İcralık senet ödemezse hapis cezası verilir mi?

İcralık senet ödemezse hapis cezası verilir mi?

İcralık senet ödemezse hapis cezası verilir mi?

Senet Nedir?

Alım satım durumunda mal sahibinin alacağının olduğunu kesinleştirmek için kullanılan belgedir. Alacaklı ve borçlu arasında imzalanır. Bu belgede alacaklı ve borçlu (lehtar ve muhatap) açıkça belirtilir bu sayede çoğu işyeri senetle sözleşmeyi tercih ederler.

Hukuk dilinden baktığımızda senet; bir vakanın delilini teşkil etmek üzere bir kişi veya kurum tarafından imzalanan ve imzalayanın aleyhine delil teşkil eden yazılı belgedir. Senet yerine “bono” ifadesi de kullanılır.

Adi senet nedir?

Bir borç veya hakkı kanıtlamak amacıyla oluşturulan borçlunun imzasını içeren belgedir. Adi senetler resmi senetler, yan resmi senetler, özel senetler olmak üzere üçe ayrılır.

Senet Çeşitleri Nelerdir?

Hatır senedi; hatır senedine bedelsiz senet de denebilir. Kredi finansman aracı olarak kullanılır.

Açık senet; tedavülde tamamen doldurulmuş olan senede açık senet denir. Açık senet oluşturmak için düzenleyenin imzası olması yeterlidir.

Teminat senedi; yapılan sözleşmeye göre vaat edilen mal veya hizmetin yerine getirilmemesi halinde bir miktar para ile sorumluluğa bağlanan senetlerdir. Senedin üzerinde teminat senedi yazısı bulunuyorsa da bu açıkça teminat senedi olarak kabul edilir.

Senedin Devri

Nama yazılı senetlerin devri; belli bir kişini adına yazılı olup onun emrini içermeyen ve emre yazılı senet sayılmayan senetlerdir.

Emre yazılı senetlerin devri; ciro ve teslim yolu ile devredilir. Eğer emre yazılı bir senet temlik edilirse bu nama yazılı ir senede dönüşür.

Hamiline yazılı senetlerin devri; senedin hamili kimi se o kişinin hak sahibi olacağı her evrak hamiline yazılı senetlerdir.

Alacağın temliki; her türlü alacak hakkının devir usulü olarak kabul edilir.

Senette aval nedir?

Aval veren kişiye avalist denir. Aval veren kişi kim için taahhüt altındaysa sorumluluk ona da geçer.

Bir senedin geçerlilik süresi ne kadardır?

Senettin 3 yıl geçerlilik süresi vardır. (Ancak bu süre icra ile birleşirse 4 yıl olur). Bu 3 yıl içinde senette yazan borcu alma hakkına sahip olunur. 3 yılı geçerse bu süre senet süresi geçersiz olur.

Senette Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar?

Alacaklılık hakkı borçlunun alacaklıya borcunun olduğunun bir kanıtı olarak borçlu tarafından düzenlenir.

Poliçe kelimesinin senette yer alması gerekir. Poliçe borçlunun borcunu ödemesinin zorunlu tutar. Senedin üzerinde tarafların imzası veya beyanları da bulunmalıdır. Borca kefil olan varsa o kişi ya da kişilerin de imza ve beyanları senette yer almalıdır. İmza ve beyan bulunmayan senet geçersiz sayılır. Borcun kaç vadede ödeneceği, ödeme yeri ve şekli, senedin düzenlenme tarihi ve iki tarafında imza atmış olması, tarafların TC. kimlik numaraları ve borçlunun adresi yazılması gerekir.

Vadeli Senet Nedir?

Vadeli ve vadesiz olarak iki şekilde incelenir. Vadeli senet borcun ödeme tarihinin belirlenerek vadeler şeklinde de ödenebileceğidir. Vadeli senette her vade için ayrı ayrı senet düzenlenmesi gerekir.

Vadesiz senet ise borcun ödeme tarihi belirlenerek tek seferde tahsil edilebilmesidir.

Senet Ödenmezse Ne Olur?

Senet üzerinde “koşulsuz şartsız ödenecektir” ibaresi yer alır. Vade tarihi geldiğinde borçlu kişi alacaklıya ödemek zorundadır. Eğer borçlu borcunu ödemiyorsa alacaklı kişi alacağını tahsil etmek üzere hukuki yollara başvurur. Bu yasal süreçte oluşabilecek bütün masraflardan yine borçlu kişi sorumludur.

Görevli yetkili mahkeme kimdir?

İcra dairesi görevlidir. Anca senet kambiyo senedi niteliğindeyse sözleşmeden kaynaklanan bir alacağın senede bağlanmış olması durumunda senedin bulunduğu yer icra mahkemesince takip işlemleri yapılabilir.

İcra takibi kaç yıl sonra düşer?

İcra takibi 10 yıl sonra düşer her alacak kanunda aksi bir hüküm olmadığı sürece 10 yıllık zamanaşımı süresine sahiptir. Alacaklı dava boyunca gerekli masrafları yatırmaz ise icra takibi için zamanaşımı süresi başlar.

İcralık senet ödemezse hapis cezası verilir mi?

Borçlu ödeme belgesini aldıktan sonra 5 gün içinde itiraz ederek icra sürecini durdurabilir. Anca bunun için borçlu borcunu ödeyeceğine dair taahhüt vermesi gerekir. Borçlu belirtilen süre içinde borcunu ödemezse hapis cezası verilebilir.