TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Şirket Avukatı

Avrupa Yakası Şirket Avukatı

Teknoloji ve İnternet kullanımı yaygınlaştıkça bilgiye erişimin kolaylaştığı global dünyada hukuk forumlarındaki ve diğer platformlardaki bilginin kaynağı bilinmediği için manipülasyona açık hale gelmektedir. Nitekim bu aşamada birçok sorunun cevabı da ya yanlış verilmekte ya da eksik verilmektedir.

Şirket Avukatı

Bu aşamada her şey yolundayken bir avukattan danışmanlık hizmeti almak, bir hukuki ihtilafa düştükten sonra bir uzmandan yani avukattan hukuki yardım almaktan daha muteberdir. Bu durum hasta olmadan önce düzenli ve sağlıklı beslenip düzenli doktor kontrolüne gitmenin, hastalandıktan yani iş işten geçtikten sonra gitmekten daha önemli olduğu görüşünün hukuk camiasındaki bir yansımasıdır.

Şirketinize, ailenize ve şahsınıza alacağınız uzman hukuki danışmanlık sistemi ile hukuki problemler daha vukuu bulmadan önlenebilecek ve korunabilecek, her attığınız adımı kanuni prosedüre göre işletilecek, yaşam kaliteniz artacak ve en önemlisi gereksiz dava ve tazminat harcamalarının önüne geçilerek maliyetler aşağıya çekilecektir.

Hukuki sorunun ortaya çıkması anında hukuki danışmanlık acil tıbbi müdahale benzeri nasıl hayat kurtarımı olabiliyorsa, hukuki olarak da hak kayıplarının önüne geçebilecektir.

Özellikle ifade etmek gerekir ki şirket hukuki danışmanlığı, diğer adıyla şirket avukatlığı çok önem teşkil eden bir olgudur. Şirket mezarlıkları ” kendine aşırı güvenen ve hukuk profesyonelleri olan avukatlardan danışmanlık hizmeti almayan girişimcilerle” doludur. Girişimcilerin planlama ve maliyet hesabı yaparken avukattan alacakları danışmanlığı hesaba katmaları iş planı gereğidir ancak avukata vereceği danışmanlık hizmeti meblağının katbekat fazlasını avukat sayesinde kazanacağını ya da kaybetmeyeceğini hatırlaması gerekir.

Unutmayın ki alacağınız Hukuki Danışmanlık sisteminin en çok size ve şirketinize faydası dokunacaktır.

Şirket Avukatı Ne İş Yapar?
Şirket Avukatı

Şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm hukuki prosedürlerde yol gösterir.
Şirketin hazırladığı tüm sözleşmeleri düzenler, karşı taraftan gelen tüm sözleşmelerin kontrolünü sağlar.

Şirketin sermaye arttırma veya azaltma işlemlerini yürütür.
Hukuki danışmanlık hizmeti vererek, şirketin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki bilgileri sağlar.
Şirketin tüm tahsilat işlemlerindeki icra işlemlerini yürütür.
Şirket ile ilgili tüm vergi ihtilaflarına ilişkin hukuki işlemleri gerçekleştirir.
Şirket aleyhine açılmış davaların takibini sağlar.

Şirket lehini dava açar.

Şirket avukatı veya diğer adıyla şirket hukuki danışmanı;

Şirketim tüm dava ve icra dosyalarını takip eder.
Şirket adına tüm ticari sözleşmeleri hazırlar.

Şirket adına akdedilebilecek tüm iş sözleşmeleri, işçi-işveren evraklarını, protokol ve metinleri hazırlar ve takibini sağlar.

İnsan kaynakları birimi ile koordineli çalışır ve onlara tüm hukuki desteği verir.
Muhasebe birimi ile koordineli çalışır ve onlara tüm hukuki desteği verir.

İşçilerle ilgili tüm özlük dosyaları, ücret bordroları ve ilgili metinleri hazırlar ve denetler
İhtarnameler ve borç-alacak cari bakiyeleri ile ilgili risk analizi yaparak icra-i faaliyet ile tahsilat sağlar.

Asal Hukuk Danışmanlık olarak uzman kadrosu ile başta Şirket Danışmanlığı Avukatlığı, İcra-İflas Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, İmar ve Kentsel Dönüşüm Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Ceza Hukuku, Aile-Miras Hukuku, Bankacılık Hukuku ve Borçlar Hukuku alanları olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında bulunan şahıs ve şirketlerden oluşan müvekkillerine hukuki danışmanlık, dava ve icra takibi konularında her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Şirket avukatınız, firmanıza ticaret hukuku ve iş hukuku alanlarında hizmet vermektedir.

Şirket Avukatı Ne Fayda Sağlar?
Şirket Avukatı

Şirketiniz, ticari hayatını sürdürürken, geleceğe daha sağlam adımlar atmak için ticaret hukuku konularında firmanızın ve çalışanlarınızın hakları korumak ve sizleri bilgilendirmek biz avukatların görevidir. Şirket sahipleri veya yöneticileri için bazen karmaşık bir durum oluşturan bu konular, şirket avukatınız ile çözüm bulacak ve hukuki prosedürler yerine getirilecektir. Aynı zamanda şirketinizin bir hukuki danışmanı olacaktır.

Ticaret hukuku oldukça kapsamlıdır. Kanunda yer alan usullerin yerine getirilmesi, süreçlerin takip edilmesi ve hukuki sürecin sonlandırılmasına kadar hukuki konuları şirket avukatınız üstlenir ve size yol gösterir.

Bu süreçte şirket avukatı sadece haklarınızı korumak veya şirket lehine karar vermenin yanı sıra dava sürecinde her iki tarafında haklarını bilerek şirket olarak fazla ödeme yapmanızı da önlemiş olur. Bu konuyu daha iyi anlatmak gerekirse, bir iş davasında şirket avukatının görevi şirketi haklı çıkarmak değildir.

Buradaki asıl amaç, işveren ve işçinin hakları bilerek ve koruyarak dava aşamasında çalışana fazla ödeme yapılmasını önlemek amacıyla tedbirler almakta şirket avukatının görevidir.

Şirket Avukatı

Avukatlık Ücreti

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu olarak şirket avukatlığı veya şirket müşavirliği hizmeti kapsamında şirketinize vereceğimiz hizmetler dahilinde bir ücret belirlenir. Şirket avukatının firmanıza sağlayacağı katkıları göz önünde bulundurduğunuzda avukatlık ücreti çok cüzi bir rakam olacaktır.

Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukat , Şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurması konusundaki zorunluluk, Türk Ticaret Kanununda yapılan yeni düzenlemelerin bir sonucu olarak gündemde olan bir hukuki konudur.

Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukat, Şirket Avukatı

Bu düzenlemeler ile bazı şirketlerde sözleşmeli avukatların bulundurulması zorunluğu genel olarak Türk Ticaret Kanunu tarafından getirilmiş olduğu sanılsa da gerçekte durum bu şekilde değildir.

Şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunlulukları 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile birlikte getirilmiş bir durum olmaktadır.

Bu konuda 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 35’inci maddesinde yer almakta olan hükümler incelendiğinde; kanun işlerinde ve hukuki olan meselelerde konu hakkında mütalaa vermek, hakem heyeti, mahkeme veya yargı yetkilisi olan kişilere haiz olan ve diğer organların huzurunda gerçek veya tüzel kişilere ait olan hakları dava etmek, bunları savunmak, adli işlemlerin takibini yapmak ve bu işlemler için evrakları düzenlemek sadece barolara kayıtlı olan avukatlara ait olduğu açıkça görülmektedir.

Genel olarak bakıldığından dava açma yetkisine sahip olan herkes kendi davasına ait tüm evrakları düzenleme ve davasını kendisi bizzat açma hakkına sahiptir.

Ancak bundan önceki Türk Ticaret Kanunun’da bulunan 272’nci madde hükümleri uyarınca esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla sermayesi olan anonim şirketler ve üye olan kişi sayısı yüz ile daha fazla olan kooperatifler sözleşmeli avukat bulundurmak zorunda olduğu belirtilmektedir.

Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukat

Ancak eski Türk Ticaret Kanununda yer almakta olan bu hükmü karşılayabilecek olan yeni bir hüküm mevcut olarak yürürlükte olan Türk Ticaret Kanununda bulunmamaktadır.

Bu sebeple de şirketler için uygulamadan sözleşmeli avukatların bulundurulması konusunda zorunluluğun kalktığı gibi bir yanılgı ortaya çıkmaktadır. Bu konuda İstanbul’da avukat araştırmaları yaparak şirketler için konusunda uzman avukatlar bulunabilmektedir.

Avukat Kanunun 35’inci maddesinde yer alan hükümler uyarınca bazı şirketlerde sözleşmeli olarak avukat bulundurma zorunluluğu ise hala mevcut olmaktadır. Bu madde uyarınca, esas sözleşmesi beş yüz bin Türk Lirası olan ve kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olan şirketlerde sözleşmeli olarak avukat bulundurma zorunluluğu mevcut olmaktadır.

Bunun yanında esas sermayesi en az iki yüz elli bin Türk Lirası olan anonim şirketler içinde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu mevcut olmaktadır. Bunların yanında üye sayısı yüz veya daha fazla olan kooperatifler içinde kanunda yer alan ilgili madde uyarınca şirket sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu mevcut olmaktadır.

Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukat , Şirket Avukatı

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma

Sözleşmeli avukat olarak ifade edilen, çalıştığı şirkette bir iş sözleşmesi ile süreklilik arz edecek şekilde bir bağı olan ve çalışan avukattır. Kanunlarda bu konuda getirilmiş olan zorunluluklar nedeni ile şirketlerin hukuki süreçleri başlatma ve bunları takip konusunda işlemler yapabilmeleri ile sözleşmeli avukat bulundurması gerekmektedir.

Bir avukatın şirkette çalıştırılması ve iş sözleşmesinin düzenlenmesi konunda madde incelendiğinde, sözleşmeli avukat bulundurma ifadesinin kullandığı görülmektedir.

Bu şekilde yer alan ifade ile şekil şartı konusunda bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir. Bu sebeple şirketlerde kanunlarda belirtilmiş olan sözleşmeli avukat bulundurulma zorunluluğu nedeni ile düzenlenecek olan iş sözleşmesinin yazılı veya sözlü olması mümkün olabilmektedir.

Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukat , Şirket Avukatı

Bunun yanında yapılacak olan iş sözleşmesinin içeriğinin tarafların belirlemesi konusunda bir kısıtlama olmadığı da anlaşılmaktadır. Düzenlenecek olan sözleşmede ücret bilgisinin yer almasının bir zorunluluk olması yanında, ücret miktarı konusunda bilinen zorunlu ücretin altında olmamak şartı ile tarafların kararlaştırdığı bir miktar olması mümkündür.

Şirketlerde mevcut olan sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu bazı durumlarda yanlış anlaşılabilmektedir. Özellikle şirketlerde daimi olarak istihdam edilmiş olan avukatların zorunlu avukat bulundurma konusunda yeterli olduğu düşünülmektedir.

Şirketlerde bulundurulan ve daimi olarak görev yapan şirket avukatlar zorunlu avukat bulundurma konusunda yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamamaktadırlar. Bu konuda şirketlerin dikkatli olması ve ceza almamaları için daimi şirketlerde görevli olan şirket avukatlar ile sözleşmeli avukatların farklı olduğunu bilmeleri gerekmektedir.

Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukat , Şirket Avukatı,

Anonim Şirketlerde Avukatın Görevleri

Anonim şirketler ile alakalı tüm davaların takip edilmesi,
Anonim şirketler ile alakalı tüm icra dosyalarının takip edilmesi,
Anonim şirketler ile alakalı olarak vergi ihtilaflarına ilişkin tüm hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi,
Anonim şirketler ile alakalı tüm hukuki konularda istenildiği takdirde hukuki olarak görüşünü beyan etmesi,
Anonim şirketin adına gelen veya anonim şirket tarafından gönderilen veya gönderilmesi gereken hukuki konulardaki yazışmaların yapılmasının sağlanması ,(İhtarname, cevabi müzakere, ihbarname ve buna benzer yazışmalar)
Anonim şirketin ilgili mevzuat değişikliklerini şirketlere mail olarak bildirmek,
Adli veya idari merciler ile vergi itiraz ve temyiz komisyonlarına intikal etmiş olan ihtilaflar ve icra dairelerinden gelen adli tebligatlara tebellüğ etmek ve yapılması gerekli işlemleri şirketlere bildirmek,
Anonim şirketin istemesi halinde sözleşme düzenlemek,
Anonim şirketin avukatı tarafından düzenlenmeyen sözleşmeleri imza onayı gerçekleşmeden önce incelemek ve hukuki açıdan yazılı şekilde görüş bildirmek,
Anonim şirketin genel kurulunun yasaya uygun olmasının sağlanması ve bu konuda şirketi bilgilendirmek,
Yapılan yasal düzenlemelerde, anonim şirketlerin açtığı veya onlar hakkında açılmış olan davalarda avukat sözleşmesi, öngörülen izlenimi vermekte olup uygulama konusunda da danışmanlık sözleşmesi yapılması istenmekte ve bu şekilde uygulamalar yapılmaktadır. |

Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukat

Ticaret ve Şirket Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri

Gümrük davaları,
İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları,
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar,
Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi,
Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü,
Ticari şirketlerin alım ve satımı,
Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri,
Ortaklık sözleşmeleri,
Kıymetli evrak hukuku,
Risk Sermayesi,
Sermaye Piyasaları,
Kredi sözleşmeleri,
Leasing sözleşmeleri,

Şirket ve Ticaret Avukatı Danışmanlık Hizmetleri

Haksız rekabet,
Şirket yönetimi,
Uluslararası distribütörlük anlaşmaları,
İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri,
Kredi anlaşmaları,
Tüketicin korunması,
Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri,
Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler,
Yurtdışı alacak takibi,
Yurtdışı yatırım danışmanlığı,
Gümrük işlemlerinin yapılması,
İhracat tahsillerinin denetlenmesi,
İthalat işlemlerinin yapılması,
Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması,
Transit Ticaret ve Standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler,
Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü,
Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması,
Yabancı dil sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun tercüme edilmesi,

Asal Hukuk Danışmanlık, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında şirketlerde yerinde inceleme yaparak firmaların eksik olduğu konuları ve sonuca göre ihtiyaçlarını belirleyerek raporlandırmaktadır.

Rapora göre karşılaşılan riskleri ve düzeltilmesi için TTK uyum çalışmaları yapılır. Ayrıca dava süresince yöneticilerle özel olarak çalışılır, durum ve süreç raporlandırmaları yapılır.

Avrupa Yakası Şirket Avukatı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu