Tanıma Avukatı Belçika

Tanıma Avukatı Belçika

TANIMA VE TENFİZ NE DEMEKTİR ?

Tenfiz ; verildiği ülkeden başka bir ülkede bir mahkeme hükmünün zorla icra etkisini göstermesidir. Tenfiz davasının açılabilmesi ise tanıma davasının şartlarından başka iki şart daha aranmaktadır:

Karşılıklılık İlkesi: İki devlet arasında bu konuda bir anlaşma ya da böyle bir anlaşma olmasa dahi fiilen tenfize dair bir uygulama varsa veya yabancı ülke yasalarında ilamlarının tenfizine ilişkin bir hüküm varsa yabancı mahkeme ilamı tenfiz edilebilir.

Savunma Hakkına Uyulmuş Olması: O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyapta hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk Mahkemesine itiraz etmemiş olması gereklidir.

Tanıma ; yabancı bir ülkede bir mahkeme hükmünün kesin hüküm etkisinin kabul edilmesi demektir. Tanıma davasının açılabilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır:
Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş bir ilam olmalıdır.
Dava konusu ilamın şekli ve maddi anlamda kesinleşmiş olması gerekir.

İlamın Hukuk Davalarına İlişkin Olması Gerekir.
Yabancı İlamın Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisine Girmeyen Bir Konuda Verilmiş Olması Gerekir.
Dava Konusu Yabancı İlamın Türk Kamu Düzenine Açıkça Aykırı Olmaması Gerekir.
Yabancı İlamın Kanunlar İhtilafı Kurallarına Uygun Olması Gerekir.

Tanıma Tenfiz Avukat Atanması ve Belgeleri

İlk adımı doğru tanıma tenfiz avukatı atanması olarak sayarsak, devamında sağlamamız gereken belgeleri;

Yurtdışında boşanmanın gerçekleştiğine dair mahkeme kararı,
Boşanma kararının kesinleştiğine dair yazı,
Boşanma kararının Türkçe tercümesi,
Konsolosluktan alınan onay,

olarak sıralayabiliriz.

Bu belgeler hazırlandıktan sonra dava iki şekilde sürebiliyor. Öncelikle iki taraf da Türkiye’de bir avukata vekâlet vermişse dava açılıyor. Mahkeme dava gününe karar veriyor.

Avukatlar karşılıklı çalışarak maksimum üç ay içinde boşanma kararını çıkartıyor.

Diğer durumda ise taraflardan biri Türkiye’de bir avukata vekâlet veriyor. Dava açılıyor, vekâlet vermeyen eşe bir tebliğ yollanıyor. Eğer bu tebliğe yurtdışından herhangi bir itiraz gelmezse boşanma sonuca bağlanıyor ve sonuç vekâlet vermeyen eşe tekrar yollanıyor. Bu durumda ise dava maksimum on iki ay içinde tamamlanıyor.

Tanıma Tenfiz Avukatı İle Dava Süresi

Kısaca doğru tanıma tenfiz avukatı ile bilinçli şekilde açılmış bir dava maksimum bir sene sürüyor. Gurbetçilerimizin tek yapması gereken doğru avukatı bulabilmek.

Tanıma Tenfiz ve Uluslararası Hukuk

Türkiye’de tanıma ve tenfiz avukatı yardımı ve uluslararası hukuk davalarında hukuki danışma hizmeti için avukatlık ve arabuluculuk büromuza ulaşabilirsiniz.

Yabancı ülke mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi

Yurtdışında boşanma,
Yabancı ülke mahkemeleri veya idari makamları tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye’de nüfusa tescili,
KHK düzenlemesi ile dava olmadan idari yolla tanıma,
Konsolosluk işlemi ile tanıma,
Uluslararası velayet davaları,
Velayet hakkının ihlali,
Çocuğun mutat yerleşim yerinin değiştirilmesi,
Uluslararası çocuk kaçırma,
Uluslararası çocuk iadesi davası,
Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Uluslararası Lahey Sözleşmesi,
Lahey Sözleşmesi uyarınca iade talebinin reddi,
Velayet ve çocuk iadesi davalarında çocuğun istek, tercih ve iradesinin önemi,
Uluslararası sözleşmelerin uygulanması ve hukuki niteliği,
Uluslararası boşanma davaları,
Yurtdışında verilen kısıtlama, vesayet ve vasilik kararlarının Türkiye’de tanınması ve uygulanması,

Yurtdışında Bulunan Muhataba İlanen Tebligat

Teb. K m. 28’e göre;

“Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. Yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılamayan ve ikametgahı, meskeni veya iş yeri de bulunamayan kimsenin adresi meçhul sayılır.

Yabancı memleketlerde oturanlara ilanen tebligat yapılmasını icap ettiren ahvalde tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı memlekette bulunan kimsenin malum adresine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasına koyar.”

Yurtdışında yaşayan ve diğer yollarla tebligat yapılamayan kimseler için de ilanen tebligat mümkündür. Bu durumda Türkiye’de yaşayan kişiler için geçerli olan ilanen tebligat usulü uygulanır ve tebliğ olunacak evrak ayrıca muhatabın yurtdışı adresine iadeli taahhütlü mektupla gönderilir.

Yurtdışında Yaşayan Kişinin Vekiline Tebligat

Yukarıda yapılan açıklamalar yurtdışında yaşayan muhatabın bizzat kendisine yapılacak tebligatlar için geçerlidir. Muhatap, ilgili davada avukat ile temsil ediliyorsa, avukatına yapılan tebligatlar kendisine yapılmış sayılır.

BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI NE KADAR SÜRER ?

Boşanma kararının Türkiye’de tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş Fransa’da ise Fransa’ya tebligat yapılması gerekecektir. Davalı eş itirazda bulunmazsa yine tanıma gerçekleşir.

TANIMA VE TENFİZ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR ?

Tanıma kararı , Fransa mahkeme kararının tespit edilmesine yönelik bir karardır. Tanıma kararında, tenfiz de olduğu şekilde devlet organlarının harekete geçme ve işlem yapması gerekmemektedir.

Tenfizde aranmakta olan bütün koşullar tanıma için aranmamaktadır. Tanımada daha az koşul bulunmaktadır.
Fransız mahkeme kararına tanıma kararı alınması için tenfiz kararı alma şartı bulunmamaktadır. Fakat Fransız mahkeme kararına tenfiz kararı alabilmek için tanıma kararı şartı bulunmaktadır. Yani tenfiz kararı tanıma kararını kapsamaktadır.

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir.

Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir.

Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.
Tanımada kesin hüküm etkisinin , hükmün verildiği ülkede kesinleşme tarihinden itibaren geçerlidir.

Tenfizin zorla icra etkisi ise , tenfiz kararının kesinleştiği tarih ile geçerli olmaktadır.

Tanıma Avukatı Belçika

BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI AÇMA SÜRESİ

Fransa’da yapılmış bir boşanmayı Türk Mahkemelerinde tanıtmak için konulmuş bir süre kısıtlaması olmamakla beraber, boşanma kararının tanıtılmamasından kaynaklanacak sorunlar doğacaktır.

Türkiye’de taraflar halen evli görüneceğinden, eşlerden birisi öldüğü takdirde, diğer eş onun mirasından pay sahibi olabilecektir.

Fransa’da verilen boşanma kararının üzerinden yıllar geçmesi, ileride açılacak Boşanma tanıma davasında, karşı tarafın tebligat adresini değiştirmesi neticesini doğurabilir. Boşanma tanıma ve tenfiz davalarında, karşı tarafa tebligat yapılması zorunlu olduğundan, bu dava çok uzayacak, hatta tebligat yapılamaz ise sonuçlanmayacaktır.

Bu nedenle yurtdışı boşanma, tanıma tenfiz veya muhatabın yurtdışında bulunduğu diğer özel hukuk davalarında vekilinin bulunması, hem maliyeti azaltıcı hem de süreci hızlandıran bir durumdur.

Avukata Vekaletname Verme

Avukatın sizin adınıza işlem yapabilmesi için yurt içinde noter kanalı ile yurtdışında konsolosluk aracılığı ile vekalet çıkartmanız gerekmektedir. Vekalet çıkarabilmeniz için yanınızda T.C. kimlik numaranızın yer aldığı nüfus cüzdanınız veya pasaportunuz ve avukata ait bilgilerin bulunması yeterlidir.

Ayrıca şirketler için, şirket yetkililerinin imza sirküleri ve yetki belgesi gerekmektedir. Şirket yetkilisi şirket adına vekalet verirken kendi adına da asaleten vekalet verebilir.

Boşanma, tanıma ve tenfiz için vekalet çıkarılırken yanınızda en az 2 adet resim bulunmalı ve notere mutlaka boşanma, tanıma ve tenfiz için vekalet verildiği söylenmelidir.

Tanıma Avukatı Belçika

error: İçerik korunuyor !!