MANŞET

Kastamonu Miras Avukatı | Asal Hukuk Danışmanlık

Kastamonu Miras Avukatı | Asal Hukuk Danışmanlık

 

Miras avukatı, kişinin ölümünden sonra mirasın nasıl paylaşılacağı, kimlere ait olacağı, vasiyetnamenin nasıl yapılacağı gibi konularda hukuki konularda danışmanlık veya hukuki müdahale yapmak için yetkili olan bir avukattır. Genellikle miras davaları kanun boşluklarından kaynaklanan nedenlerden dolayı alınır. Bu boşlukların doldurulmasında da miras avukatı büyük önem taşır. Miras alacaklıların haklarını koruma, mirasın paylaşımını sağlama, mirasın satışı, mirasın taksim edilmesi gibi işlemleri takip eder.

Miras hukuku avukatları, miras paylaşımı, miras takibatı, geri ödeme ve denkleştirme davaları, miras müzakereleri ve diğer miras ile ilgili ile ilgili hukuki durumları çözmek için yetkili olan avukatlardır. Miras hukuku avukatları, miras paylaşımının yasal olarak düzenlenmesi, mirasın bölüşümünün yasal zorunluluklarını yerine getirmesi, miras payının ortaklar arasında düzenli bir şekilde dağıtılması, mirasın takibi veya geri ödeme ve denkleştirme davalarının takibi gibi birçok hukuki görev üstlenmektedir

Miras Hukuku Avukatı | Miras

Miras hukuku, bir bireyin çoğunlukla ailesinin daha önce elde etmiş olduğu mülkiyet hakkını koruma amacıyla oluşturulmuş bir tür hukuktur. Miras hakkı, bir bireyin ölümünden sonra varlıklarının, özellikle de mülkiyetinin, diğer bireylere aktarmasıdır. Bir mirasçının miras hakkı, ölümünden sonra oluşan bir hak olarak tanımlanır. Miras hakkının korunması ve düzenlenmesi, miras hukukunun ana amacıdır. Miras hakkı, mirasçıya veya mirasçının çocuklarına, kanuni mirasçılarına veya eşit olarak tüm mirasçılara aynı anda pay edilebilir. Miras hakkının korunması ve düzenlenmesi için, kanunlar veya sözleşmeler vardır. Bunlar, miras hakkının korunması ve düzenlenmesi için gerekli olan hukuki düzenlemelerin bazılarını içerir.

Miras Hukuku Avukatı

Miras hukuku avukatı, mirasın tahsisi veya paylaşımının nasıl gerçekleştirileceği konusunda danışmanlık ve hukuki destek sağlar. Miras hukuku avukatı aynı zamanda ülkenin miras hukuku kanunlarının nasıl uygulanacağı konusunda da danışmanlık sağlar. Miras hukuku avukatı çoğu zaman, mirasın paylaşımına ilişkin belgeleri düzenlemek, mirasla ilgili konuları çözmek ve mirasın tahsisi sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek için kullanılır. Miras hukuku avukatı ayrıca mirasçıların haklarının korunması, mirasın tahsisi veya paylaşımına ilişkin anlaşmaların yapılması veya anlaşmazlıkların çözülmesi için de çalışır.

Türk Miras Hukuku

Türk miras hukuku, Türkiye’de miras alanların haklarını ve yükümlülüklerini tanımlayan hukukun temelini oluşturur. Genel olarak, miras alanlarının mirasın paylaşımı, sınırları, transferi, reddi veya düzenlenmesi gibi miras ile ilgili konuları kapsar. Türk miras hukuku, Türkiye’de geçerli olan miras hukukunun temel prensiplerini içerir. Örneğin, miras alanlarının mirasın paylaşımının nasıl yapılacağını gösteren Türk miras hukuku, miras alanları arasında eşit paylaşımı gözetir. Aynı zamanda, miras alanlarının miras reddi, düzenlenmesi veya transferi gibi konularda da koruma sağlar. Bu kapsamda, miras alanlarının mirasın haklarını ve yükümlülüklerini tam olarak tanımlar.

Miras Davası Nedir?

Miras davası, bir kişinin ölümünden sonra mirasının dağıtılmasına ilişkin bir dava türüdür. Bu tür davalar, miras vergisi veya bazı diğer vergiler hakkında bilgi edinmek, mirasın dağıtımının uygunluğunu sorgulamak, mirasın birleştirilmesini sağlamak, katılanların haklarını korumak veya paylaşılacak mirasın bölüştürülmesi hakkında bilgi edinmek için kullanılabilir.

Miras Davası Süreci Nasıl İşler?

Miras davası süreci, mirasın bölüşülmesi gereken durumlarda kullanılan bir yargı sürecidir. Süreç, mirasın bölüşülmesinden önce başlar ve miras alanlarının aldıklarının adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak için yürütülür.

İlk olarak, mirasçıların belirlenmesi gerekmektedir. Buna, mirasçıların hangi konularda hak sahibi olduğu konusunda bir anlaşmaya varılmasıyla sonuçlanır.

