Çarşamba, Mart 3, 2021

İLETİŞİM ⇒  0545 381 08 26

Ana Sayfa ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI Vergi Ziyaı Cezalı KDV’nin İptali İstemi

Vergi Ziyaı Cezalı KDV’nin İptali İstemi

Vergi Ziyaı Cezalı KDV’nin İptali İstemi

Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2015/4255 Başvuru Numaralı Kararı – Vergi Ziyaı Cezalı KDV’nin İptali İstemi

Anayasa Mahkemesi Kararı 2015/4255

15 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31245

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

KARAR

TESLİME AY DOĞAN BAŞVURUSU

Başvuru Numarası: 2015/4255

Karar Tarihi: 9/6/2020

BAŞVURUNUN KONUSU

Başvuru, vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin iptali istemiyle açılan davanın derin ve süregelen içtihat farklılığından kaynaklı olarak reddedilmesi nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

BAŞVURU SÜRECİ

  1. Başvurular 9/3/2015 tarihinde yapılmıştır.
  2. Başvurular, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan An incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.
  3. Komisyonca başvuruların kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

  4. 2015/4255 numaralı bireysel başvuru ile farklı tarihlerde yapılan 2015/4256. 4257, 4258. 4260, 4261, 4262. 4263, 4265, 4266, 4268. 4269. 4270. 4272. 4273, 4275, 4276. 4277. 4278, 4279. 4280, 4281, 4282. 4283. 4284 ve 4285 numaralı bireysel başvuruların konu yönünden hukuki irtibatlarının bulunması nedeniyle 2015/4255 numaralı bireysel başvuru dosyası ile birleştirilmesine, incelemenin bu dosya üzerinden yürütülmesine ve diğer başvuru dosyalarının kapatılmasına karar verilmiştir.
  5. Bölüm Başkanı tarafından başvuruların kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.
  6. Başvuru belgelerinin bîr örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık, görüş bildirilmesine gerek görülmediğini belirtmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

  1. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ilgili olaylar özelle şöyledir:

Başvurucu, perakende kitap ticareti işi ile uğraşmaktadır.

Başvurucunun, hakkında olumsuz tespit bulunan P. Limitet Şirketinden mal ve hizmet alımı yaptığının saptanması üzerine 21/12/2012 tarihli yazıyla 2008. 2009 ve 2010 takvim

yıllarına ait kanuni defter ve belgelerini on beş gün içinde ibraz edilmesi başvurucudan talep edilmiştir. Ancak söz konusu yazının tebliğine rağmen başvurucu, defter ve belgelerini vergi inceleme elemanına ibraz etmemiştir.

Vergi inceleme elemanınca düzenlenen 2/1/2013 tarihli vergi inceleme raporunda,

başvurucunun geçerli bir mazeret sunmaksızın kanuni defter ve belgelerini ibraz etmemesi nedeniyle 2008, 2009 ve 2010 yıllarında yaptığı alışlara ilişkin katma değer vergisi

indirimlerinin reddi suretiyle katma değer vergisi tabloları yeniden oluşturulmuş ve buna göre ortaya çıkan farkın üç kat vergi zivaı cezalı olarak tarh edilmesi önerilmiştir. 4/1/1961

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‘nun 30. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca resen takdir nedenleri arasında sayılan defter ibraz etmeme fiili dolayısıyla başvurucu hakkında

vergi incelemesi, kayıtlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğünde tutulan tarh dosyası üzerinden yürütülmüştür. Katma değer vergisi indirimlerinin reddî, 25/10/1984 tarihli

ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu‘nun 29. ve 34. maddeleri uyarınca kanunda belirlenen koşulların oluşmadığı gerekçesine dayandırılmıştır.

  1. Vergi inceleme elemanının önerisi doğrultusunda başvurucu adına üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarh edilmiştir.

Başvurucu, farklı dönemlere İlişkin olarak adına tarh edilen cezai» tarhiyatlara karşı Adana 1. Vergi Mahkemesinde (Mahkeme) davalar açmıştır.

Dava dilekçelerinde Danıştay kararlarına atıfta bulunularak indirilen katma değer vergisinin gerçekten yüklenilip yüklenilmediği İncelenmeden davanın doğrudan reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Dilekçelerde, elektronik ortamda tutulan muhasebe kayıtlarının incelenerek indirim konusu yapılan katma değer vergisinin gerçekten yüklenilip yüklenilmediğinin tespit edilebileceği belirtilmiştir.

Dilekçelerde ayrıca yeterli bir süre verilmesi hâlinde defter ve belgelerin ibraz edilebileceği ifade edilmiştir.

Mahkeme 12/6/2013 tarihli kararlarıyla vergi ziyaı cezasının tekerrür hükümleri uygulanarak artırılan kısmını iptal etmiş, tarhiyatın diğer kısmı yönünden ise davaları reddetmiştir.

Kararın gerekçesinde, mal ve hizmet alışları nedeniyle katma değer vergilerinin indirim konusu yapılabilmesi için yüklenilen vergilerin fatura veya benzeri vesikalarla belgelendirilmesi ve bu belgelerin kanuni defterlere aynı yıl içinde kaydedilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Mükellefler tarafından yüklenildiği beyan edilerek ilgili dönemlerde hesaplanan vergiden indirilen katma değer vergilerinin doğru olup olmadığının veya bu vergilere ilişkin belgelerin

kanuni defterlere kaydedilip kaydedilmediğinin 213 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca kanuni defter ve belgeler üzerinde yapılacak inceleme ile tespit edilebileceği belirtilmiştir.

Dolayısıyla zamanaşımı süresi içinde ilgili makam vc memurlarca istenmesi durumunda yasal defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmesi gerektiği, başvurucunun geçerli

herhangi bir mücbir sebebe dayanmaksızın ibraz yükümlülüğü altında olduğu yasal defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmediği, buna göre indirim konusu ettiği katma değer

vergisi tutarlarının dayanağını oluşturan alış belgelerini yasal defterlerine kaydettiğini kanıtlayamadığından başvurucunun katma değer vergisi indirimlerinin reddedilmesi

suretiyle salınan vergi ile kesilen cezada hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçeleriyle dava reddedilmiştir.

İ 4. Başvurucunun aynı iddiaları öne sürerek yaptığı temyiz başvurularını inceleyen Danıştay Üçüncü Dairesi (Daire) mahkeme kararlarını onamıştır. Başvurucunun kararın düzeltilmesi istemleri de aynı Daire tarafından reddedilmiştir.

Devamı İçin Tıklayınız..

SON EKLENENLER