CEZA HUKUKU

Asliye Ceza Mahkemesi Görevleri

Asliye Ceza Mahkemesi Görevleri

Asliye Ceza Davaları ile İlgili Merak Edilen Sorular

Asliye ceza mahkemeleri yargı kolundaki ceza mahkemelerinden biridir. Tek bir yargıç atanır.

Özel mahkeme çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi, ceza mahkemesi olarak kurulanlar hariç, kamu davası olarak ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesi olarak ikiye ayrılır.

Asliye ceza mahkemesi, ağır ceza mahkemesine göre daha az yaptırımla suçların yargılama aşamasını izlemektedir.

Adli yargı kolundaki ceza mahkemelerinden birisidir. Tek hakimle görev yapılmaktadır.

Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçlar ve Davalar Nelerdir?

Asliye ceza mahkemesinin hangi davalara bakmakla görevli olduğu, kanun maddesinde ilgili suç için öngörülen hapis cezasının üst sınırı dikkate alınarak belirlenmektedir. Suçun cezasının üst sınırı 10 yıldan fazla veya özel bir düzenleme ile başka bir mahkeme görevli değilse, görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur (5235 Sayılı Kanunu md. 24).

Asliye ceza mahkemeleri, TCK’da düzenlenen aşağıdaki suçlar ilgili davalara bakmakla görevlidir:

Vergi kaçakçılığı suçları,
İhaleye fesat karıştırma suçu,
Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu,
Kasten adam yaralama suçu,
Taksirle adam yaralama suçu,
Cinsel taciz suçu,
Cinsel saldırı suçu (TCK md.102/1),
Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu,
Tehdit suçu,
Şantaj suçu,
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu,
Konut dokunulmazlığının ihlali suçu,
Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu,
Hakaret suçu
Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu
Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu,
Hırsızlık suçu
Mala zarar verme suçu,
Güveni kötüye kullanma suçu,
Bedelsiz senedi kullanma suçu,
Basit dolandırıcılık suçu (TCK md. 157),
Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu,
Karşılıksız yararlanma suçu,
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu,
Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu,
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu,
Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçu,
Gürültüye neden olma suçu,
İmar kirliliğine neden olma suçu,
Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu,
Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçu,
Usulsüz ölü gömülmesi suçu,
Parada sahtecilik suçu
Mühür bozma suçu,
Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu,
Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçu,
Özel belgede sahtecilik suçu,
Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu,
Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu,
Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu,
Suç işlemeye tahrik suçu,
Suçu ve suçluyu övme suçu,
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu,
Kanunlara uymamaya tahrik suçu,
Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma suçu,
Hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçu,
Fuhuş suçu,
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu,
Dilencilik suçu,
Aynı konutta birlikte oturduğu kişilere kötü muamele suçu,
Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu,
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu,
Tefecilik suçu,
Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu
Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu,
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu,
Görevi kötüye kullanma suçu,
Görevi yaptırmamak için direnme suçu,
İftira suçu,
Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçu,
Suç üstlenme suçu,
Suç uydurma suçu,
Suçluyu kayırma suçu,
Yalan tanıklık suçu,
Yalan yere yemin suçu,
Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık suçu,
Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçu,
Suçu bildirmeme suçu,
Soruşturma veya kovuşturmanın gizliliğini ihlal suçu,
Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu,
Muhafaza görevini kötüye kullanma suçu,
Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme suçu,
Hükümlü veya tutuklunun kaçması ve ayaklanması suçu,
İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçu,
Cumhurbaşkanına hakaret suçu,
Halkı askerlikten soğutma suçu,
Askeri yasak bölgelere girme suçu.

Ağır Ceza Mahkemesi kaç celse sürer?

Ağır ceza davalarında dava süresinin yaklaşık olarak 1 ila 3 yıl arasında sürdüğü kabul edilebilir. Ancak yargılamanın işleyiş hızını etkileyen birden fazla faktör bulunması nedeniyle sürecin daha kısa sürmesi yahut öngörülenden daha uzun sürede neticelenmesi de muhtemeldir.

Asliye Ceza Mahkemesi En Fazla Yıl Ceza Verebilir?

Bir suç için kaç yıl hapis ve hangi hükmün verileceği hakimin takdirindedir.

Kanun, suçun yaptırımı için bir alt ve üst sınır getirse de, faile kaç yıl hapis veya ne kadar adli para cezası verileceği hâkimin takdirindedir.

Ayrıca sanık hakkında verilecek hükmü etkileyecek delillerin değerlendirilmesi, cezai sorumluluğu ortadan kaldıran veya azaltan sebeplerin olup olmadığı detaylı olarak inceleneceğinden, asliye ceza mahkemesinin vereceği karar bu parametreler doğrultusunda değerlendirilir.

Asliye ceza mahkemesi en fazla 10 yıla kadar suçlardan sorumlu olduğu için, bir suç adına en fazla 10 yıl hapis cezası verilebilir.

Asliye Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz

İtirazlar mahkeme kararları adına yapılmalıdır; ancak kararın açıklanmasının ertelenmesi kararı adına temyiz başvurusu yapılabilir.

Hükmün açıklanmasının ertelenmesi kararı 2 yıl veya daha az hapis veya adli para cezası adına verilir. Temyiz başvurusu usulü Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 268. maddesinde düzenlenmiştir.

Hakim itirazı uygun görürse kararını düzeltir; Kararı uygun görmediği takdirde itirazını incelenmek üzere yetkili makama gönderir (CMK madde 268/2).

Hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar veren asliye ceza mahkemesinin kararına itirazın incelenmesi, bulunduğu yer ağır ceza mahkemesince yapılacak ve itirazın incelenmesi Ağır ceza mahkemesi kararı, o yerde birden fazla ağır ceza mahkemesi varsa incelemeyi bir sonraki daire olan ağır ceza mahkemesi yapacaktır (CMK 268/3-c).

Asliye Ceza Mahkemelerinin Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Yargı Yolları

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı yapılabilecek başvurulardan biri itirazdır.

İtiraz yoluna, Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından verilen ara kararlara karşı başvurulabilir. Ara kararlar davanın nihai sonucuna ilişkin kararlar olmamakla birlikte kesin olmayan, yargılamanın devamı sırasında verilen kararlardır.

Asliye Ceza Mahkemelerinde daha çok tutuklamaya ilişkin verilen kararlara itiraz edilmektedir. Tutuklama kararına karşı bu kararın tebliğinden veya tefhiminden itibaren yedi gün içerisinde itirazda bulunulmalıdır.

Aksi takdirde mahkemece itiraz dikkate alınmayacaktır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) karalarına karşı da itiraz yoluna başvurmak mümkündür. Yedi günlük süre tefhimden itibaren işlemeye başlar.

Asliye Ceza Mahkemesinin hemen hemen her kararına karşı istinaf yolu açıktır. Asliye Ceza Mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tefhimden veya temyizden itibaren yedi gün içerisinde kararı veren mahkemeye istinaf talebini içeren bir dilekçeyle başvuru yapılması gerekmektedir.

Yedi günlük süreler kanundan kaynaklanan kesin süreler olduğundan aynı zamanda hak düşürücü sürelerdir.

On beş yıl ve daha fazla olan cezalarda ise Bölge Adliye Mahkemeleri istinaf talebi aramaksızın resen incelemede bulunmaktadır.

Asliye Ceza Mahkemelerinde Verilen Kararlar Nelerdir?

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılama sonucu verilebilecek olan nihai kararlar şunlardır:

Beraat Kararı,
Mahkumiyet Kararı,
Ceza Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Verilen Karar,
Davanın Düşmesi Kararı,
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararı,
,Verilen bu kararlara karşı kanun yollarına başvurulabilmektedir.

Asliye Ceza Davaları ile İlgili Merak Edilen Sorular

Asliye ceza davalarında istinaf süresi nedir?

Asliye ceza davalarında istinaf süresi, kararın öğrenilmesinden sonra 7 gün olarak belirlenmiştir.

Asliye ceza davalarında vekalet verilebilir mi?

Evet, asliye ceza davalarında müvekkillerin avukatlarına vekalet vermeleri mümkündür.

Asliye ceza mahkemesinde karara itiraz edilebilir mi?

Asliye ceza mahkemesine itiraz dilekçesi vermek mümkündür. Asliye ceza davalarında kesin karara itiraz, karar verildikten sonra 7 gün içerisinde yapılmalıdır.

Ceza temyiz süresi ne kadardır?

Asliye ceza davalarında ceza temyiz süresi, istinaf mahkemesi kararının tebliğinden itibaren 15 gündür.

Asliye ceza mahkemesinde şikayetten vazgeçmek mümkün müdür?

Evet, davacı tarafın asliye ceza davalarında şikayetten vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda şüpheliden şikayetçi olan taraf, davadan vazgeçme dilekçesini doğrudan Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği’ne ithaf ve teslim etmelidir.

Asliye Ceza Mahkemesi Avukatlık Ücreti

Asliye ceza mahkemelerinde belirtilen ücretin altında olmamak kaydıyla ücret belirleyebilecektir.

Dosyanın bulunduğu il veya ilçe, dosyanın iş yükü, sürecin uzunluğu, delil sunumu gibi birden çok faktör ücrete yansıtılacaktır.

Vekaletname harcı, müvekkil ile ceza avukatı arasında ortak karar alınarak belirlenebilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu