Miras Hukuku – Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar

Miras Hukuku - Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra bıraktıkları varlıkların geçirilmesi ve yönetilmesi konularını kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk...

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                          .......         DOSYA NO                 :.......   TALEPTE BULUNAN :.......   KARŞI TARAF            :.......   DAVA                          :         KONU                          : Anayasaya Aykırılık   OLAYLAR              : 1-Müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde görülmekte...

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi?

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi? Üzerinde şerh olan ev hakkında sorulan soruların başında bu tip evlerin satılıp satılamadığı gelmektedir. Buna göre borçlu olan şerhli...
EN SON EKLENENLERMarka İhlali Davaları

Marka İhlali Davaları

-

- Advertisment -spot_img

Marka İhlali Davaları

Marka Taklidi Nedir?

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanun’un 29. maddesinde şu şekilde sayılmıştır: Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

İçindekiler

Marka ihlal davaları nelerdir?

Marka İhlali Davaları

Marka hakkının ihlali (tecavüzü), “tescilli bir markadan kaynaklanan hakların, Türkiye özelinde ve koruma süresi içerisinde marka sahibinin izni ve/veya onayı alınmaksızın kullanılması” şeklinde tanımlanabilir.

Marka ihlali nasıl olur?

Marka hakkına tecavüz oluşturan en yoğun kullanımlar, markanın, marka sahibinin izni olmaksızın kullanılması, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin yapılarak taklit edilmesi, markanın kendi ürünlerinde kullanılması ve markanın ticaret unvanı olarak kullanılması oluşturmaktadır.

Marka hakkı tecavüze uğrayan kişinin, bu tecavüz fiilini önlemeye yönelik olarak aşağıdaki bazı talepleri ileri sürme hakkı bulunmaktadır:
Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal/hizmetlerde kullanılmasını önleme.

Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal/hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılmasını önleme

Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılmasını önleme

Hangi Haller Marka Hakkına Tecavüz Sayılır?

Tescilli bir markayı kullanma hakkı münhasıran marka hakkı sahibine aittir. Marka hakkı sahibinin izni olmaksızın markanın haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması ise marka hakkına tecavüz olarak kabul edilir. Marka hakkına tecavüz oluşturan en yoğun kullanımlar, markanın, marka sahibinin izni olmaksızın kullanılması, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin yapılarak taklit edilmesi, markanın kendi ürünlerinde kullanılması ve markanın ticaret unvanı olarak kullanılması oluşturmaktadır.

Marka Hakkına Tecavüz Halinde Açılabilecek Hukuk Davaları Nelerdir?

Marka hakkına tecavüz halinde marka hakkı sahibinin başvurabileceği hukuki koruma davaları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 149, 150 ve 151. maddelerinde düzenlenmiştir.

Tecavüzün Tespiti, Önlenmesi, Durdurulması Ve Kaldırılması Davaları

Marka Hakkına Tecavüz Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları

Marka Hakkına Tecavüz Halinde Açılabilecek Ceza Davaları Nelerdir?

Marka hakkına tecavüz fiilini gerçekleştiren kişi veya kişilerin hukuki sorumluluğu bulunduğu gibi aynı zamanda cezai sorumluluğu da bulunmaktadır.

Marka hakkı sahibi, tecavüz fiilini gerçekleştirenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak ayrıca bu kişilerin cezalandırılmasını da talep edebilir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 30. maddesinde marka hakkına tecavüz fiilleri için 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve aynı zamanda adli para cezasının uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Madde 30- (1) Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Tecavüzün Giderilmesi (Ref) Davası (SMK Madde 149/1/ç)

Marka hakkı tecavüze uğrayan kişi, tecavüzün giderilmesini ve böylece tecavüzün yarattığı hukuki aykırılıkların ortadan kaldırılmasını mahkemeden talep edebilir.

Tecavüzün giderilmesi davasının açıldığı hallerde, marka hakkına tecavüz oluşturan fiiller sonuçlarını doğurmuş bulunmaktadır. Yani marka hakkına tecavüz oluşturan markalı ürünler halihazırda satılmakta ya da sergilenmekte olabilir. Davada amaç tecavüz ile gerçekleşen hukuka aykırı sonuçların ortadan kaldırılmasıdır. Böylece örneğin söz konusu ürünler toplatılabilir ya da ürün üzerindeki taklit markalar silinebilir veya çıkartılabilir.

Tazminat Davası (SMK madde 149–150)

Marka hakkı sahibi, marka hakkına tecavüz edilmesi nedeniyle ortaya çıkan hem maddi hem de manevi zararların tazmini isteyebilir.

Maddi Tazminat

Markaya tecavüz nedeniyle marka sahibinin uğradığı maddi kayıp, fiili zarar ve yoksun kalınan kazançtan oluşmaktadır. Marka hukukunda tazminatın ortaya çıkması için, marka hakkına tecavüz sayılan fiillerden biri veya birkaçının gerçekleşmesi gerekir.

Marka hakkına tecavüz fiilinin özünde haksız fiil sorumluluğu bulunduğu için, Türk Borçlar Kanunu madde 49 vd. uyarınca tazminat davalarının açılabilmesinde genel kural, hukuka aykırılık unsurunun yanında kusur, zarar ve illiyet bağının bulunmasıdır.

Manevi Tazminat

Marka hakkı ihlal edilen hak sahibi, manevi zararının tazminini de talep edebilir. Manevi tazminatın amacı markanın haksız kullanımı veya itibarının zedelenmesi sonucu, marka hakkı sahibinin ticari ve kişisel varlığında meydana gelen olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasıdır.

İtibar Tazminatı

SMK madde 150/2 uyarınca marka hakkına tecavüz durumunda, hakka konu ürün ve hizmetlerin, tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda markanın itibarı zarara uğrarsa bu nedenle ayrıca tazminat talep edilebilir.

Marka AVUKATI

Marka İhlali Davaları

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

En Son Eklenenler

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/793 Esas KARAR NO : 2019/2135 T Ü R K...

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2022/782 Esas KARAR NO : 2022/836 T Ü R K...

Yabancılar Hukuku – Düzce Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Düzce Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Kilis Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Kilis Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları Borçlunun eşinin aile konutu şerhine dayanarak...

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği – Yargıtay Kararı HUAK m.18/4: “Taraflar...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Bunları da beğenebilirsinİLGİLİ
size önerilen