Bir miras davasının açılması için, mirasçılar tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan bir dava dilekçesi oluşturulmalıdır. Bu, mirasçıların mirasın ne şekilde bölüşülmesini istedikleri ve mahkemeye sunulan özel bilgileri içerir.

Dava dilekçesi işlendikten sonra, mirasçıların avukatları tarafından desteklenen ve mahkemeye sunulan kanıtların derlenmesi gerekmektedir. Bu bilgiler, mirasçıların taleplerini desteklemek ve sağlama almak için kullanılır.

Mahkeme, mirasçıların taleplerini ve kanıtları değerlendirdikten sonra, adil bir biçimde mirası bölme kararı alır. Mirasçılar, mahkeme kararına uymak zorundadır.

Miras Paylaşımı Davası nedir?

Miras Paylaşımı Davası, ölümünden sonra bırakılan mirasın taksim ve paylaşımının yapıldığı dava türüdür. Miras paylaşımı davası, ölümden sonra mirasın bırakılan kişilerin arasındaki paylaşımını düzenleyen ve çözümleme yapan bir mahkeme davasıdır. Dava, mirasın bırakılan kişilerin miras paylaşımına konu tüm malvarlığının, mirasçı ve mirasçı arasındaki paylaşımının veya ölümden sonra bırakılan mirasın taksim ve paylaşımının nasıl yapılacağının tespiti ve düzenlenmesi amacıyla açılır. Bu davada, mirasçılar, ölümden sonra kalan malvarlığın paylaşımında aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için mahkemeye başvururlar.

MİRAS SEBEBİ İLE İSTİHKAK DAVASI Nedir ?

Miras sebebi ile istihkak davası, miras hakkı için açılan bir tür dava veya anlaşma türüdür. Bu tür davalar, mirasın paylaşımı veya mirasın dağıtımı hakkında çatışmaları çözmek için kullanılır. Miras sebebi ile istihkak davası, taraflar arasında tam veya kısmi bir anlaşmanın imzalanmasına veya mahkeme tarafından karar verilmesine neden olabilir. Miras sebebi ile istihkak davaları, çoğunlukla mirasın paylaşımı gibi konular üzerinde konuşulur. Bu tür davalarda, taraflar tarafından desteklenen kanıtlar kullanılır. Miras sebebiyle istihkak davalarının yürütülmesi, her ülkede farklı olabilir. Genellikle, taraflar arasında bir anlaşma yapılır veya mahkeme tarafından karara bağlanır.

 

Mirasçılar Kimlerdir?

“Miras” terimi, vasiyet edenin veya yokluğu mahkemece tespit edilen kişinin tüm malvarlığını, alacaklarını ve borçlarını toplar. Hukukta bunların birleşimine tereke denir. Medeni hukukta mirasçılar ikiye ayrılır.

Vefat ebeveynler,
Vefat eden eşi ve çocukları,
Kardeşler,
çocukların çocukları (torunlar),
anne tarafından anne (büyükanne) ve baba tarafından baba (büyükbaba). Tüm kanuni mirasçılar aynı anda hak iktisap edemezler. Kardeşi sağ ise çocukları bu haktan yararlanamaz. Kanuni mirasçıların yanı sıra belirlenmiş mirasçılar da vardır. Muhtemel bir mirasçı, vasiyet eden (mirasçı) tarafından ölümünden önce yapılan bir vasiyette listelenen bir mirasçıdır. Kanuni mirasçılar ise, vasiyet edenin beyanı olmaksızın hak sahibidir.

Yasal Mirasçı nedir?

Yasal mirasçı, bir kişinin ölümünden sonra mirasını alacak olan kişiyi ifade eder. Yasal mirasçılar, mirastan yalnızca kanuni yoluyla hak sahibi olan kişilerdir. Yasal mirasçılar genellikle mirasçının yakınları olarak tanımlanır ve bu yakınlar arasında ölen kişinin eşi, çocukları, annesi ve babası bulunur. Diğer yakınları, kuzenler, amcalar ve büyükanne ve büyükbabalar da yasal mirasçıların grubuna dahil edilebilir.

Atanmış Mirasçı nedir

Atanmış mirasçı, bir kişinin ölümünden sonra mirasının paylaşılmasının veya devredilmesinin kontrolünü sağlayan kişiye verilen addır. Mirasçı, mirası alacak olan kişi veya kişilerin adını, mirasın yönetimini ve diğer mirasla ilgili konuları belirleyen bir yazı ile atanır. Mirasçı, mirasın paylaşımını ve diğer mirasla ilgili konuları uygulamakla yükümlüdür.

Miras Davaları ‘nda Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname, Miras Davaları’nda, geçerli bir hukuki belge olarak davacı tarafından mirasçıların haklarının belirlenmesi veya mirasın paylaşılması için yapılan yazılı bir sözleşme olarak tanımlanır. Vasiyetname, kişinin ölümünden sonra özellikle arkasında bıraktığı varlıklarının nereye gideceğini belirlemek için kullanılır. Vasiyetname, alıcıların mirasın nasıl dağıtılacağını belirleyerek, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur. Vasiyetname, miras davasından önce hazırlanıp düzenlenmesi gereken çok önemli bir belgedir.

Mirasçılık belgesinin talebi (alınması) davası Nedir?

Mirasçılık belgesinin talebi davası, mirasçıların, ortadan kalkan bir kişinin mirasına ilişkin belgenin yasal geçerliliğinin doğrulanmasını sağlamaya yönelik bir dava türüdür. Bu davalar, mirasçılar tarafından veya mirasçılık hakkının korunmasından sorumlu olan kamu kurumları tarafından açılabilir. Dava, mirasçılık belgesinin, mirasçıların haklarını koruma niyetiyle geçerli olup olmadığını doğrulamak için başvuru sahibinin kanıtlarını gözden geçirerek karara bağlanır.

Ortaklığın Giderilmesi davası nedir?

Ortaklık giderilmesi davası, ortaklık hakkında anlaşmazlıkların çözülmesi için bir dava türüdür. Bu tür bir davada, ortaklar arasındaki çatışma nedeniyle ortaklık ilişkisinin sonlandırılmasının istendiği ortaya çıkar. Ortaklar, ortaklıklarının sona ermesi halinde herhangi bir şekilde ödenecek olan para veya mal varlıklarının nasıl paylaşılacağının tespiti için bu tür bir dava açabilirler. Dava aynı zamanda ortakların her birinin ortaklar arasında kalan varlıkların bölüşümüne odaklanmak için de kullanılabilir.

Ortaklığın Giderilmesi davası, genellikle paylı veya elbirliği mülkiyeti olan tanımlı veya tanımsız mallar için ortaklar arasında paydaların sona erdirilmesi amacıyla açılan bir dava türüdür. Bu dava, ortaklar arasındaki paydaların sona erdirilmesinden sonra ortaklıkların tüm haklarının da ortadan kalkmasıyla sonuçlanır. Ortaklığın Giderilmesi davası, tek bir payda tarafından açılabilir veya diğer paydaların katılımıyla da açılabilir. Dava açıldıktan sonra, dava süreci belli bir prosedür içerisinde ilerler.

 

Mirasın tenkisi ve iadesi davası

Mirasın tenkisi ve iadesi davası, mirasçının, mirasının kendisine verilmesini istemesi durumunda açılan dava türüdür. Miras tenkisi ve denkleştirme (iade) davaları miras hukuku davalarıdır. Tenkis davası miras bırakanın tasarruf zorluğunu aşarak saklı pay sahibi miraslara karşı yapılan tasarrufların hak sahiplerinin haklarına zarar vermesini önlemek içindir Bu davada, mirasçının, mirastan haksız olarak mahrum bırakıldığını iddia etmesi gerekir. Mirasçı, mirastan haksız olarak mahrum bırakıldığını ispatlamak için, mirasın kendisine verilmemesinin ne nedenlerle meydana geldiğini, mirastan haksız olarak mahrum kalınmasının nasıl gerçekleştiğini ve bu durumun ne zaman meydana geldiğini ispat etmeye çalışır. Mirasçı, bu davada, mirastan haksız olarak mahrum bırakılmış olduğunu ispat etmeyi başarsa, haklı çıkar ve mirastan hakkına göre alacaktır.

Türk Miras Hukuku 2023 | Miras Avukatı

Miras davalarında yetkili mahkeme hangisidir?

Bu davalarda görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Merhumun miras kararları ve velayet bildirimlerine ilişkin davalar Sulh Mahkemesinde görülür. Miras davaları, vasiyetçinin mülkünün bulunduğu yerel mahkemede görülür.

Miras Hukuku Avukatı | Miras| Reddi Miras 

Yasal mirasçı veya atanmış mirasçı, vasiyet edenin ölümünden veya yokluğundan sonra bir mülk payını (mülk, haklar, yükümlülükler) reddettiğinde, buna “reddedilen miras” denir. Bir mirasçı bir reddi miras aldığında, yalnızca mülkünden feragat etmekle kalmaz, aynı zamanda (gönüllü olarak) mirasçının borçlarından da feragat eder.

Reddi miras, miras kabul etmeyecek şekilde miras sahiplerinin kendi iradeleriyle mirası reddetmesidir. Bu, miras kabul etmeme ya da kabul etmeyi reddetme olarak da tanımlanabilir. Reddi miras, miras sahibinin mirasın tümünü ya da bir kısmını reddetme ya da reddetmeyeceği konusunda kendisine verilen hakları kullanmasıdır. Reddi miras, bir mirasın kesinlikle reddedilmesi anlamına gelir. Reddi miras yalnızca miras sahipleri tarafından yapılabilir ve kanunen olarak koruma altındadır.

 

Kastamonu Miras Avukatı | Asal Hukuk Danışmanlık

 

 

Kastamonu Miras Avukatı | Asal Hukuk Danışmanlık

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu