Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku

Müvekkillerimize, özellikle yurt içindeki kanun ve uygulamalarla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı varlık finansmanı ve proje finansmanı ile ilgili işlemlerin de dâhil olduğu her türlü kredi projelerinde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda, proje ve varlık finansman sözleşmelerinin taslaklarının hazırlanması, sözleşmelerin ilgili taraflarla müzakere edilmesi ve Türk hukuku açısından kredi veren tarafından talep edilen şekilde teminatların alınması, rehin ve ipoteklerin tesis edilmesi de dâhil tüm işlemleri yürütmekteyiz.

Banka avukatlığı nedir?

Bankanın çalışanlarıyla olan problemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vererek meselenin hukuki boyutunu aydınlatma. Türk şirketlerinin ulusal veya uluslararası piyasalarda arzı Bankaların satışı veya devralınması veya bankaların birleşmesi. Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların yapılmasında hukuki destek.

Finans avukatı nedir?

Bu avukatlar bankalar ve finans kuruluşları adına hizmet verirken, aynı zamanda bankalarla müşteriler arasındaki uyuşmazlıklarda da, müşteriler adına hizmet verebilmektedir. … Banka teminat mektuplarının hazırlanmasında hukuki destek sağlamak. Kredi alacaklarının tahsili konusunda hukuki destek sağlamak.

Bankalara, finans, faktoring, varlık yönetim şirketlerine, off-shore bankalara, ulusal ve uluslararası finansal kiralama şirketlerine ve bütün mali kuruluşlara her türlü hukuki hizmet verilmektedir.

Bu hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir.

Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

İpotek ve Teminatlı işlemlerden Doğan davalar

Kredi sözleşmeleri alanında Hukuksal destek,
Leasing ve faktöring alanında hukuksal destek,
Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların Hukuksal Açıdan denetlenmesi,
İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi,
Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması,
Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi,
Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF ilgili hukuksal işlemler,
Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi,
Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi.

Basel Uygulamaları,

Anonim Şirketin Başka Bir Ülkeye Taşınması:

Yerleştirilmesi,
Zor Durumdaki Bankalara Müdahalenin Hukuksal Yönleri,
Yargıtay Kararlarında Factoring Değerlendirmesi,
Elektronik İşlemler Hukuku ve süreç takibi,
Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümlerinin incelenmesi,
Bireysel ve Özel Bankacılık Ürün ve Hizmetleri Hukuksal açıdan değerlendirilmesi,
Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları,
Ticari ve Kurumsal Bankacılık Ürün ve Hizmetleri,
Kredilerin Tanımı ve Sınıflandırılmasının hukuki niteliği,
Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri hukuksal alt yapısı,
Tahvil, Bono ve Uluslararası Menkul Kıymet İhracı,
Yapılandırılmış Mevduat ve Yapılandırılmış Finansman hizmetlerinin hukuksal alt yapısı,
Banka Zimmeti ve 5411 sayılı Kanunda Yer Alan Diğer Suçlar,
Factoring Sözleşmesi, Hukuki Niteliği ve Hükümleri,
Factoring İşlemlerinde İhtiyati Haciz,
Factoring Alacakları Hakkında İcra Takibi,
Alacak Davası, İtirazın Kaldırılması, Borçtan Kurtulma
İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları,
Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları,

Factoring Uyuşmazlıklarından Doğan Davalar,

Konut Finansman Sözleşmelerinde uygulamalar ve Temerrüt,
6361 sayılı Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve İlgili Yönetmelikler,
Ticari Sır, Bankacılık Sırrı ve Müşteri Sırrının Korunması Suçun Türk Ceza Kanunu Sistematiği İçindeki Yeri ve Yakın Suç Tipleriyle İlişkisinin incelenmesi,
Bu konuda her türlü hukuki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek hizmetli vermekteyiz.

Bankacılık ve Finans Hukuku

error: İçerik korunuyor !!