniyet ilkesi gözeterek, hukuk ve adalete uygun miktarda tazminat takdir etmesi gerekmektedir.

Miktarın belirlenmesinde her olaya göre değişebilecek özel hal ve şartların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyecek nedenleri karar yerinde objektif olarak gösterilmesi gerekmektedir.

Hakim manevi tazminata hükmederken;

Saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliğini,
Kişilik hakları zedelenen tarafın, ekonomik ve sosyal durumunu ve kusuru bulunup bulunmadığını ve varsa kusur derecesi,
Kişilik haklarına saldırıda bulunanın kusur derecesini, ekonomik ve sosyal durumunu,
Tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını,
Ülkenin ekonomik koşullarını,
Olayın ağırlığını, tarihini,
Paranın satın alma gücünü

Adalete uygun olup olmadığını göz önünde bulundurması gerekir.

Manevi tazminat kişilik haklarını ihlal eden fiille, tazminat miktarı arasında makul bir oranda olmalıdır,

Bir tarafın zenginleşmesine yol açacak sonuçlar doğurmayacak olmalıdır,
Ölçülülük ilkesine uygun, manevi tazminatın amacına uygun olmalıdır,

Esasında manevi tazminat bir hesaplama temel alınmadan sizin rastgele istediğiniz miktarın hakimin süzgecinden geçip hakimin dünya görüşüne göre karar verdiği bir miktardır.
Maddi tazminatın belirlenebilmesi için oluşan maddi zarar tüm yönleriyle ortaya çıkartılıp bilirkişi marifetiyle hesaplama yaptırılır ve bu rakam üzerinden karar verilir ama manevi tazminatın bir hesaplama kıstası yoktur.

İftiraya tazminat davası açılır mı?

İftira atan kişiye tazminat davası açılabilir. Bu noktada kişilik haklarına saldırı ve birçok mağduriyet sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası açılabilmektedir. İftiraya uğrayan kişi, yaşadığı zararlar sebebiyle iftira atan kişiye tazminat davası açabilir.

Manevi tazminat davası harcı ne kadar?

Kişi açacağı manevi tazminat davası için ilk başta 50.000,00 TL üzerinden harç ödeyecek ve davasını bu şekilde açacaktır. Davanın kaybedilmesi durumunda hem harçları vermiş olacak hem de karşı taraf yani davayı kaybettiği davalı taraf kendisini avukat ile temsil ediyorsa 50.000,00 TL üzerinden karşı vekalet verecektir.

Tazminat davası Para ödenmezse ne olur?

Davalı taraf tazminat ödemesini süresinde yapmaması halinde davacı eş tarafından icra dairesine başvurularak icra takibi başlatabilir. Bu durumda avukat masrafları, İcra Dairesi masrafları, haciz ve satış giderleri gibi ekstra giderlerin tamamı davalı tarafa yükletilir.

Avukat kazandığı davadan ne kadar alır?

5043 sayılı kanunda ücretin belirlenmesi esası olarak avukatın davayı kazandığı kısmının yüzde onu ile yüzde yirmisi arasında arasın da ücrete hak kazanacağı düzenlenmiştir.

Tazminat davasında avukat ücretini kim öder?

Tazminat davasında avukatlık ücreti vekalet vererek dava açılması veya dava ve işlerin takip edilmesi esasına dayanıyorsa bu durumda avukata vekalet veren kimse avukat ücreti ödemekle yükümlüdür.

Manevi tazminat harcı maktu mu?,

Manevi Tazminatta Harç ve Diğer Giderler

Manevi tazminat davası standart belli bir miktar harca değil, davanın konusuna göre değişen bir miktarda harca tabidir. Yani maktu değil, nispi harç söz konusu olur. Somut olayda istenen manevi tazminat miktarı ne kadar çoksa ödenmesi gereken harç miktarı da o oranda artar.

Maddi Zarar Nedir? Maddi Tazminat Nasıl Belirlenir?

Maddi Zararın Kapsamı ve İspatı
Maddi zarar, zarar verici eyleme maruz kalan kişinin malvarlığında zarar verici eylem sonucu meydana gelen durum ile bu eylemden önce mevcut olan durum arasındaki farktır. Malvarlığındaki bu eksilmenin haksız eyleme bağlı ve gerçek olması gerekir.

Maddi zarar iki çeşittir. 1- Fiili zararı Malvarlığındaki aktif azalma), 2-Yoksun kalınan kar(Fiil olmasaydı malvarlığında meydana gelebilecek çoğalma)

Zarar somut ve belirlenebilir ise davacının işi kolaydır. Yoksun kalınan karın belirlenmesinde ise güçlük olabilir. Zararın gerçek miktarının tespit edilemediği durumlarda davacının ispat yükü hafiflemekte, zararın saptanması hakime kalmaktadır. Bu durumda hakim, olayların normal akışını, zarar görenin ekonomik ve sosyal durumunu, aldığı tedbirleri göz önünde tutarak zarar miktarını hakkaniyete uygun takdir eder.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Zamanaşımı

Tazminat davasına başvurmak isteyenler zamanaşımı da göz önünde bulundurmakta. Yine davaya konu olan eyleme ve işleme bağlı olarak süreçlerin değiştiğini unutmamak gerekir. Örneğin iş ya da trafik kazalarına ilişkin bu süre dava sürecine göre netlik kazanır.

Haksız fiil içim belirlenen süre 2 yıldır. Ancak failin fiili öğrenip öğrenmemesi durumuna göre süreç 10 yıla kadar uzatılabilir. Boşanma davaları için de 1 yıllık zamanaşımı göz önünde bulundurulur.

Sözleşme ihlalleri ve trafik kazaları için 10 yıllık zamanaşımına uygun bir şekilde davalar ele alınır. Maddi ve manevi tazminat davası için öncelikle fiilin gerçekleştiği süreç üzerinden zamanaşımı hesaplamalarına yer verilir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Adı üstünde hem maddi hem de manevi olarak zarar içerisinde olan vatandaşların aşmaları uygun görülür.

Kısacası fiile ya da işleme muhatap olan kişileri ilgilendirir. Maddi ve manevi tazminat davası adına:

Manevi ve maddi bütünlüğüne zarar gelenler dilekçelerini sunabilir.
Yine yakınların ve ailenin de zararı tanzim etmesine izin verilir.
Örnek vermek gerekirse ölümle ya da yaralanma ile sonuçlanan iş kazaları mevcut. Bu gibi durumlarda bakmakla sorumlu olduğu kişiler maddi veya manevi zarar içerisine düşerler. Ve zararların giderilmesi için tazminat dilekçelerini sunmalarına izin verilir.

Manevi Tazminatta Harç ve Diğer Giderler 2022

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Kime Açılabilir?

Maddi zarara neden olan her türlü fiil ve işlem tazminat davalarında ele alınır. Ve bu zararların doğmasına neden olan kişilere karşı dava süreci başlatılır. Yine hem gerçek hem de tüzel kişilere ilişkin dava dilekçelerine yer verilir.

En baştan belirttiğimiz üzere maddi ve manevi tazminat davası adına idare de göz önünde bulundurulabilir. Yani devletin işlem ve eylemleri üzerine zarara uğrayanlar tazminata başvurmakta özgür. Kısacası gerçek, tüzel kişiler ve idare için ayrı dava aşamalarına yer verilmektedir.

Tazminat Hakkı Nasıl Doğar

Tazminat hakkı bir trafik kazası sonucu, ihmal suretiyle yolda yürürken başınıza düşen bir saksı sonucu, yanlış tedavi yahut hatalı eksper raporu, hakaret ve kişilik haklarına saldırı, iftira, haksız tutuklama, sözleşmenin ihlali, hava araç kazaları gibi çok geniş bir alanda söz konusu olabilmekte ve uzmanlık isteyen bir alan olarak öne çıkmaktadır.

Manevi Tazminatta Harç ve Diğer Giderler 2022

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu