MANŞETMİRAS HUKUKU

İstanbul Beşiktaş Miras Avukatı

İstanbul Beşiktaş Miras Avukatı

Miras avukatı arayışı olan kişilere, tüm Türkiye’de ASAL HUKUK DANIŞMANLIK  olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız. Miras avukatı olarak çalışan uzman ve deneyimli kadrosu ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Miras avukatı ekibi miras hukukunun temel iş ve işlemlerinden olan vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmelerinin yapılması, mirasın reddi davası açılması, tereke tespiti davası açılması, ortaklığın giderilmesi izale-i şüyuu davasının açılması, tenkis davası açılması, muris muvazaası davalarının açılması gibi işlemlere ek olarak veraset ilamının alınması ve intikal işlemlerinin yapılması gibi tüm süreçleri takip etmekteyiz.

Bu süreçlerde müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etme ve danışmanlık hizmeti verme amacını güdüyoruz. İstanbul’da miras avukatı kadromuz ile vasiyetname düzenlemelerine ek olarak vasiyetnamenin iptali, vasiyetin açılması davalarını da takip etmekteyiz.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Miras hukuku avukatı miras hukukuna dair birçok davaya bakmaktadır. Bu davaları tapu iptal davası, tenkis davası, reddi miras davası, ortaklığın giderilmesi davası, muris muvazaası davası, mirasçılık belgesinin iptali davası olarak saymak mümkündür.

Miras davası avukatı bunların yanında vasiyetnamenin düzenlenmesi, iptal edilmesi, mirastan feragat sözleşmesi hazırlama, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi ve incelenmesi işlemlerinde hukuki danışmanlık ve dava takibi yapmaktadır.

Muris muvazaası mirastan mal kaçırma olarak tanımlanabilir. Bu dava türü bir anlamda tapu iptal ve tescil davasını da bünyesinde barındırmaktadır. Zira tapu iptal davası miras bırakanın hayatta olduğu sürede yapmış olduğu hileli devir işlemleri için açılmaktadır.

Tenkis davası mirasçının mirastaki saklı payında yaşamış olduğu kayıplar için açılacaktır.

Reddi miras davası mirasın reddi amacıyla açılmaktadır. Burada daha çok miras bırakanın borca batmış olması sebebiyle reddi miras söz konusu olmaktadır.

Ortaklığın giderilmesi davası, diğer adıyla izale-i şuyu miras paylaşımında mirasçıların uzlaşmazlığa düşmeleri halinde gerekli olmaktadır.

Mirasçılık belgesinin iptali davasında mirasçılar hatalı ve yanlış olarak düzenlenmiş olan mirasçılık belgesinin iptal edilmesini istemektedir. Yeniden düzenlenmesi talebinde bulunmaları da mümkündür.

 

Miras Avukatı ve Mirasta Mal Paylaşımı Usulü

“Miras paylaşımı nasıl olur?” miras avukatlarının sıklıkla karşılaştığı sorulardan bir tanesidir. Miras paylaşımı işlemi miras bırakanın vasiyetname bırakıp bırakmadığı hususuyla yakından ilgilidir. Eğer miras bırakan tarafından yasal şartlara uygun düzenlenmiş bir vasiyetname bırakılmış ise miras paylaşımı buna uygun yapılmalıdır. Ancak burada saklı paylara uygun bir paylaşım yapılması gerekliliği unutulmamalıdır. Miras bırakan bir vasiyetname düzenlememiş ise mirasın dörtte biri sağ olan eşine, dörtte üçü ise çocuklarına paylaştırılacaktır.

 

Miras paylaşımında anlaşmazlık ortaya çıktığında miras avukatına ihtiyaç duyulmaktadır. Miras davalarına bakan avukatlar böyle bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda ilk olarak uyuşmazlığın mahkemeye taşınmadan nasıl çözülebileceğinin cevabını arar. Miras paylaşımında anlaşmazlık çıktığında miras avukatı ile çalışmak müvekkilin uzun bir yargılama sürecini başlatmasını önleyecek ve çözümün daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Miras Sözleşmeleri ve Miras Avukatı

Miras hukuku mirastan doğan uyuşmazlıklara dayalı davaların yanında birçok sözleşmeyi de kapsamaktadır. Bu sözleşmeler mirastan feragat sözleşmesi, miras taksim sözleşmesi, mirasçılıktan çıkarma sözleşmesidir. Mirastan feragat sözleşmesi mirasçının miras bırakanın ölümünden sonra kendisine intikal edecek olan mirastan tamamen yahut kısmen vazgeçmesidir.

Miras taksim sözleşmesini ise mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması şeklinde tanımlamak mümkün olacaktır. Miras taksim sözleşmesi miras üzerinde müşterek mülkiyetle hak sahibi olan mirasçıların tasarruf yetkisini kullanabilmeleri amacıyla düzenlenmektedir.

Mirasçılıktan çıkarma sözleşmesi TMK’da belirlenen sınırlı hallerde düzenlenebilecektir. Bu hallerin varlığı halinde düzenlenerek mirasçılıktan çıkarılan kimse artık mirastan pay alamayacak ve tenkis davası açamayacaktır. Bu sözleşmelerin hazırlanması miras kadar önemli bir hukuki hususta Miras Avukatından yardım alarak gerçekleştirilmelidir.

Miras ile yakından ilgili olan ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile vasiyetnamenin hazırlanması ve iptali konularında da miras avukatına danışmak sözleşmelerin hukuki geçerliliği bağlamında faydalı olacaktır.

 

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetnamenin iptali davası miras bırakanın ölümünden sonra geçerlilik şartlarına aykırı düzenlenen vasiyetnamenin geçmişe etkili olarak iptal edilmesi amacıyla açılmaktadır. İlgililer irade sakatlığı, ehliyetsizlik, hukuka veya ahlaka aykırılık, şekle aykırılık sebeplerinden birinin varlığı halinde vasiyetnamenin iptalini talep edebilir.

Vasiyetnameyi düzenleyen miras bırakanın ehliyetsizliği ileri sürülerek bu dava açılmışsa tarafların iddiasını tanık beyanları, sağlık raporu gibi delillerle desteklemesi gerekmektedir. Miras bırakanın ehliyet durumu, vasiyetnameyi düzenlediği tarih göz önünde tutularak belirlenecektir.

Vasiyetnamenin iptali sebeplerinden olan irade sakatlığı; yanılma, aldatma, korkutma veya zor kullanmayı ifade etmektedir. Vasiyetnamenin bu hallerden birinin varlığı ile hazırlanması iptale tabidir.

Miras bırakan vasiyetnamesini düzenlerken kanuna ve ahlaka aykırı hükümler getiremez. Aksi davranış, vasiyetnamenin iptali davası yoluyla ilgili hükümlerin iptali sonucunu doğuracaktır.

Miras bırakanın vasiyetnamesini, düzenlediği tarihte yürürlükte olan kanunlarda belirlenmiş şekil şartlarına uygun olarak yapması gerekmektedir. Şekil şartlarına aykırılık iptale tabidir.

 

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Tereke, miras bırakanın ölümünden sonra kanun gereği kendiliğinden miras bırakana geçer. Ancak mirasçıların zilyetliğinden önce terekenin tamamı ya da bir kısmı haksız olarak üçüncü bir kimseye geçmiş olabilir. Üçüncü kişinin haksız ele geçirme işlemi miras bırakanın ölümünden sonra gerçekleşebileceği gibi miras bırakan hayattayken olması da mümkündür. Böyle bir durumun varlığı halinde mirasçılar, terekenin tamamı ya da bir kısmını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı miras sebebiyle istihkak davası açacaktır. Miras sebebiyle istihkak davasında amaç mirasçının üstün hakkını ileri sürerek malının geri verilmesini sağlamaktır. Bu davada davacı zilyet olmayan mirasçı, davalı ise mirasçı olmayan zilyettir. Miras sebebiyle istihkak davası miras bırakanın ölümünden sonra açılacaktır.

 

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Nitelikli bir miras avukatı; gerekli şart nameleri uygulayabilen, miras hukuku alanında deneyimli olan kişilerdir. Miras ile ilgili bir davanın iyi yürütülebilmesi için miras avukatı gereklidir.

Miras hukuku konusunda avukat, müvekkili için hukuki işlemleri yapar ve önemsiz prosedürleri yerine getirerek davanın bir an önce sonuçlanmasını sağlar. Aynı zamanda avukat, verasetin alınması ile ilgili hizmet verdiği gibi vasiyetname düzenler ve iptal edilmesi için gerekli şartları yerine getirir. Mirasçılık belgesi, tenki davaları ve mirasın reddedilmesi için açılan davalara da miras hukuku avukatı bakar.

 

Miras Hukukunda Miras Avukatının Rolü Nedir?

Türk hukuk sisteminde yer alan kanunlara göre miras hukuku ile ilgili çıkacak davalarda kişi kendine bir avukat tutmak zorunda değildir. Miras davaları avukatsız da yürütülebilir. Buna rağmen, hukuk alanında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerin miras hukuku ile ilgili terimleri bilmemesi veya teknik açıdan yetersiz kalması davanın olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir.

Avukat seçimi çok zor bir iş olsa da miras hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar tercih edilmelidir.

Miras Avukatı

Miras avukatı mevzuata hakim, alanında uzman ve deneyimli olan avukatlardır. Miras avukatları alanına dair yüksek mahkeme kararlarını takip eder, güncel gelişmelerden ve yasal değişikliklerden haberdardır.

Miras avukatları miras davalarında müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmeye özen gösterir, gerektiğinde hukuki danışmanlık yapar. En iyi olabilmek için yalnızca ulusal değil uluslararası mevzuata da hakimdir. Malvarlığını yakından ilgilendiren miras davalarında ailevi uyuşmazlıkların çatışmaya dönüşmeden hukuki yollarla çözüme kavuşturulmasında yardımcı olur.

ASAL HUKUK DANIŞMANLIK alanında uzman Miras Avukatı ile yurt içi ve yurt dışında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

 

Mirastan Çıkarma Nasıl Yapılır?

Miras hukukunda kural olarak miras bırakan dahi mirasçıların saklı paylarına müdahale edememektedir. Fakat bu kuralın bir istisnası mirastan çıkarma işlemidir. Mirastan çıkarma, miras bırakanın yaşarken yapmış olduğu bir ölüme bağlı tasarrufla saklı paylı mirasçılarının terekeden faydalanmalarını önleme işlemidir.

Mirasçılıktan çıkarma işlemi belirtildiği üzere ölüme bağlı tasarrufla yapılabilecek olup çoğunlukla vasiyetnamede gerçekleştirilmektedir. Ancak mirastan çıkarmanın geçerli olabilmesi için miras bırakanın mirastan çıkarma sebeplerini belirtmesi gerekmektedir. Kanuna göre saklı paylı mirasçılar ancak şu iki halde mirasçılıktan çıkarılabilecektir:

-Mirasçının miras bırakanın kendisi veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi,

-Mirasçının miras bırakanın kendisi veya aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi. Bu düzenlemenin yanında kanun koyucu borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarmayı da mümkün kılmıştır. Buna göre miras bırakan hakkında borç ödemekten aciz belgesi bulunan altsoyunu mirasçılıktan çıkarabilecektir. Fakat bu halde saklı payın tamamı değil yalnızca yarısı için çıkarma mümkündür. Miras bırakanın bu yarıyı da mirastan çıkarılan altsoyun doğmuş veya doğacak çocuklarına özgülemesi gerekmektedir.

 

Yurtdışından Miras Kaldığında Ne Yapılmalı?

Yurt dışından miras kalması halinde mirasa hangi ülke kanunların uygulanacağı mirasçıların merak ettiği konulardandır. Ülkemizde bu husus kendisini özellikle Almanya’dan miras kalması halinde göstermektedir. Böyle bir durumda mirasa sahip olabilmeniz için veraset ilamı adı verilen belgenin olması gerekmektedir.

Veraset ilamı miras bırakanın mirasçılarını tespit eden resmi bir belgedir. Veraset ilamının hangi ülkeden alınacağı hususu ise Almanya ile Türkiye arasında imzalanan Konsolosluk Anlaşmasının ekinde düzenlenen Veraset Anlaşmasında cevabını bulur.

Almanya’dan miras kaldığında bakılacak olan bu anlaşmada mirasın taşınır veya taşınmaz olmasına göre ikili bir ayrıma gidilmiştir. Mirasbırakan Almanya’da taşınır mallardan oluşan bir tereke bırakmış ise Türkiye’den alınan veraset belgesi geçerli olacaktır. Fakat taşınmaz bırakmış ise mirasçıların Almanya’dan Alman veraset ilamı alması gerekecektir.

 

Bana Miras Kaldı, Ne Yapmalıyım?

Miras miras bırakanın ölümünden sonra miras bırakanın yerleşim yerinde açılır. Size miras kaldı ise miras bırakanın ölümünden sonra terekeye sahip olabilmek için mirasçılık belgesi olarak bilinen veraset ilamı almanız gerekmektedir. Veraset ilamı miras kalan taşınmaz malların mirasçılara tapu kütüğünde intikal edilebilmesi için gereklidir. Mirasçılık belgesi mirasçılardan biri sulh hukuk mahkemesine başvuru yoluyla alınacaktır.

Ülkemizde miras sebebiyle çıkan uyuşmazlıkların sayısı oldukça fazladır. Bu uyuşmazlıkların hızlı ve etkili bir şekilde çözülebilmesi için hukuki bilgi birikimine sahip avukatlardan danışmanlık alınması gerekmektedir. Yurtdışından miras kaldığında yürütülmesi gereken işlemler ise miras kalan ülkenin hukukuna göre değişiklik gösterebilecektir. Bu sebeple miras hukuku alanında deneyimli uluslararası mevzuata da hakim bir miras avukatına danışmak hak kayıplarının önüne geçebilmek bakımından faydalı olacaktır.

İstanbul Beşiktaş Miras Avukatı

Miras Hukuku Avukatı ile Mirasta Saklı Pay Hesaplaması

Saklı pay düzenlemesiyle kanun koyucu yasal mirasçıların paylarına karşı haksız müdahalenin önlenmesini amaçlamıştır. Bu düzenleme ile miras bırakan saklı paylara dokunmama şartıyla malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunabilecektir. Eğer miras bırakan bu yasal şarta aykırı davranmış ve tasarruf özgürlüğünü saklı paylara dokunarak aşmış ise tenkis davası açılması gerekecektir. Tenkis davası miras bırakanın saklı paylara yapmış olduğu tecavüzün giderilmesi için açılmaktadır.

Saklı pay oranları TMK 506.maddede belirlenmiştir. Buna göre saklı pay altsoy için yasal mirasın yarısı, ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri, sağ kalan eş için yasal miras payının dörtte üçüdür. Mirasta saklı pay altsoyun olup olmamasına göre hesaplama tarzı değişebileceği için uzman desteği alınmalıdır.

İstanbul Beşiktaş Miras Avukatı

Muris Muvazaası ve Miras Avukatı

Muris muvazaası belli amaçlarla mirastan mal kaçırma işlemidir. Muriz muvazaası uygulamada çoğunlukla miras bırakanın satış olarak gösterdiği bir hukuki işlemin aslında bağışlama olması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Miras bırakan muvazaa eylemiyle diğer mirasçıları mirastan mahrum bırakmaktadır. Bu durumda miras bırakanın davranışının hileli olduğu aşikardır.

 

Muris muvazaasının varlığı halinde tüm mirasçıların satışın muvazaalı olduğunu ileri sürerek muris muvazaası davası açmaları mümkündür. Bu durumda tapu iptal ve tescil işlemi yapılmalıdır. Söz konusu düzenlemeyle amaçlanan mirasçıların miras haklarının korunmasıdır. Mirasçıların haklarının korunması bağlamında yapması gereken muvazaalı işlem öğrenildiğinde miras avukatına danışmak olmalıdır. Dava sürecinin yakından takibi ve hızlı ilerlemesi bakımından miras avukatları ile çalışmak faydalı olacaktır.

İstanbul Beşiktaş Miras Avukatı

Mirasta Tenkis Nasıl Yapılır?

Mirasta tenkisi anlayabilmek için öncelikle birtakım başka kavramlardan bahsetmek gerekmektedir. Bunlardan ilki tasarruf yetkisi olacaktır. Kişiler sahip oldukları hakları hukuka ve ahlaka uygun bir şekilde istedikleri gibi kullanarak hukuki işlem yapabilirler. Buna tasarruf yetkisi denir.

Miras ise ölüme bağlı bir tasarruftur. Kişiler hayattayken mal varlığının paylaşımı için tasarruf yetkisini ölümden sonra sonuç doğurmak üzere kullanabilir. Ancak bu tasarruf yetkisi de kanunla sayılan belirli durumlarda sınırlandırılmıştır. Kişinin henüz hayattayken yaptığı tasarruflarla kanunda sayılan saklı pay mirasçılarının hakkı üzerinde haksız bir tasarrufta bulunulmuşsa; mirasçılar hak yoksunluklarını gidermek amacıyla tenkis davası açabilmektedir. Bu davada amaç miras bırakanın tasarrufta bulunabileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisidir.

 

Tenkis davasının açılabilmesi için mirasın gün yüzüne çıkması haliyle miras bırakanın ölmüş olması gerekmektedir. Miras bırakan sağ iken tenkis davası açılamaz. Kanuna göre tenkis davasının açılmasından sonra mirasçılara, ölüme bağlı tasarrufla yapılan ve tasarruf edilebilir kısmı aşan kazandırmaların, mirasçıların saklı paylarını aşan kısmı orantılı olarak tenkis edilecektir.

Dava sonucu ortaya çıkacak yeni paylaşım yapılan tasarruf ile miras bırakanın neyi arzuladığının anlaşılamaması durumunda sadece paylaştırma kurallarına göre paylaştırılacaktır.

Dava, mirasın ortaya çıkmasından itibaren on yıl saklı payının zedelendiğinin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde açılmak zorundadır. Aksi takdirde dava açma hakkı düşecektir. Görevli mahkeme ise asliye hukuk mahkemesidir.

 

Veraset İlamı ve Miras Avukatı ile Sürecin Hızlandırılması

Veraset ilamı yeni adıyla mirasçılık belgesi ile ölenin yakınlarının resmi merciilere başvurması ile miras üzerinde hak sahibi kimselerin belirlenmesi ve malvarlığının bu kimselere geçirilmesini sağlanmaktadır.

Mirasçılık belgesinin nereden alınacağı mirasçı sayısına göre değişiklik göstermektedir. Eğer mirasçı sayısı oldukça az ve herhangi bir karmaşıklık bulunmuyorsa noterden alınabilecektir. Ancak kalabalık mirasçı grubu söz konusu olduğunda sulh hukuk mahkemesinden alınmaktadır. Noterde alınacak mirasçılık belgesi için mirasçılar arasında anlaşmazlık bulunmaması gereklidir. Aksi halde işlem mahkemeye taşınacaktır.

Mirasçılık belgesi alma süresi sulh hukuk mahkemesinin iş yüküne ve hukuki prosedürlerin doğru ilerletilmesine bağlı olarak değişebilecektir. Kişiler başvuruyu kendileri yaptığında genellikle 3-4 ay sürmektedir. ASAL HUKUK DANIŞMANLIK miras avukatları müvekkillerine 1-2 haftalık süreçte veraset ilamını sulh hukuk mahkemesinden alabilmektedir.

İstanbul Beşiktaş Miras Avukatı

Tereke Davası ve Terekenin Açılmasında Miras Avukatının Görevi

Tereke miras bırakandan kalan her şeyi ifade etmektedir. Miras bırakanın ölümünden sonra tereke açılacak ve mallar tespit edilecektir. Tereke davası ise miras bırakandan kalanların tespit edilememesi halinde, miras bırakanın mevcut malvarlığı ile borçlarının öğrenilebilmesi için açılmaktadır.

Böylece mirasçılardan her biri tespit edilen terekenin paylaştırılmasını talep edebilecektir. Fakat terekenin paylaştırılması konusunda mirasçılar arasında çıkan uyuşmazlıkların mahkeme nezdinde çözüme kavuşturulması uzun ve zorlu bir süreç olacaktır.

Bu anlamda mirasçılar hak kayıpları yaşamadan miras hukuku avukatı ile iletişime geçerek mirasın paylaştırılmasını yargı yoluna başvurmadan kolayca çözebilecektir.

İstanbul Beşiktaş Miras Avukatı

Reddi Miras Davalarında Miras Avukatının Rolü

Reddi miras yani mirasın reddi, miraşçıların miras bırakanın ölümünden sonra mirası reddetmeleri anlamına gelmektedir. Kural olarak miras bırakanın ölümü ile miras mirasçılara intikal edecektir. Bu sebeple mirası reddetmek isteyen mirasçının reddi miras davası açması gerekmektedir. Mirasın reddi davası ile mirasçı mirasın hem malvarlığı değerini hem de miras bırakanın borçlarını reddetmiş sayılmaktadır. Reddi miras davasının miras bırakanın ölümü ile birlikte mirasçı olduklarını öğrendikleri tarihten 3 ay içerisinde açmaları gerekmektedir.

Reddi miras davası avukat ile ne kadar sürer sorusu dava açmak isteyen kimseler tarafından merak edilmektedir. Reddi miras davası süresi mirasın hükmen reddi ya da gerçek reddi olmasına bağlı olarak değişmektedir.

Mirasın gerçek reddi talepleri 3-4 ay sürmekteyken hükmen reddi için bu süre 13-14 aya kadar çıkabilmektedir. Ancak davanın uzman miras avukatları ile açılması halinde bu sürenin kısalacağı açıktır.

Miras avukatı hukuki prosedürlere uygun, doğru ve eksiksiz bir dilekçe ile gerekli belgeleri toparlayarak dava sürecini yakından takip edecektir. Böylelikle miras avukatı sürecin usul sebepleriyle uzamasına engel olacaktır.

İstanbul Beşiktaş Miras Avukatı

Miras Hukuku Avukatı İle Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Miras davası ne kadar sürer? Miras davası süresinde miras hukuku avukatı ne kadar rol oynar? Bu sorular ülkemiz vatandaşlarının hemen hepsinin merak ettiği sorulardandır. Çünkü miras hukuku diğer hukuk dallarının aksine her bireyin bir gün ilgilenmesi gereken, bilgi sahibi olmasını gerektiren bir alandır.

Miras davaları ne kadar sürer sorusunu kesin bir süre belirterek yanıtlamak imkansızdır. Davanın türü, hangi yer mahkemesinde açılacağı, davanın açıldığı mahkemenin iş yükü, bireyin bir miras hukuku avukatı ile çalışıp çalışmadığı gibi hususlar dava süresinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bunun için davaların ortalama olarak 1-2 yıl sürdüğünü söylemek yanlış olmayacaktır.

Ancak belirtmek gerekir ki miras davası avukatı ile çalışmak dava sürecinin hızlanmasında etkili olacaktır. Örneğin dava süresi 1 yıla kadar inebilecektir. Zira miras hukuku avukatı açılacak dava türü hakkında bilgili, tecrübe sahibi olacaktır. Bu anlamda hukuki prosedüre uygun olarak faaliyet yürütecek ve belgelerin eksik ya da yanlış olması gibi süreci uzatacak işlemlerin varlığını engelleyecektir.

ASAL HUKUK DANIŞMANLIK  ile Miras Avukatları İstanbul ilinde vasiyetnamenin hazırlanması hizmeti vermektedir.

Miras Paylaşma davası Nedir ?

Miras Dağılımı Nasıl yapılır?

Miras Davası Ne Kadar Sürer ?

Mirasın Reddi Süresi ( Reddi Miras )

Miras Paylaşımında Anlaşmazlık

Miras Taksim Sözleşmesi

Miras İntikali nedir?

Miras Nasıl Pay Edilir?

Babadan Kalan Miras Nasıl Pay edilir?

İstanbul Beşiktaş Miras Avukatı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu